>> ref. 19. april 2005

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET  19.04.05

Tilstede :  pater Janusz, Mau Van Le, Sigurd Henning Jensen, Marianne Aga, Kjell
               Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann,  og Teresa Treffen (referent)
Forfall:     Juana A.Rye, Eivind Saxlund og Khiem Ngyuen
Sted:       Menighetslokalet
Tid:         18.45-21.15  

Saker fra sakslista:

-  Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
-  Referat fra møte 01.02.05 godkjent, med rettelser av saksnummere:

   
2004-10        Hellige tre kongers fest 080105, 
    2005-1            Regnskap 2004 og Budsjett for 2005,
    2005-2            Valg av ny nestleder (Carl-Erik Thielemann),
    2005-3            Valg til nytt MR (18. og 25. september 2005),
    2005-4            Fermingen 010505,
    2005-5            1.Hellige Kommunion 050605,
    2005-6            Patronatfesten 280805.  

Korrespondanse:

Inn:

-  Mail fra Mang Le Van. Menigheten var vert for et vellykket arrangement i NM i ministrering i helgen fra  16-17.april. Dessverre var ikke toalettene rene og det manglet håndsåpe. MR tar mailen til etterretning og vil finne løsninger for å unngå lignende situasjoner i fremtiden.  
-  Mail  fra Mang Le Van og Grazyna Tywoniuk vedr. arbeidet  med siste menighetsblad. Bladet kom til medlemmer i det seneste laget. Redaksjonsmedarbeiderne måtte jobbe
i all hast for å få det ferdig til postlegging. De påpeker at med tanken på bladets kvalitet er det nødvendig med redaksjonsmøter for å planlegge innholdet i bladet og å få god tid til å trykke det. MR er enig i forslaget om  å innføre redaksjonsmøter for menighetsblad.
-  Brev fra  Norges Katolske Kvinneforbund vedr. NKKF`s  80års jubileum.
Jubileumsseminar 23-24.oktober 2005.
-  Brev fra  Monique M. Johnsen med spørsmål vedr. orgelprosjektet /finansieringen av det. Hun etterlyser et generelt informasjonsmøte vedr. menighetens økonomi i forbindelse med for eks. kirke- kaffe. Monique fikk svar på brevet sitt av MR`s formann Kjell Ivar Maudal. MR`s medlemmer er enige i at det er behov for felles orientering til menigheten om viktige ting som angår alle menighetens medlemmer, enten etter messen eller i forbindelse med kirkekaffe.
-  Takkebrev fra St. Frans menighet i Larvik for pengegaven de har fått fra oss i  forbindelse med kirkeprosjektet.
-  Brev fra Bispedømmet i Oslo vedr. godkjenning av årsregnskap for 2004. Regnskapet er godkjent. Overskudd er på 261.835 kr. Bispedømmet foreslår at menigheten benytter seg av KNIF Trygghet Forsikring
(Kristen Norges Innkjøpsfelleskap).  
-  Brev til MR fra Veronika Volent og Trine Terese Volent vedr.dekning av utgifter
til deltagelsen i vårsamling 11-13.02.05 på Mariaholm (leirlederkurs,bibelkurs,arrangert av NUK).Det ble søkt om 1.800 kr. MR innvilget støtte på til sammen 800 kr. MR understrekket at søknader om dekning av utgifter ved  deltagelsen i kirkelige arrangementer     komme i god tid på forhånd før  selve arrangementet.
MR diskuterte  kriterier  vedrørende støtte til de som deltar i kirkelige arrangementer
(gjelder både ungdommer og voksne) og kommer tilbake til det tema.

Ut:

  -  Det ble søkt hos Sparebanken Øst om 50.000 kr. til videre jobbing med orgel- prosjektet vårt.

Siden sist:

  -  Caritas Norge Rådsmøte holdes fra 29 .april til 1.mai 2005. Menigheten er representert av Ragnhild  Helleland som har fått fullmakt fra presten-  Ragnhild Helleland har deltatt på MR lederseminar i Oslo i slutten av januar 2005 og fikk støtte fra menigheten.

Sak 2005-4  Ferming 1.mai 2005

Det blir 14 konfirmanter. Bibliotekrommet dekkes til 19 plasser. 
Medlemmer av MR møtes på lørdag 30.april etter messen kl.13.00
for å gjøre i stand til feiringen. Hver medlem tar med seg 2 kaker. 
Kaker deles ut i disken. Kaffe, te og saft plasseres på bordene foran disken.
Kjell innkjøpsansvarlig. Marianne har ansvar for kaker. Teresa kjøper blomster
til å pynte bordene. Mikrofon i kirken sjekkes .

Sak 2005-7  Organist til kirken

Kirken får en organist, Åsulv Oftestad, 20 år gammel, student ved Musikkhøyskolen i Oslo.  Han får dekket av menigheten utgifter til reisen og kan få pengegaven for spillet. Formann i MR Kjell Maudal undersøker betaling med organistforbundet. Kjell og presten vil føre den saken videre.

Sak 2005-8  Bønnevaker med sakramentstilbedelse.

Opplegg for våkenatt fra 28 til 29 .mai 2005 og prosesjon med baldakin under Kristi Legeme og Blods fest 29.mai 2005 vil bli diskutert på neste møte 11.05.05.

Eventuelt

Presten har ferie fra 13.juni til 15.juli 2005.
MR har diskutert katekeseundervisning i menigheten. 

Merk at neste møte er på onsdag  11.mai kl.18.30. Messe kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 08.05.2004 av webmaster