>> ref. 17.02.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 17.02.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig, Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal, Helga Ingvaldsen, Theresa Jee og Egil Olaussen, (referent)
Forfall: Mau Van Le, Jovita Quebec, Barbara Witczak, Hilde Schlaupitz og Carl E. Thieleman
Sted/tid: menighetssalen fra kl 18:30-21:00

1. Agenda/møteinnkalling godkjent.

2. Referat fra møtet 13.01.09. godkjent

3. Skriv inn og ut/informasjon:
• Statistisk oversikt for St.Laurentius i perioden 01.01.08 til 31.12.08 ble lagt fram. Oversikten viser at menigheten teller 2291 medlemmer ved årsskiftet 2008/2009. Oversikten innarbeides i en årsmelding til Budstikka
• Melding om møte i økonomiutvalget 04.02.09. Se sak 5 nedenfor.
• Informasjon om opptak til St. Eystein presteseminar er slått opp på info-tavlen. Se også sak 4 a) nedenfor
• St.Hallvard menighet har bedt om, og har fått kopi av våre vedtekter.
• Det blir velsignelse av Madonnaskulpturen i Trillemarka 20.06.09. Pater Janusz deltar sammen med representanter for menigheten.
• Pater Janusz har mottatt oversikt over messer og katekese på vietnamesisk. Oversikten blir bekjentgjort.
• Invitasjon til Caritas årsmøte 22.- 24. mai. Formidles til vår Caritas-forening.
• Invitasjon til møte 04.03.med Dagfinn Høybråten. Pater Janusz og Egil Olaussen deltar på møtet kl.17 i Bragernes menighetshus. Det blir videre åpent møte kl 19 samme sted.
• Notat fra Mathias Dannevig om skolesaken. Se egen sak nr 6 nedenfor.
• Det foreligger invitasjon til påskeleir 05.-12. april.
• Vi vil sende ministranter til samling i Trondheim 17.-19. april. Voksenleder blir med.
• Skriv fra Marianne og Samuel Aga om messehagler til menighet på Mauritius. Se vedtak i sak 4 b) nedenfor.
• Det har vært reist spørsmål om bruken av kirkelige assistenter, og det vises i denne forbindelse til retningslinjene nedfelt i skriv fra OKB av 29.01.93. Retningslinjene er ikke endret, og foreligger i sin helhet i Håndboken.
• Notat fra Mang om redaksjonen av Budstikka. Uke 10 er frist for innsending av stoff til bladet.

4.
a) Menighetsrådet gjorde dette vedtaket:
”Med bakgrunn i henvendelse fra OKB om støtte til presteseminaret St.Eystein anbefaler rådet å støtte med kr. 5000”

b)Vedtak om støtte til messehagler, Mauritus.
Det ble gjort følgende vedtak: ”Menighetsrådet i St. Laurentius støtter initiativet, og ber økonomiutvalget bidra til hel eller delvis dekning av kostnadene på ca kr 3000.” For å hindre mer tilfeldige innspill vil menighetsrådet be om at økonomiutvalget fordeler gaver etter en samlet vurdering av behovene.

5. Regnskap og budsjett.
a) Økonomiutvalget la fram tallene for regnskapet for 2008. Menighetsrådet uttrykker tilfredshet både med regnskapet og den daglige styringen av økonomien. Regnskapet godkjennes.
b) Økonomiutvalget foreslår et budsjett med en balanse kr 1.165.000 som er tilnærmet lik utgiftssiden i regnskapet for 2008. Menighetsrådet vedtok budsjettet med økonomiutvalgets kommentarer til enkelte poster.

6. Katolsk skole, notat fra Mathias Dannevig
Etter initiativ fra Barbara Witczak om sondering av muligheten for å etablere en katolsk skole i Drammen, ble det arrangert et møte med rektor Elisabeth Thielemann fra den katolske skolen i Bodø. Foruten Elisabeth Thielemann var disse til stede ved møtet 01.02.09: Kjell Maudal, Beate Dannevig, Barbara Witczak og Egil Olaussen.
Thielemann la fram presentasjon av skolen, og gjorde greie for prosessen rundt etablering av skolen; - prosjektgrupper, søknadsprosedyrer og andre forhold.
Møtet konkluderte med at man ville foreslå for menighetsrådet å opprette et utvalg for å ta initiativet videre. Beate Dannevig kunne meddele at hennes mann, Mathias Dannevig, var entusiastisk til initiativet, og han gjerne ville stille sin prosjektkompetanse til rådighet. For å forberede saken for menighetsrådet ble det så holdt et møte hjemme hos Dannevig den 05.02.09. Resultatet fra dette møtet ble lagt frem for menighetsrådet som gjorde dette vedtaket:
a) Menighetsrådet slutter seg til at utdelte notat fra Mathias Dannevig med menighetsrådets korrigeringer sendes OKB
b) Menighetsrådet oppnevner utvalg som foreslått i notatet, supplert med soknepresten
c) Basert på ovennevnte notat vil menighetsrådet be om et møte med biskopen i OKB

7. Info:
• Katolsk forum fortsetter med foredrag den 18.3. kl 19:00. Pater Arnfinn Haram vil foredra om temaet: ”Katolsk eller protestantisk; hva er forskjellen?”
• Orden i menighetssalen. Menighetsrådet vil innstendig be om at de som bruker menighetssalen, sørger for at utstyr og interiør behandles på en ordentlig måte. Det bør være en selvfølge, og i alles interesse at vi forlater menighetssalen minst like fin og ryddig som da vi kom.
• Kunstkommisjonen inviteres til besiktigelse av glassmaleriene som nå er på plass. Det tas sikte på et besøk i juni.
• Elisabeth Thielemann kommer til Drammen 22.mars, og vil gjerne presentere skolen i Bodø for interesserte.
• Organist: Beate Dannevig har hatt kontakt med Ole Andreas Fevang som dessverre ikke er aktuell. Vi gir oss ikke, og vil sette opp et oppslag ved musikkhøyskolen.

Ingen videre saker under Eventuelt:


NESTE MØTE: TIRSDAG 17.03. KL. 18.30 ETTER MESSEN

MØTER FRAM TIL SOMMEREN: 17.02, 17.03, 21.04, 26.05 OG 16.06


Til oversikt


Sist oppdatert 19.03.2009 av webmaster