>> ref. 08.nov 2005

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Capellensgate
1

Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET  08.11.05

Tilstede:    pater Janusz, Mau Van Le, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann,
                Jovita
H.Anchuelo, Helga Ingvaldsen, Sigurd Henning Jensen og Teresa Treffen (referent)
Forfall:     Khiem Ngyuen og Juana A.Rye.

Sted:         Menighetslokalet

Tid:           18
.40-21.10

 

Saker fra sakslista:

-  Agenda/møteinnkalling godkjent.
-  Referat
fra møte 11.10.05 godkjent, med merknad at Vesper i adventstiden i vår
kirke vil bli kl.19.00.

Korrespondanse:

Ut:

-  Brev til  biskop dr.Gerhard Schwenzer SSCC, PRO og Broen vedrørende valgresultatet i St.Laurentius menighet i 2005.
-  Skriv
til kandidater etter menighetsrådsvalget.
-  Brev
til vår nye biskop Bernt Eidsvig om at Sigurd Henning Jensen fortsetter som
kirkelig assistent.
-  Brev
til KNIF (Kristen Norges Innkjøpsfelleskap) vedr. strøm og forsikring.

Inn:    

-  Brev fra kunstneren i Tyskland vedr.glassmalerier. Det virker slik at hans forslag holder ikke mål. Løsningen kan være farget glass uten motiver.Da får mann dempet vindusglassene slik kunstkommisjonen anbefalte.

Informasjon fra møte i Pastoralrådet (PRO) v/ Carl Erik Thielemann

Leder av PRO og AU er Maria Fongen fra Askim. I perioden fra 2005-2007 skal arbeidsutvalget jobbe med bl.a. disse oppgaver:
-   Nyevangelisering. Kurs i fordypning i troen, gjennomføring av Fornyelsesuke i 2006. Evangelie er ikke politikk, men er et budskap som angår alle mennesker.
-   Barne
-og ungdomsarbeid. Oppfølging av ordningen med barne- og ungdomskontakter i hver menighet.
-   Menighetsrådslederseminar
. Bidra også at prestene får tilbud om et seminar i ledelse, personalforvaltning/konflikthåndtering.
-   Beredskapsplan
ved overgrep. Den allerede foreligger og ble sendt til menigheter sammen
med brosjyre. Bør oppdateres. Saker må håndteres på riktig måte. Ved overgrep går mann alltid et nivå høyere.
-   Pastoralomsorg
for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum. Brosjyre ”Er du katolikk og bor langt fra sognekirken? Råd og tips for et aktivt trosliv” sendt til menighetene.
-   Innvandreres
pastorale behov. Brosjyre”Katolske asylsekere og flyktninger i Norge”sendt til menighetene.
-   Informasjon
om Pastoralrådet (PRO). Bedre kontakten og informasjonsflyten mellom
PRO og menigheter.
-   Registrering
av fødsels-og personummermenightens medlemmer. Oppfølging av arbeidet. Offentlig tilskudd kun for medlemmer med 11-sifret fødselsnummer.
-   Styrke
og utbre den eukaristiske tilbedelse i alle menigheter.
-   Økonomi
-kirkebidrag. Analysere utviklingen av kirkebidrag og kollekt i menighetene samt
situasjon for menighetene og OKB etter at  registreringen av personnummer er fullført. Tiltak for å bedre økonomien i OKB. Oppfordring til solidaritet mellom rike og fattige menigheter. Bidrag fra menigheter til Bispedømmet i 2006 på lik nivå som i 2005. Man kan ikke regne med like store gaver fra Tyskland i fremtiden. Oslo S. eller Holmlia får en ny kirke. I Larvik bygges det en ny kirke. Mariaholm-40 år gammel og er nå uten bestyrer. Leies ikke ut lenger. Bygninger trenger vedlikehold og må rustes opp. Det er budsjettert 500.000 kr .for neste år  til å skifte treverket.
-   Katekeseutdannelse
. Grunnkurs for kateketer. Utdannelse av kateketer i samarbeid med
Kateketisk Senter. 
-   Katolske
skoler. Temasamling om katolske skoler i PRO regi. Retningslinjer for opprettelse av slik skole.
-   NUK
(Norske Unge Katolikker). Ressursgruppa for å hjelpe å få i gang/gjenopprette aktiviteten i ungdomsgrupper i menigheter. NUK jobber med ny sangbok. ”Verdens Ungdomsdag” i 2008 i Sydney.
-   PRO
kom på møte med forslag til vedtak:”Kan katolsk tro og lære bli bedre formidlet?
PRO ber AU om strategiplan.

