>> ref. 13.01.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 13. januar, 2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal, Helga Ingvaldsen, Egil Olaussen, Mau Van Le, Jovita Quebec, Barbara Witczak, Theresa Jee og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Kjell Ivar Maudal og Carl E. Thieleman
Sted/tid: I menighetssalen fra kl 18:30-21:15

1. Agenda/møteinnkalling godkjent.

2. Godkjenning av referat fra møtet 09. desember etter to mindre rettelser. Det er klosteret i Larvik, ikke Bodø, som fikk julegave og møtedato i mai er den 26.05.

3. Skriv inn og ut ved Pater Janusz Fura
• Caritas takket i brev av 4.12. for generelt bidrag på kr 1966
• Fått invitasjon fra Drammen kommune til etableringsmøte for dialogforum for mangfold og inkludering. Det var dessverre ikke mulig for oss å stille denne gang.
• Fått invitasjon fra Bragenes til økumenisk gudstjeneste 18. januar kl 20.00 i Bragenes kirke i anledning Bønneuke for kristen enhet. Ulike trossamfunn deltar. Jovita Quebec representerer St. Laurentius
• Ungdomslaget Dueflokken, sammen med hjelpere, fikk inn kr 21 171,50 til adventsaksjonen. Pengene er overført NUK. Flott! Spesiell takk til Theresa Jee
• Kollekt til Barnemisjonen innbrakte kr 7455,50 som er oversendt Diakon Henrik von Achen i St. Pauls menighet, Bergen
• Pater Janusz har mottat oppsummering fra OKB etter bispevistas. De har et positivt inntrykk av menigheten hvor god økonomi, god administrasjon og godt ungdomsarbeid fremheves.
Forbedringer: Kollekt fordelt på givergruppene må innrapporteres.Vi må også kunngjøre arrangement i god tid før de finner sted og gi tydelig informasjon om messer på andre språk
• Mottat brev fra Drammen kommune med evalueringsrapport etter brannen på Gulskogen (se punkt 6)

4. Informasjon om aktiviteter. Forbedringer.
I tillegg til skriftlig informasjon på oppslagstavle ute og i våpenhuset, samt på vår hjemmeside, skal vi begynne å gi muntlig informasjon under søndagsmessen.

5. Vedlikehold av kirken/dugnad
Det blir dugnad den 24. og 25.4. Inne og ute. Mau Van Le er hovedansvarlig.

6. Beredskap/telefonsvarer på prestekontoret
Evalueringsrapporten fra Drammen kommune viser at vi trenger en beredskapsplan for eventuelle kriser når Pater Janusz er bortreist.
Det må anskaffes en telefonsvarer som slås på når Pater Janusz ikke er til stede. Vi må også utarbeide en beredskapsliste med navn og kontakt til Pater Janusz, kirkelige assistenter og MR medlemmer og gjøre denne kjent.
I sammenheng med brannen på Gulskogen ønsker Pater Janusz Fura og Menighetsrådet å sende en stor takk til sjelesørgerne Wojciech Kotowski ss.cc og Pawel Piotr Wiech ss.cc fra OKB for all deres hjelp og støtte.

7. Møte i pastoralrådet
Helga Ingvaldsen ga en fin rapport fra siste møtet. Blant annet fortalte hun at vi får et antall nye katolske kirker. Vi fikk også den god nyhet at Mariaholm beholdes, det skal opprettes en stiftelse. Hun fremhevet ellers foredraget til Pater Arne M. Kirsebom, familiens pastorale behov, som spesielt interessant.

8. Redaksjonsarbeid
Frist for stoff til neste Budstikke må sendes til Mau Van Le eller Mang Le Van innen 25.01. Mau og Mang redigerer stoffet som kan sendes til adressen missionmang@hotmail.com

9. Antall lektorer
I tillegg til de som er på lista i dag vil vi fra neste liste utvide den med Lita Kapstad

10. Juletrefesten, evaluering
Festen var vellykket, men neste år er det ønskelig med en pianist, pluss en person må være hovedansvarlig

11. Info:
• Katolsk forum fortsetter, to foredrag planlegges for våren. Det første den 18.3. kl 19:00. Egil Olaussen og Beate Dannevig er i kontakt med mulige foredragsholdere. Vi må ta kostnaden med annonse og trykking av program (Mau).
• Undervisning av fremmedspråklige: Var vellykket og Egil Olaussen og Beate Dannevig ønsker å fortsette. De ser på målgrupper og organisering til neste møte.
• Organist: Beate Dannevig kontakter Ole Andreas Fevang.

Eventuelt:
• Status Katolsk skole i Drammen. Barbara Witczak har vært i kontakt med rektor for skolen i Bodø. MR anbefaler at det opprettes en arbeidsgruppe og at resultat av dens arbeid legges fram for MR på møtet 17.02. Barbara Witczak er ansvarlig
• Pater Janusz Fura vil holde ekteskapsforberedelseskurs for polakker
• Vietnamesisk nyttår feires den 25.01. i menighetssalen etter vietnamesisk messe kl 14.00. Egil Olaussen, Jovita Quebec og Kjell Maudal deltar
• Egil Olaussen etterlyste faste møter i økonomiutvalget. Det skal holdes to møter per halvår. Pater Janusz kommer med forslag til møtedato for det første møtet
• Sist, men ikke minst Pater Janusz ønsker å takke:
polsk og vietnamesisk gruppe for oppsett av julekrybbe i kirken, familie Rozmyslewicz for juletre til kirken, samt vietnamesisk gruppe for juletre til menighetssalen!

NESTE MØTE: TIRSDAG 17.02. KL. 18.30 ETTER MESSEN

MØTER FRAM TIL SOMMEREN: 17.02, 17.03, 21.04, 26.05 OG 16.06


Til oversikt


Sist oppdatert 23.02.2009 av webmaster