>> ref. 08.10.2003

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen 


REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I MENIGHETSRÅDET 08.10.03 

Tilstede:      Pater Janusz, Sachuth Anandan, Kjell Ivar Maudal, Marianne Aga, Long Khan Nguyen, Teresa Treffen, (ny) Khiem Nguyen (ny) og Beate Dannevig (ref.)
Forfall:        Mau Van Le, Eivind Saxlund og Juana A. Ryen.
Sted:          Menighetslokalet
Tid:             18.45-20.30

Møtet åpnet med at formannen (S.A.) ønsket velkommen de to nye medlemmene av MR som var tilstede. Han informerte så om

Menighetsrådsvalget 2003

Det ble talt 88 stemmesedler derav 2 ugyldige. Opptellingen ble foretatt av Theresa Jee (valgkomite) , pater Janusz Fura (sogneprest) Fravær: Eva Bøhm Rasmussen (valgkomite).

Resultat:

Carl Erik Thielemann 64 stemmer
Juana A.Ryen 45 stemmer
Khiem Ngyuen 56 stemmer
Teresa Treffen 79 stemmer

Informasjon

Brev:

Det ble deretter informert om to innkomne brev:

            1) Fra Drammen kommune som har bevilget kr. 25 000 til bord som svar på søknad.
            2) Fra Theresa Jee vedr. drift av kafeteria og Caritasarbeid.

Tur:

Den 11. 10.03 blir det arrangert en tur for barn til Mariakirken i Lillehammer under ledelse av Theresa.

Om menighetsrådet

Etter ønske fra de to nyvalgte medlemmer, gjorde Kjell Ivar M. rede for hvilke oppgaver som tilfaller menighetsrådet og innehavere av de ulike vervene. Han begynte med å referere til Håndboken som er et viktig oppslagsverk og som alle medlemmer i rådet skal ha.. Deretter orienterte han kort om formannens, nestformannens, sekretærens og de andre medlemmenes oppgaver. Det ble også nevnt at MR. må stille med en repr. i Pastoralrådet, og at det derfor må velges ett medlem+vara. Ellers ble det presisert at MR snarest må sette opp en agenda for kommende år, og at det på neste møte bør oppnevnes en valgkomite til neste valg 2005.

Valg

Formann:       Kjell Ivar Maudal ble valgt enstemmig.
Nestformann:  Khiem Ngyuen ble valgt enstemmig.
Sekretær:       Teresa Treffen ble valgt enstemmig.

Pastoralrådet:Marianne Aga (medl.) Khiem Ngyuen (varamedl.) valgt enstemmig.

Saker på neste møte

Formannen ville ha følgende saker opp på neste møte:

-           barne- og ungdomsarbeid
-           evnt. nye regler for valg av medlemmer til Pastoralrådet
-           møteplan første halvår 2004

Valgresultatene:

Formannen sender brev til PRO, OKB og Broen med informasjon om valgresultatet.

Neste møte (første ordinære) blir onsdag 29.10.03, kl. 18.30. Messe kl. 18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 08.04.2003 av webmaster