>> ref. 09.09.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 9 SEPTEMBER, 2008

Til stede: Sogneprest Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Mau Van Le, Theresa Jee, Barbara Witczak, Cathrine Kieu Trang og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Helga Ingvaldsen, Egil Olaussen, Carl E. Thieleman,
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18:30-20:30

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 10. juni.

Skriv inn og ut ved Pater Janusz Fura og Kjell Maudal
• Branntilsynet hadde noen bemerkninger til internkontroll. Pater Janusz Fura har avklart situasjonen og saken er løst.
• Returnert spørreskjema til OKB vedrørende polske katolikker.
• Sendt søknad om kr. 50 000,- til Lydia og Harald Lyches Gavefond.
• Mottat informasjonsbrosjyre over høstens foredrag i Katolsk Forum. Se eget punkt.
• Mottat informasjon fra Marianne Aga. Holder troskurs for voksne høsten 2008. Fokus på bønn, spesielt "Fadervår". Kurset går over 6 torsdager og koster kr 50,-. Blir kunngjort på nettsiden, pluss med oppslag i Våpenhuset.
• Mottat skriv fra Mai TanYen på vegne av bekymrede vietnamesiske foreldre. Ønsker belysning av relegionsundervisning (1, kommunion og konfirmasjon) for barn. De antok den delvis var på polsk. Dette var ikke riktig og Pater Janusz har snakket med henne. Barna splittes i grupper. Det undervises på to språk, norsk (som er obligatorisk) og polsk.
• Mottat invitasjon fra Caritas til helgesamling på Mariaholm 17.-19. oktober med karitativt arbeid i menigheten som tema. Hilde Schlaupitz deltar. Marie Rue forespørres også.
• Mottat e-post fra Frogner Menighetskontor vedrørende økumenisk friluftsgudstjeneste kl 11:00 søndag den 14. september. St. Laurentius katolske kirke deltar med tre dansegrupper.
• Mottat brev fra domenikanerinnene i Bodø. De ber om støtte til vedlikehold av klosteret. Vi er positive. Finansutvalget ser på budsjett og avklarer hvor mye vi bevilger.
• Pater Janusz har dårlig erfaring med utleie av menighetssalen. I framtiden blir det ikke mulig å leie den under sommerfeien på grunn av vedlikehold.

Siden sist ved Pater Janusz Fura
• Menigheten har behov for kirkelig assistent i tillegg til Sigurd H. Jenssen. Bør være polsk. Foreslår Jerzy Edward Derendal. MR er positive og har ingen innvendinger.
• Kjell Ivar Maudal ønskes som kommunionsutdeler i St. Laurentius menighet.

Evaluering av patronatfesten 24.08.08
Det ble et vellykket arrangement, stor takk til hovedansvarlig Jovita Quebec. Noe vi bør tenke på til neste år er:
• Få med flere nasjoner til å underholde.
• Se på rutiner, spesielt med hensyn til organisering av kjøkkentjenesten. Den var tidvis kaotisk på grunn av servering av både varm mat og kaffe og kaker.
• Medlemmer i menigheten hadde invitert gjester fra Tribunalet, msgr. Ralph Brown som hadde med seg besøk fra England, fr. Chalonez. Sognepresten fikk høre om dette kort tid i forveien. Menighetsrådet ikke ble informert. De må vite når spesielle gjester kommer.

Katolsk Forum - presentasjon og godkjenning av programmet for høsten 08
Egil Olaussen og Beate Dannevig har funnet interessante foredragsholdere. Dessverre var ikke dato avklart med Pater Janusz, som ikke har anledning til å delta.
• Egil eller Beate må sørge for annonsering i lokalavisa.
• Det er gratis entre. Ha kollekt for å bidra til å dekke utgifter til foredragsholdere.

Caritas-kirkekaffe 28. september
Marianne Aga tar ansvaret for dagen.

Bispevisitas 5.-6. oktober
• Kjell Maudal er ansvarlig for organist.
• Menighetsrådet er ansvarlig for kirkekaffe.
• Medlemmene i Menighetsrådet må gjøre programmet kjent slik at de Biskopen ønsker å møte forbereder seg. Programmet henger i Våpenhuset og på vårt nettsted.

Valget høsten-08. Oppnevne valgkomite. Klargjøre gjenvalg
Valgkomitee: Foreslår Sachuth Anandan, Eva Bøhm Rasmussen og Vittori Marin. Beate Dannevig avklarer innen neste møte.

Eventuelt
• Barbara Witczak ønsker fast mal for 1. kommunion. Kjell Maudal og Pater Janusz ser på det i uke 38.
• Theresa Jee og ungdommene lager julekort for salg under adventaksjonen. Vi bevilger kr. 3000,- til materialer. De skal ha kirkekaffe, underholde ifm. katekese og ha julespill.
• Ariane fra Peru ønsker katolsk skole i Drammen. Hun sender dette skriftlig.
• Mau Van Le påtar seg å føre logg/kontrollere bruk av menighetslokalet. Rutiner følges ikke. Han kan sanksjonere mot de som ikke gjør rent etter seg ved å inndra nøkler.
• Cathrine Kieu Trang opplyste om samling for ungdom 19. - 21.9. i menighetssalen. Trenger en voksen til å sove der fredag til søndag. Jovita og Hilde overnatter fre. -lør.
• Beate Dannevig ber alle huske å sende inn punkt som skal inn under eventuelt på forhånd.

Info
Norskkurs for utlendinger startet opp 16.9. Egil Olaussen og Beate Dannevig deler på oppgaven som kursledere.

MØTEPLAN FOR RESTEN AV ÅRET: 07.10., 11.11., 09.12.

NESTE MØTE: TIRSDAG 07.10. KL. 18.30 ETTER MESSENTil oversikt


Sist oppdatert 27.10.2008 av webmaster