>> Referat 14. sept 2004

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 14.09.04

Tilstede: Kjell Ivar Maudal, pater Janusz, Marianne Aga, Khiem Nguyen,Teresa Treffen(referent)
Forfall: Carl Erik Thielemann, Eivind Saxlund,Sigurd Henning Jensen, Mau Van Le, Juana A.Rye 
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.40-21.20

Saker fra sakslista:

- Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
- Referat fra møte den 26.06.04 ble godkjent. 

-Korrespondanse:

Ut:

· Søknad om toll og avgiftsfri innførsel av orgelhus (orgelfasade m/frontpiper) produsert av orgelbygger Peter Collins i England.
· Søknad om fritak og tilbakebetaling av merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av kirkeorgel (66.149 kr.)
· Brev m/brosjyre til søstre og brødre i andre katolske menigheter i Norge med bønn om en pengegave til vårt orgelprosjekt.
· Brev til SpareBanken 1 Drammen vedr. søknad om støtte til orgelprosjektet vårt.
(De deler ut 1,7 mln. kr. til allmennyttige formål.)

Inn:

· Takkebrev fra Caritas for støtte til Sudan (1.729,50 kr.)
· Brev fra SOS-Kirken. De trenger frivillige til å ta telefon fra de som har behov til å snakke med noen.
· Brev fra OKB. De forventer støtte fra vår menighet for år 2004 på 74.865 kr.

-Siden sist:
· Kollekt til Sudan av 12.09.04 var på 2.881,50 kr. og fra kirkekaffe 1.202,50 kr.
· Presten informerte om nedbetaling av lån på 130.000 kr. 
· I avdrag på orgelfasaden på 92.779 kr. er betalt.
· Forslag fra presten vedr. endringen av kakeordningen på patronatsfesten.(Mange forsyner seg med flere stykker på en gang som allikevel er ikke spist opp og må kastes.)
Det skal også motiveres andre nasjonalgrupper i menigheten til bidrag i programmet på patronatsfesten.

Sak 2004-08 Utsmykning av kirken (Alterparti og glassmalerier)

For utsmykningen av alteret i tryptyk står Marija Gagic-Dakovic fra Zagreb i Kroatia.
Det vil koste 20.000 Euro (170.600 kr.) og vil bli betalt i avdrag. Korsvei med 15 stasjoner kommer i tillegg.
Tryptyk er allerede godkjent av Biskopen, Kunstkomisjonen i Bispedømmet og kirkens arkitekt.
Bilder av alteret med tryptyk ble vist til MR.
Marianne Aga er uenig i fremgangsmåten beslutningen ble tatt på. Hun mener at det er tatt for rask avgjørelse i en slik viktig sak og at beslutningen er tatt over hodet på menighetens medlemmer.
Kirken har fått forslag til glassmalerier fra den tyske kunstneren Fredrich Pohl. Prøver er inne i kirken. 
Alt vil bli gjort ferdig i Tyskland og dette vil koste 25.000 Euro (213.250 kr.)
Medlemmer av MR har sett på glassmaleriene og mener at de ser interessante ut. 
Forslaget sendes til godkjenning til Kunstkomisjonen i Bispeødømmet.

Sak 2004-9 Brannvern i kirken.
Branninstruksen ble gjennomgått av medlemmer i MR.
12.09.04 utløste røkelse brannalarm i kirken. Øvelse gjennomgått.

Saker fra Pastoralrådet (PRO)

Marianne Aga er medlem av Arbeidsutvalget i PRO og orienterte om 7 saker PRO jobber med:
1. Barne-og ungdomsarbeid.
PRO følger med NUKs arbeid med ny struktur og nye regler. Hver menighet skal velge en barne- og ungdomskontakt og denne kontakten skal være medlem også i NUK og ha en begrenset stemmerett på NUKs landsmøte. Kontakten skal være bindeledd mellom ungdommer og menighet og mellom menighet og NUK.

2. Kurs for ledere i menigheten.
Det ble holdt et kurs i januar i år med tema "Aktiviteter for barn i menigheten".
Det kom 41 deltakere.Fra oss deltok Mang Van Le og Theresa Jee.

3. Kateketutdannelsen.
14 kateketer fra OKB vil delta i et fjernundervisningskurs på internett arrangert av Maryvale Institutt i Birmingham.

4. Etterutdanning for prester.
PRO kan komme med forslag.

5. Reevangelisering.
Arbeidsgruppen i Arbeidsutvalget har forberedt et opplegg hvordan dette skal gjøres. 
Det er samlet inn noe materiale fra utlandet som allerede har slike reevangeliseringsprogram.
Et interessant felt er RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults) som er en konvertittundervisning som går fra tidlig høst og ender med opptakelse i Kirken påskenatt.

6. Har 2 deler:
-pastoral omsorg for katolikker som bor lang fra menighetens sentrum, -kapelldistrikter og sogn.
PRO vil kartlegge hva katolikker som bor svært langt borte fra kirken ønsker seg eller
hva de tror kunne gå an å arrangere.
Katolikker som bor på asylmottak rundt om i landet/behov for fremmedspråklige prester, lobbyvirksomhet for liberalisering av regler vedr.prestebesøk på asylmottak.
Kirkelige foreninger der det bor noen titalls katolikker/forberedelse av messen når presten kommer/møter og katekese for barna.
Deltagelse i messen på tvers av sognegrensene/for eks.Kongsberg-Notodden,Risør-Kragerø, Flekkefjord-Egersund.

7. Diakoni for menighetens eldste.
Kartlegging av oversikt og hva som gjøres for de eldste i menighetene.Kommer de seg på messe,får de oppmerksomhet ved bursdager eller jul osv.

Barne-og ungdomsarbeid
Ønskes tettere samarbeid mellom menighetens ungdommer og MR.
Marianne Aga overrakte henvendelse fra tre av menighetens ungdommer som har deltatt på Distrikstreff for Ungdommer på Lillehammer vedr. dekning av reiseutgifter.
Formann i MR har understreket at alle ungdommer som i fremtiden vil ha dekket reiseregninger må henvende seg skriftlig på forhånd om godkjennelse av slike regninger og ikke etter at
arrangementet fant sted.


Eventuelt.
Søppeldunker. Det blir ikke aktuelt med flere søppeldunker.
De som leier menighetslokaler til arrangementer/fester tar søppel med seg.
Sortert søppel etter månedskirkekaffe og Theresas Jees kirkekaffe kan kastes i prestens søppledunker. 

Neste møte er på tirsdag 12. oktober kl.18.30 . Messe kl.18.00 

Til oversikt

 


Sist oppdatert 27.09.2004 av webmaster