>> Referat 11. juni 2002

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 11.06.02

Tilstede: Pater Janusz Fura, Sachuth Anandan,  Kjell Ivar Maudal, Marianne Aga,
            
Long Khan Nguyen,  Sigurd Jensen, Anne Lise  Øyrehagen Sunde,
             
Mau Van Le, Lilly Lafton (filippinsk gruppe), Hanna Hofton (polsk gruppe),
            
Long repr. Doan (vietnamesisk gruppe) og Beate Dannevig.

Forfall:   Eivind Saxlund, Pernille Volent, Zoltan Duhonics, Anne Marie Egeland,
            
Nguyen Au Doan (de fire siste som representanter for ulike grupper.)

Sted:       Menighetslokalet
Tid:         18.30 – 21.45

Referat fra forrige møte:  Godkjent

Dagsorden: Godkjent med 1 rettelse: Sak 25: Datautvalg ved Kjell Ivar ikke Sachuth, og med 2 tillegg: Sak 26: Søknad fra ministrantene og sak 27: GORM/2000.

Brev inn: 1 Avslag fra OKB ved kansellisten vedr. forslag til utsmykning av koret i kirken.
             
2 Fra Caritas – bekreftelse på mottagelse av kr. 1402,50 til Vietnam og
               
kr. 1187,50 til fasteaksjonen.
             
3 Søknad fra ministrantene om støtte til opphold på ministrantleir.

Brev ut:    Søknad til Sparebanken Øst om gave til allmennyttige formål - bidrag på kr. 36580 til 5 utebenker ved kirken. (ref. Sak 2002-21)

Siden sist:  -     Gressklippingen blir ikke godt ivaretatt. Kjell Ivar vil sette opp en liste med navn  på ansvarlige. Klipping må foregå en gang i uken. Tilgang på gressklipper  ikke noe problem. Klipping i ferien er ordnet.
                  -     Marianne påpekte feil i brosjyren om Drammen menighet.

Sak 2002-24:  Økonomi. Bidrag fra Tyskland vil opphøre, og offentlige tilskudd er usikre. Mau understreket at kunnskapen  om den økonomiske situasjonen for Den katolske  kirken generelt og for St.Laurentius menighet spesielt, er svært dårlig, og informasjon må ut til alle katolikker. Deretter kan løsninger presenteres for at tiltakene som blir iverksatt får ønsket effekt. Kjell Ivar minnet om at faste bidrag til menigheten er sterkt ønsket. 1 % av brutto inntekt er anbefalt av OKB.  Dette er en stor sak som bør drøftes på et arbeidsmøte.  Et forslag fra Hanna Hofton (polsk gruppe) om å etablere et bokutlån mot betaling på lagerrommet ble avvist av pater Janusz med plassmangel som begrunnelse. Beate mente at forslaget fra den polske gruppe i prinsippet var interessant, og at menighetsrådet burde stille seg positiv til  konstruktive forslag som kan bedre      økonomien. Kjell Ivar påpekte at alle forslag/henvendelser til menigheten må komme skriftlig. Sachuth mente at de økonomiske problemene må tas opp til diskusjon i de nasjonale gruppene. Marianne mente at informasjon om betalingsmulighetene var viktig. Da oversikten av de økonomiske forholdene er ganske uklare, ble det vedtatt at det opprettes et utvalg bestående av formann, nestformann, prest + repr. for de nasjonale gruppene. Utvalget skal presentere sitt arbeid med økonomien på neste menighetsrådsmøte.

                        Oppdatering av menighetsregister. Det arbeides med å registrere de skjulte katolikkene. Stadig flytting gjør dette vanskelig. Pater Janusz forholder seg til  meldinger fra kommunene. Vanskelig å holde kontroll, men vi kan alle aktivisere oss for å få katolikker til å melde seg inn i menigheten. Søknads-fristen for kommunal støtte er 1. juli, og det er viktig å ha et oppdatert medlemsregister.

                       Ansvarsfordeling av forskjellige arbeidsoppgaver i menigheten. Det er viktig å få engasjert de nasjonale gruppene. Menighetsrådets oppgave er blant annet         å administrere og aktivisere menigheten. Mange praktiske oppgaver må løses, og flest mulig av menighetens medlemmer må delta i arbeidet. Dette er et stort tema som menighetsrådet stadig må arbeide med. Ansvar og fellesskap må føre til innsats  på ulike plan.              

Sak 2002-22: Planlegging patronatfest 25 august. Det blir vietnamesisk dans, polske barn skal opptre og filippinsk innslag? Ian Robertson er organist, og ellers skal vi prøve å få til mest mulig sang under messen samt andre detaljer som kan løfte denne. Sachuth vil delegere oppgaver til de nasjonale gruppene og virke som koordinator. Marianne har kontaktet noen ungdommer som kan bidra med innslag. Forslag leveres formannen innen 12. august. Anne Lise foreslo rengjøring av menighetslokalene før festen. Alt må klargjøres på neste møte 13.8.

Sak 2002-25: Datautvalg. Forslag til hjemmeside for St. Laurentius menighet ble presentert og  kommentert av Kjell Ivar. Godt inntrykk. Utvalget består av: Long, Sachuth,      Kjell Ivar, pater Janusz  og Mai Ba Tuan som har laget hjemmesiden.

Sak 2002-26: Søknad fra ministranter. Søknaden gjelder støtte til leiropphold for fire barn, i alt kr. 6000,00.

                     Vedtak: Menighetsrådet gir et bidrag  til ministrantene på kr. 4000,00 med formål leiropphold.

Sak 2002-27: Generell orientering om det Romerske Missale (GORM/2000).  Saken er tatt opp etter ønske fra Marianne Aga. Årsaken er at en del av de endringene som er      kommet etter 2. Vatikankonsil når det gjelder hvordan messen skal feires, ikke er innført i vår menighet. Marianne henviste til seks punkter i messen hvor vår praksis ikke samsvarte med GORM/2000 og refererte også til Broen 4/2000. Det var ulike oppfatninger i menighetsrådet om hvordan GORM/2000 skulle oppfattes, og pater Janusz mente at så lenge det ikke var kommet nye direktiver fra biskopen, så han ingen grunn til å endre på nåværende praksis under messen.

Neste møte blir tirsdag 13. august kl. 18.30. Messe kl. 18.00

Ref. Beate Dannevig

Til oversikt

 


Sist oppdatert 30.09.2002 av webmaster