>> ref. 09.12.2008

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 09.DESEMBER 2008
tirsdag 9. desember 2008, kl. 18:37

Tilstede: Pater Janusz Fura, Beate Dannevig, Mau Van Le, Jovita Quebec, Barbabra Witczak, Sigurd Jensen og Jerzy Edward Derendal
Frafall: Egil Olaussen, Kjell-Ivar Maudal, Hilde Schlaupitz, Theresa Jee, Helga Ingvaldsen
Referent: Mau Van Le

Saksliten:

Godkjenning av agenda/møteinnkalling
Utsendte sakslisten får 2 tilleggssaker: katolsk skole i Drammensdistriktet og henvendelsen om organist. I tillegg er det 3 saker under eventuelt: møteplan 1. halvår 2009, lektorliste og søndagsskole for barn. Sakslisten godkjent.

Godkjenning av møtereferat fra 23. oktober 2008
Ingen kommentarer/rettelser. Referatet godkjent

 Skriv ut og inn
- Caritas-søndagen i oktober innbragte kr. 8 229,50
- Kondolansebrev fra biskop George Muller der han viste omtanke for venner, bekjente og de etterlatte etter husbrannen på Gulskogen.
- Søndagskollekt ifm. brannulykken var på kr. 26 438,- , bidrag fra Fjell menighet på kr. 3 000,- og fra Byggfag Bærum kr. 50 000. Pengene er overført til støttekontoen.
- Katekesesenteret inviterer til katekesekonferanse 31. januar 2009 på Mariaholm. Konferansen er åpen for alle. Interesserte bes tar kontakt med katekesesenter for påmelding.
- Aktivitetene ifm. AA (adventsaksjon) har hittil innbragt kr. 11 692
- Henvendelse fra St. Peter katolske menighet i Halden. Menigheten ber om økonomisk støtte til utbedring av kirkebygget som er i svært dårlig stand. Kirkebygget er fra 1877 og kun kirkebyggene St. Olav i Oslo og St. Paul i Bergen er eldre. Halden er en liten menighet og får følgelig lavere offentlig støtte. Menigheten sliter også med et stort utbedringslån fra tidligere som må betjenes med kr. 10 000/mnd. Pater Janusz har vært på besøk i Halden og påpeker at det er vår solidarisk plikt og ansvar å støtte menigheter som virkelig trenger det. Menighetsrådet anbefaler å gi kr. 10 000 som en engangsstøtte i år. Saken oversendes økonomiutvalget. Saken tas så opp på ny etter julen der langsiktig støtte til andre menigheter skal diskuteres.
- Pater Janusz informerer om at de fire kontemplative klostrene i Tromsø, Larvik, Tautra og Lunden får julegaver fra St. Laurentius på kr. 2 500 hver.
- Pater Janusz viste frem prøvetrykk fra Bård Sagfjæra på de siste glassmaleriene som skal være ferdigmontert til sommer. Det vil også bli utarbeidet et hefte med forklaringer om glassmaleriene.


 Informasjon om aktiviteter, utnevnelser og økonomi
Beate tok opp behov for bedre informasjonsgivning når flere har etterlyst informasjon om bl.a. utnevnelser og økonomiske forhold i vår menighet. Pater Janusz er uenig i at informasjon er mangelfull og påpeker at etterlyst informasjon finnes i bl.a. budstikka, Broen, referater fra MR-møtene og nettstedene som er tilgjengelige. Det er allikevel viktig å følge opp henvendelsene og at menigheten kan alltid bli bedre på å gi informasjon. Saken tas opp på ny etter jul.

 Mikrofon i menighetssalen (tas opp sammen med pkt. om vedlikehold av kirken)

 Juletrefesten: dato og arbeidsfordeling
- Helligtrekongerfest 2009 arrangeres lørdag 10. januar 09. Opplegg er som tidligere år.
- Mang/Theresa får i oppdrag å gjøre nødvendige innkjøp.
- MR-medlemmene gjør klar menighetssalen etter messen lørdag 10. januar
- Helga er forhindret fra å delta i planlegging av festen i år men Egil vil bli spurt om å ta kontakt med Helga for å skaffe godteposer til barna. Barbara og Jovita skal pakke godteposene og håper på kyndig hjelp fra Jerzy Edward.

 Tiltak for å skaffe flere kateketer
Det etterlyses tiltak for å skaffe flere kateketer til neste år. Pater Janusz opplyser at menigheten har flere enn ti dyktige kateketer men at ikke alle er like aktive. Han mener også at vi mangler etnisk norske kateketer. Ordskiftet på dette spørsmålet viser at nasjonalitet ikke er så viktig siden undervisningsspråket skal være norsk med visse unntak. Det er enighet om at utfordringen heller ligger i organisering/koordinering og ikke ressursmangel. Theresa som er katekeseansvarlig vil få henvendelse fra MR/sognepresten om å arbeide frem et opplegg for bedre organisering/koordinering av katekese.

Beredskap/telesvarer på prestekontoret
På bakgrunn av brannulykken nylig og behov for kontakt med menigheten i krisetilfeller kom det opp et spørmål om nødvendigheten av å ha beredskap/telefonsvarer når sognepresten ikke er tilgjengelig. Pater Janusz stiller spørsmål ved om behovet for en telefonsvarer absolutt er tilstede når man i slike kriser må ofte ta kontakt med Oslo. Han mener telefonsvarer er en falsk trygghet. Videre diskusjon og en evnt. avgjørelse utsettes til saken kommer opp igjen en gang i 2009.

