>> St.Laurentius katolske skole

    Utskriftsvennlig versjon 

 

ST. LAURENTIUS SKOLE


INFORMASJON OM SØKNAD TIL UTDANNINGSDIREKTORATETSØKNAD ER SENDT
Skolekomiteen v. skolestyrets leder Mathias B. Dannevig, har nå sendt søknad til utdanningsdirektoratet om offentlig godkjennelse av St. Laurentius skole fra august 2013.


BARNETRINNET
Det søkes i første omgang om godkjenning for barnetrinnet, klassetrinn 1-7, men vi har signalisert at skolen senere vil søke om utvidelse til klassetrinn 1-10. På grunn av størrelsen på de offentlige stønadssatser, og gjeldende regler om elevenes andel av skolepengene, må skolen starte opp i begrenset omfang 1-7, og planlagt oppstart er da med klassetrinn 1-3 første skoleår 2013. Dette utvides da med 1 klassetrinn hvert år frem til fullt utbygget skole 1-7 ved skoleårets start i 2017.


ANTALL ELEVER
Det søkes om oppstart med 10 elever i hvert klassetrinn de første 2 skoleår. Dette antall elever er fastsatt under hensyn til hvilke skolelokaler som kreves, samt de offentlige stønadssatser som gjør økonomien ved oppstart i større skala svært vanskelig.


OPPSTART I KIRKEN
De første 18-24 måneders drift planlegges ved mulig oppstart av skolen i menighetens lokaler i Cappelens gate. 40 elever er imidlertid maksimalt elevantall vi kan undervise i disse lokaler og skolen må ha ordnet innflytting i andre lokaler fra senest august 2015.
 

SKOLELOKALER VIDERE
For at skolen kan sikres kontinuitet, kan oppstart av skolen i Cappelens gate vanskelig skje før vi har sikret oss leiemuligheter i andre lokaler fra 2015. Dette kan medføre at vi må utsette skolens oppstart inntil slike leiemuligheter av eksterne lokaler er sikret. Direktoratet krever ikke at skolen MÅ starte opp i august 2013, søknadens godkjennelse gjelder i 3 år. Skolekomiteen vil allerede i løpet av våren 2012 sondere marked og muligheter for inngåelse av leiekontrakter for eksterne lokaler fra skolens oppstart i 2013, eventuelt senere fra senest 2015.


SKOLEFRITIDSORDNING
Skolen skal drive SFO klassetrinn 1-4


FORTSATT INNSAMLING
Skolens finansielle grunnlag MÅ styrkes utover den grunnlagskapital på kr 100.000 som menigheten har fremskaffet. Skolekomiteen vil igangsette ny innsamlingsaksjon innenfor og utenfor menigheten, og etablerer ”Venner av St.Laurentius skole”. Det vil bli utarbeidet egen informasjonsbrosjyre, og ansvarlig innsamlingsleder er fortsatt Loke Borgersen. Venneforeningen søker å samle de som forplikter seg til regelmessig støtte til skolen.


FORELDREBETALING
Skolens budsjetter forutsetter en foreldrebetaling på opp mot kr 20.000 pr skoleår, pluss eventuell deltakelse på SFO. OBS : Skolekomiteen vil arbeide for at skolens finansielle grunnlag styrkes slik at disse betalingskrav kan reduseres !


SVAR PÅ SØKNAD
Behandling av søknaden i Utdanningsdirektoratet skjer fra søknadsfrist 1.4.2012 og kan ta noe tid. Vi kan ikke regne med endelig svar og godkjennelse før tidligst årsskiftet 2012-2013.


INFORMASJONSMØTE
Informasjonsmøte om skolesøknaden, og nærmere detaljer, vil avholdes i menighetens lokaler etter messen søndag 26 februar 2012 kl 12.30.Drammen 14.2.2012
Mathias B. Dannevig
Styrets leder, St Laurentius skole

 


Sist oppdatert 17.04.2012 av webmaster