>> ref. 12.02.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 12. FEBRUAR, 2008

Til stede: Pater Janusz, Beate Dannevig, Helga Ingvaldsen, Egil Olaussen, Barbara Witczak, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Theresa Jee og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Jovita Quebec og Mau Van Le. Ungdomskontakt Cathrine Kieu Trang Bui var invitert, men hadde ikke anledning.Inviteres til neste møte.
Sted: Menighetssalen
Tid: 18.50–20.30

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 15. januar 2008

Siden sist / informasjon ved Pater Janusz
• Kollekt og salg av lys i forbindelse med ordenslivets dag lørdag 2. februar samt inntekt fra kirkekaffe søndag 3. februar innbrakte kr 2200 som gikk til det Hellige Kors-søstrene på Hønefoss.
• Jesubarn-festen i januar innbrakte kr 5164 som gikk til Karmelittnonnene i Tromsø.
• Pater Janusz har sommerferie fra 15. juli til 15. august 2008.
• Alle 1. kommunionsbarn får i år et spesielt vakkert bilde som representerer mangfoldåret 2008. Det er Mang og Theresa Jee som har framskaffet bildet.

Ut-/inngående korrespondanse ved Pater Janusz og Kjell
• Menigheten ved Pater Janusz har fått hilsner og takkebrev for pengegavene til jul fra de kontemplative klostrene i Larvik, Lunden, Tautra og Tromsø.
• Det må sendes statistikk til bispedømmet over grupper i menigheten, pluss antall dåp, konfirmanter, 1. kommunion, ekteviesel, døde etc.
• Fått brev fra Anne Bente Hadland i informasjonstjenesten som foreslår eukaristien som tema under neste evangeliseringsuke som arrangeres hvert 3.–5. år.
• Invitasjon til å delta på et arrangement i Filadelfia Menighet i Drammen. Pater Janusz og dansegruppa til St. Laurentius deltar.
• Fått skriftlig rapport fra brannvesenet etter tilsyn. Det må lages en ny brannbok med rutiner innen 15. mars.
• Det skal startes et prosjekt kalt ’Katolsk knopsskyting’. Dette er en videreføring av seminaret for utkantkatolikker som fant sted høsten 2007. Det blir ytterligere informasjon om prosjektet i Broen og i Budstikka.

Budsjett 2008
Fått dette tilbake fra regnskapsfører. Budsjettet er undertegnet og leveres til bispedømmet innen 6. mars 2008.

Sak 2008/1 Patronatfesten 24. august 2008
Detaljer rundt patronatfesten tas opp på neste møte. Jovita er ansvarlig for festkomiteen.

Sak 2008/2 Tilleggsstatutter for menighetsrådet i St. Laurentius menighet
Kjell delte ut forslag til tilleggsstatutter for MR. Disse skal bearbeides og sendes til MR medlemmene.

Sak 2008/1 - Menighetsrådets funksjon som festarrangør
Menighetsrådet må ta mer ansvar og velge en person som er ansvarlig for de fester MR har ansvar for. Det er:
• Konfirmasjon (ferming) den 4. mai. Ansvarlig person utpekes 11. mars.
• 1. kommunion den 8. juni. Barbara Witczak er ansvarlig.
• Patronatfest er den 24. august. Jovita Quebec og fillipinsk gruppe er ansvarlig.
• Vi trenger organist til 1. kommunion og Patronat-festen.

Eventuelt
• Helga har blitt forespurt av Pastoralrådet om å være gruppeleder for ny gruppe. Innvandreres pastorale behov og nasjonal sjelesorg. Innspill og oppstart diskuteres i PRO-møtet 29.–30. mars.
• Helga har sendt takkebrev til sponsorene Nidar og Nordli bokhandel som sponset godteposene til barn i forbindelse med juletrefest / Hellige tre kongers fest.
• Helga har også fått telefon fra formann i MR på Lillehammer, Jorun Nikoline Myklevik. Hun og Pater Fredrik Hansen takket for den gamle korsveien vi ga til kirken på Lillehammer og som passet så fint inn der.

Viktige datoer: Konfirmasjon: 4. mai., 1. kommunion: 8. juni, Patronatfest: 24. august.
Møteplan: 11. mars, 8. april

NESTE MØTE: TIRSDAG 11. MARS KL. 18.30 ETTER MESSEN KL. 18.00

 


Til oversikt


Sist oppdatert 13.03.2008 av webmaster