>> ref. 23.10.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 23 OKTOBER, 2008

Til stede: Sogneprest Pater Janusz Fura sscc, Hilde Schlaupitz, Beate Dannevig, Helga Ingvaldsen, Egil Olaussen, Sigurd H. Jensen, Kjell Ivar Maudal, Mau an Le, Jovita Quebec,
Forfall: Barbara Witczak, Carl E. Thieleman, Theresa Jee
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18:30-20:30

Agenda/møteinnkalling godkjent.

Godkjenning av referat fra møtet 05. oktober.

Skriv inn og ut ved Pater Janusz Fura og Kjell Maudal
• Pater Janusz uttrykker skuffelse over at det ikke ble gratis annonser foran møtet i Katolsk Forum. MR vil at honorar skal avtales på forhånd. Det tas opp kollekt til hel eller delvis dekning av utgifter. Kollekten fra siste møte med priorinnen på Lunden oversendes Lunden som gave.
• Mau lager plakat til adventsaksjonen 30.11. Ansvaret for arrangementet ligger hos ungdomsgruppa, Caritas og menighetsrådet
• Fra Theresa oppfordres menighetsrådet om å støtte billettsalget. Mau peker på at ungdomslaget må få medansvar med billettsalget
• Misjonssøndagens ofring innbrakte kr 9861
• Caritas har sendt bekreftelse på å ha mottatt ofringen i september
• Det skal være week-end samling 21.- 23. november på Mariaholm for gruppen 18+
• Takkebrev er sendt SparebankenØst for støtte til glassmaleriene
• 2 nye glassmalerier kommer 28.oktober
• Det blir kompletorium kl 21.00 i St.Laurentius kirke 03., 10. og 17. desember
• Seminar på Mariagården 15.11. om å drive søndagsskole. Jovita og Connie er påmeldt

Evaluering av bispevisitasen 05. oktober
• Det rapporteres at biskopen var fornøyd med hele visitasen
• Biskopen understreket behovet for innkjøp av 4 benker. Pater Janusz tar kontakt med produsenten i Polen på nyåret
• St.Laurentius kirke trenger flere faste givere. Egil lager tekst til Budstikka
• Menighetsrådet oppfordres til å vurdere økning av leieinntekter fra Cappelens gt.5
• Ansettelse av organist på deltid. Menighetsrådet vil vurdere å øke budsjettrammen. Egil utformer plakat som kan henges opp på Musikkhøyskolen og St.Hallvard videregående skole.
• Katekesen. Vi trenger etnisk norske kateketer, og MR lager en etterlysning og oppfordring om dette i Budstikka.
• Tiltak for ungdommen. Situasjonen i ungdomslaget er for tiden god. Det er valgt nytt styre, og laget teller ca 20 stykker i alderen 14 til 20 år. Theresa er ungdomskontakt.
• I forbindelse med den påviste mangelen på kirker mange steder, kan vi forvente henvendelser om støtte fra ”fattigere” menigheter
• St. Eystein presteseminar. Brev fra bispedømmet kommer i nær fremtid


Dominikanerinnene i Bodø
Finansutvalget skal behandle søknad om støtte til domikanerinnene i Bodø. Menighetsrådet foreslår å støtte med kr 25.000.

Henvendelser fra menighetsrådet
Det innskjerpes at alle henvendelser som kommer fra menighetsrådet, skal ekspederes fra leder for rådet

Eventuelt:
• Ferming 03.05.09
• 1.kommunion 07.06.09
• soknepresten reiser til Brasil 03.11.08
• Frist for innlevering av stoff til neste nummer av Budstikka er 15.11. Mau og Mang redigerer stoffet som kan sendes til adressen missionmang@hotmail.com

NESTE MØTE: TIRSDAG 09.12. KL. 18.30 ETTER MESSENTil oversikt


Sist oppdatert 30.12.2008 av webmaster