>> Referat 17. sept 2002

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St. Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 17.09.02

Tilstede: Pater Janusz Fura, Sachuth Anandan, Marianne Aga, Long Khan Nguyen, Anne Lise Øyrehagen Sunde, Mau Van Le, Sigurd Jensen og Beate Dannevig.

Meldt forfall: Kjell Ivar Maudal
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.30-21.30

Referat fra forrige møte: Godkjent
Dagsorden:                  Godkjent

Brev inn:  -     Caritas – info. Brosjyre
             
-     Sparebanken Øst – vår søknad om bevilgning til utebenker avslått

Brev ut:  -     Søknad til Lyches fond om støtte til innkjøp av bord og stoler på
                    
grupperommene.

Siden sist: Pr. I dag står det kr. 178324,- på brukskonto. Patronatfesten gav en inntekt på kr. 813,- øremerket orgel. Kirkekaffen gav kr. 454,50 i inntekt.
                
Klimaanlegget virker som det skal, men forbedringer er ønskelig.

Sak 2002-29: Handlingsplanen for barne- og ungdomsarbeid.

Mariannes utkast til handlingsplan var utdelt før møtet.

Pnkt.1: Hovedmålet for barne- og ungdomsarbeid ble drøftet, og pater Janusz forslag til følgende forkortede formulering: Det overordnede mål for barne- og ungdomsarbeidet må være å la barn og ungdom vokse i troen, delta i menighetens fellesskap og lære å praktisere sin tro i hverdagslivet. – ble enstemmig vedtatt. 

Pnkt.2: I oversikten over situasjonen for i dag ble det foretatt to små justeringer. Katekesen på vietnamesisk er to ganger i måneden (ikke en), og  ministrantgruppen ble betegnet som liten og aktiv. 

Pnkt. 3:  Under ”Mål for arbeidet fremover”, (skjematisk oversikt )ble først katekesen drøftet . I tråd med Mariannes forslag ble det vedtatt at det hvert år ca. 15 august sendes brev med informasjon om katekesen til familier med barn i den aktuelle alder, og at det skal  gis tydeligere informasjon i Budstikken. Marianne sa seg villig til å  sende brev.  

Hun la også frem et skriv om Katolsk søndagsskole som er et tiltak man har satt i gang i St.Svithun menighet i Stavanger for å oppnå kommunal støtte. Tiltaket er imidlertid svært ressurskrevende (mye skjemaarbeid), og det spørs om ikke ”vinningen går opp i spinningen”. Mau hadde også prinsipielle innvendinger når det gjaldt premissene som skal ligge til grunn for en søknad til kommunen. Etter en del diskusjon, ble det enighet om å kontakte kateketene for å høre deres mening og i tillegg innhente mer informasjon fra St.Svithun.

Videre var det enighet om å danne ministrantlag for opplæring og praksis. Kim Ngan Vu er villig til å ha ansvaret for dette, i tillegg vil Sigurd Jensen bli spurt.

Marianne vil sørge for søknad om støtte til ministrantleir, og ministrantene vil bli bedre ”ivaretatt” ved kirkekaffen. (Eget bord, gratis mat, boller brus etc.) Bladet KU vil også bli tilgjengelig. 

Mht. leirdeltakelse vil det bli satset på bedre info. Sachuths forslag om å la ungdommen selv sørge for dette fra lesepulten, ble bifalt. 

Pater Janusz gikk imot et forslag om å la konfirmantene presenteres. Mau mente at konfirmantene selv, og ikke menighetsrådet, bør ha ansvaret for å arrangere kirkekaffe når det er deres tur. Sachuth  understreket konfirmantenes ansvar både for messen og kirkekaffen den aktuelle søndagen (- 1. søndag i mars). 

Ellers presiserte Janusz at fremmøte til undervisning/messe er obligatorisk i prinsippet, men avtale kan inngås individuelt. Leiropphold er ikke obligatorisk, men ønskelig. 

For å få satt i gang et ungdomslag, ble det foreslått, som ett tiltak, å gjeninnføre adventsaksjonen i samarbeid med menighetsrådet og eventuelt representanter fra NUK. Et annet tiltak er å få i gang et samarbeid med konfirmantene om kirkekaffen 1. mars. Dette er imidlertid et stort tema vi må komme tilbake til. 

Menighetsbladet Budstikken:  Ungdommen må få delta aktivt med å lage bladet, (skrive innlegg, bilder, utforming etc.) Pernille Volent vil allerede i juleutgaven ha et innlegg om oppholdet i Toronto sist sommer.

 Om handlingsplanen:  -  Etter at planen er justert, blir den sendt ungdommen til høring.
                                
-  Planen evalueres høsten 2003, etter patronatfesten.

Sak 2002-20: Kirkekaffen. Sachuths forslag til kirkekaffeliste ble diskutert og justert.

Caritas har kirkekaffe 29 sept. og 24. nov.

13. okt. arrangeres kirkekaffen til inntekt for kirkeprosjektet i Askim menighet. Pater Janusz orienterte om den vanskelige situasjonen i Askim,og bidrag kan settes på konto 11001016654.

12. og 13. okt vil presten fra Askim være tilstede i vår menighet for å informere.

Menighetsrådet er ansvarlig for kirkekaffen søndag 13. okt. og vil satse på nasjonale retter.

Sak 2002-30: Belysning – glassmaleri. Etter en kort utredning av Sachuth og påfølgende meningsutveksling, ble det vedtatt enstemmig å avslutte saken. Svend Volent vil bli orientert om dette per brev.

Neste møte blir tirsdag 15. oktober kl. 18.30. Messe kl. 18.00

Ref. B.D.  

 

Til oversikt

 


Sist oppdatert 30.09.2002 av webmaster