 E-post fra Marianne Aga.

 MR kom med følgende komentarer:

1 .Planer om vasking av kjøkkenet har pågått i lang tid. MR takker Ragnhild Helleland for interesse. Kjøkkenet er allerede vasket. Mau Van Le skriver brev til Ragnhild.
2. Trine og Veronika Volent vil bli invitert til neste MR møte 06.12.05 for å gi en kort orientering om Verdens Ungdomsdagene i Kőln og diskutere adventsaksjon. Søstrene skal stå
ansvarlig for årets adventsaksjon. Konfirmantene og Theresa Jee skal bidra med en søndags- kirkekaffe hver. Khiem Ngyuen skal være behjelpelig som menighetens ungdomskontakt.
3. Ordningen med servering av mat og drikke på katekeselørdagene føres videre som en midlertidig ordning. MR synes at det er greit med drikke, men mener at foreldrene bør sende matpakke med barna sine og at de heller deler med hverandre i tilfelle noen har glemt maten. Barna bør fortsatt sitte samlet ved bordet. Det er greit med overraskelse av og til.
4. Kjell undersøker saken med programmet vedr. polsk språk.
5. Glassmalerier /altertavle. Det jobbes fortsatt med prosjektene. Kunstneren skulle foreta
rettelse av hovedfiguren og hodet. Kunstkommisjonen skal ta stilling til rettelsen.

 Vask av menighetssalen.

Det er inngått avtale om vask av menighetslokaler med Meinseth VVS.AS Timepris er 226,25 kr. inkl. moms. Vasking foregår hver uke, på mandager og tar ca. 3 timer. Det er Økonomiutvalget som tar seg av økonomi i menigheten. Vaskeavtale er godkjent av regnskapsfører. Det  er positive tilbakemeldinger vedr.vaskingen.

Eventuelt:

-   MR diskuterte utlån og utleie av menighetslokaler.
-   Beskjed
fra Mang Van Le – siste innspill til julens budstikke er 101105.
-   Carl
Erik lager innlegg til budstikke om PRO, angående vasking av kirken og økonomi.
-   Menighetens
økonomistatus pr.081105:

kollekter 124.501 kr.

særkollekter
34.332 kr.

leieinntekter 135.750 kr.
fasteaksjon 2.290 kr.

formålsbestemte
gaver 98.935 kr.

langsiktig gjeld  444.432 kr.
driftskonto 488.730 kr.
kapitalkonto 425.521 kr.
tilstelninger 35.548 kr.

-   Presten informerte om  at det er bestilt en ny mikrofon til prekestolen.
-   Presten
informerte om graven til katolsk sogneprest Marcellus Swietlik som døde
i Drammen i 1932. Graven ble slettet på 90- tallet. Presten har tatt kontakt med det Kirkelige Fellesråd i Drammen, betalte gravfeste til 2020 og bestilte gravstein. De som ønsker kan gi gave til det formålet.
-   Carl
Erik vil gjerne holde et orienteringsmøte til katekesebarnas foreldre og eventuelt på en søndag under kirkekaffe om Pastoralrådets  og Arbeidsutvalgets arbeid.
-   Jovita
baker kake til neste MR møte 061205.

Neste møte i MR er på tirsdag  6.desember kl.18.30. Messe kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 25.11.2005 av webmaster