 Vedlikehold av kirken
- Mikrofon i menighetssalen: Det er dårlig akustiske forhold i menighetssalen og behov for et mikrofonopplegg er tilstede. Pater Janusz minner om at vi har hatt mikrofonutstyr men kabler og annet tilbehør har blitt fjernet fra skapet i menighetssalen og er nå helt borte. Det må etableres en løsning for bruk av slikt utstyr før nyinnkjøp er aktuelt.
- Spørsmål om vedlikehold av kirken og menighetssalen ble bragt opp da en har oppdaget vannlekkasje (?) ved et av vinduene i kirken. Mau og pater Janusz mener at dette er kondens ved større temparatursvininger ute/inne og særlig ved starten av vinteren. Dette må likevel holdes under oppsikt.
- Menighetssalen, biblioteket og grupperommene er allerede nedslitt og møkkete allerede to år etter siste oppussing/maling. Det er tydelige tegn etter uvettig bruk. Pater Janusz mener vi må ha en viss kontroll på hvordan menighetssalen brukes.
- Det kom opp et ønske om å skifte ut møblementet på biblioteket med nye brukte møbler, noe pater Janusz sier nei til. Neste store ”prosjekt” for menigheten er å ruste opp biblioteket, kanskje søke legatmidler til dette formålet.

Møte i patoralrådet (Helga)
Saken utsettes

 Undervisning av fremmedspråklige, vinter/vår -09
Norskkurs for polsktalende (i regi av Egil og Beate) i høst har hatt godt oppmøte, 30 – 40 personer har møtt jevnlig til en dobbeltime hver uke. Kurset starter opp igjen fra primo februar og er på onsdager kl. 19:00. Siden det er stor interesse for kurset ønsker Beate påmelding og at kurset deles opp i to grupper. Mer informasjon kommer senere.
Beate uttrykte et ønske om støtte til undervisningsmateriell noe pater Janusz er avventende til. Han mener deltakerne bør kunne kjøpe bøker selv.

 Katolsk Forum, vinter/vår -09
Katolsk Forum ble arrangert to ganger i høst og interessen var stor. Nye møter for 2009 planlegges med forslag til en del kjente navn som Manuela Osmundsen, Karin Fogt, Anne Sophie Greve, forfatter Berggren (?), Lars Roar Langslet, p. Arnfinn Haram osv. De to siste navnene er mest ønskelig for neste arrangementer.
Foredragshonorar kan variere så dette må avtales med den enkelte på forhånd. Det er også enighet om at vi bør foreløpig ha kollekt som de to første gangene i stedet for inngangspenger. Vi bør også be journalister i Drammens Tiende som menigheten har kontakt med for å skrive om Katolsk Forum istedet for å bruker mye penger på annonser.

 Redaksjonsarbeid
Mau viste til vedlegget som ble sendt ut før møtet vedr. stort behov for et mer strukturert redaksjonsarbeid med trykksakene og særlig budtikka.
Det er enighet om:
- å sette av litt tid (ca. 10-15-min.) på MR-møte til redaksjonsarbeid.
- få inn mer stoff om barne- og ungdomsgruppa
- legge inn plass i budstikka for 1-2 sider med stoff på polsk og vietnamesisk
- evnt. utgivelse av et 3. nummer av budstikk tas opp igjen etter jul
- nr. 1/2009 (påskenummer) utkommer ca. 1. april. Redaksjonen kommer tilbake til fristen for innleveringer.

Katolsk skole
Barbara viste til en skriftlig henvendelse om å opprette en katolsk grunnskole i Drammensdistriktet. Pater Janusz kommenterte at selv om behovet absolutt er tilstede så er Oslo katolske bispedømmet riktig addresse for en slik sak. Barbara ønsker likevel å sette fokus på behovet og mulighet for å opprette en skole. Pater Janusz og Beate anbefaler at en tar kontakt med personer som har erfaringer med ”skoleprosjekter”, f.eks. Bodø for å forhøre seg.

Organist
Det er kommet en mail vedr. menighetens ”søk” etter organist. Oslo Music Academy som holdt konsert for adventsaksjonen 30. november, vil muligens kunne hjelpe oss å engasjere en organist. Beate vil ta kontakt med Martha Smith som er leder for Oslo Music Academy og førhører seg om saken.

Info
Lesning 1. juledag : Egil Olaussen
2. juledag : Lita C. L. Kapstad (Satchut er ”back-up”)
Beate tar kontakt med Lita for å få bekreftet lesning denne dagen.

Eventuell:
- Møteplan for 1. halvår 2009: 13. januar, 17. februar, 17. mars, 21. april, 26. mai og 16. juni.
- Lektorliste: det er satt opp lektorliste med noen justeringer
- Søndagskole : Jovita og Connie har vært på Mariagården i Oslo og fått anbefalt et opplegg for søndagskole. Dette opplegget er beskrevet i en mappe som kalles ”Ordets liturgi for barn”. Begge ønsker å starte opp dette opplegget for barn mellom 3-9 år i vår menighet. Pater Janusz er positiv til dette men stilte krav om at det må være på rom i menighetssalen som ikke avgi lyd til kirken og forstyrrer messen. De barna som ønsker å være med på dette skal gå ut av messen når lesningen starter og deltar på søndagskolen frem til kollekt. Pater Janusz påpekte at det må bekjentgjøres at opplegget er IKKE barnepass. Opplegget kan evnt. starte opp allerede 1. februar 2009. Barbara, Jovita og Connie vil komme sammen 11. januar for å planlegge dette.

Møtet ble hevet kl. 21.04

Mau Van Le
Referent

Til oversikt


Sist oppdatert 18.01.2009 av webmaster