>> ref. 04.04.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt.1
DrammenREFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 04.04.06


Tilstede: pater Janusz, Sigurd Henning Jensen, Helga Ingvaldsen, Theresa Jee, Jovita H.Anchuelo, Khiem Ngyuen, Carl Eril Thielemann, Teresa Treffen (referent fra kl.18.40 til 19.30) og Mau Van Le (referent fra kl.19.30 til 21).

Forfall: Juana A.Rye og Kjell Ivar Maudal.
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.40-21.


Saker fra sakslista:

- Agenda/møteinnkalling godkjent.
- Referat fra møte 21.02.06 godkjent.

Skriv inn og ut:

- ”Evangeliseringsuke” i vår menighet vil bli fra torsdag den 12. til søndag den 15. oktober.
- Brosjyre om vår kirke er klar. MR bestemte at den skal bestilles i 2000 eksemplarer.
- Takkebrev fra Caritas Norge for pengene til jordrasofrene på Filippinene.
- På Palmesøndag den 9.april vil det bli ekumenisk prosesjon fra St. Laurentius kirke til Bragernes kirke.
- Pater Janusz skal den 19.mai d.å. på dagstur til Porsgrunn sammen med Bragernes Eldresenter. Turen koster 300 kr.
- Presten informerte om at avtalen med vaskefirma er sagt opp. Jobben ble ikke gjort slik den skulle.
- Det ble sendt søknad om pengene til Juels legat. Det er søkt om 155.885 kr.
- I avdrag til Peter Collins er betalt (gjelder ferdigstillingen av orgelet).
- Forslag til glassmalerier i vår kirke vil bli presentert i vår menighetsblad til Påske. Ulrik Sverdrup-Thygeson, Liv Benedicte Nilsen, pater Janusz og Kjell Ivar Maudal har sett på utkastet.

Katekese og ungdomsarbeid 
Katekese
Det ble en del ordvekslinger omkring de utfordringer en møter idag. Oppmøte til katekse har vært ustabilt overtid men en ser også at noen av barna møter jevnlig og er engasjerte.
En bør i fremtiden ha større fokus på grunnundervisning og forbedrer denne for å øke kvaliteten på katekesen.

Det ble lagt frem forslag til en del tiltak for å møte utfordringene: driver voksenopplæring for å ”repetere” mye av katekese-stoff slik at foreldrene kan delta og hjelpe barna mer, revurderer aldersgrensen og nivå på de ulike gruppene etc. 

Katekese på sitt eget morsmål gir barna en god hjelp men det må understrekes generelt at katekesen i menigheten skal gis på norsk.

Det ble lagt frem forslag om en arbeidsgruppe som skal se på hvordan menigheten kan motivere barna til å delta mer aktivt og arbeider for å øke kvalitteten på undervisningen. Det er også viktig å ha kontakt med kateketisk senter for å utveksle erfaring og hente inspirasjon.

P. Janusz presenterte undervisningsopplegget til Urzula.

Barne- og ungdomsarbeid
- Biskopen ønsker mer fokusering på barne- og ungdomsarbeid i hver menighet og oppfordrer til fortsatt samarbeid med NUK.
- Barn i alder 0 – 6 år er en viktig gruppe.
- Theresa Jee utnevnes som barne- og ungdomskontakt i St. Laurentius menighet fra dette tidspunkt. Nguyen Khiem fratrer denne funksjonen fra samme tid. Barne- og ungdomskontakt møter i MR ved behov/innkalling. OKB får melding om utnevnelsen via dette referatet.


- Hvordan engasjerer ungdommene i menigheten?
Det ble gitt en kort status gjennomgang fra tidligere og nyutnevnt barne- og ungdomskontakt vedr. barne- og ungdomsarbeid frem til nå. Konklusjonen er at uansett aktiviteter som arrangeres må menigheten konkurere med andre aktiviteter som barn og ungdom deltar på i lokalmiljøet. En må kunne forvente at foreldrene har en mer aktiv rolle ved å motivere egne barn til til å delta på menighetens aktiviteter.

Men menighetsrådet kan bidra en del for å lette motiveringsarbeidet:
- Det gis bidrag til å dekke 1/3 av utgifter til leirer pr. ungdom som deltar på barne- eller ungdomsleirer.
- Det arrangeres ungdomsmesse pr. kvartal

- Fermingen 7. mai
Forslag til salmer under fermingen:
- Inngang: På stranda
- Mellomsalme: Du gav meg et ansvar
- Offersalme: Del ditt brød
- Kommunion: Nu la oss takke Gud
- Kor: 
(1) Det nye budet
(2) Herre Du er god som brød
(3) Magnificat
(4) Din kjærlighet
- Over hele Jorden
- Filippinsk kor
Organist: Kjell Maudal har kontakt med organist ”Festkomité” møter 6. mai etter messen. 
Kaker: MR-medlemer tar med kaker, samt andre blir bedt om å bidra med kaker. Opplegg fra ifjor fungerte godt og gjentas iår.
Kjell får oppdrag med å kontakte foreldrene om : pynting av kirken samt blomster til biskop, prest og kateket. Kjell har dreiebok på arrangement på fermingsdagen. Theresa spør foreldrene på katekese om kaker.

- Evangeliseringsuke: 12. – 15. oktober v/ sr. Bente og p. Haram. Dette er tema på MR-møte 13/6.

- Eventuell: 
Det blir ikke kirkekaffe 23. april, palmesøndag og påskedagen. Theresa har kirkekaffe siste søndag i april.


Neste møte 23. mai etter messen. Tema: forberedelse til 1. kommunion

Til oversikt


Sist oppdatert 22.05.2006 av webmaster