>> ref. 16.06.2009

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 16.06.2009

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig, Jovita Quebec, Theresa Jee, Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal, Barbara Witczak og Egil Olaussen (referent).
Forfall: Mau Van Le, Helga Ingvaldsen, Hilde Schlaupitz og Carl E. Thieleman
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18:30-21:00

Sak 1. Agenda/møteinnkalling godkjent med følgende endringer:
Sak 4 ”Evaluering av 1.kommunion 07.06.” går ut, og erstattes av
Ny sak 4: Skolesaken.
Ny sak 7:
    a) Støtte til menigheten i Halden
    b) høringsuttalelse om dokument fra OKB: ”Solidarisk fordeling av kommunaltilskudd”
Ny sak 8: Forslag om færre menighetsrådsmøter

Sak 2. Referat fra møtet 27.05.09.
Ved angivelse av saker som endres eller går ut, er det viktig at referatet ikke bare oppgir saksnummer, men også sakens tema.
Referatet for øvrig godkjent.

Sak 3. Skriv inn og ut/informasjon:
• Menigheten får besøk fra St.Elisabeth ortodokse kloster i Minsk 18.juni. Det vil være et foredrag fredag 19.juni, der det vil bli fortalt om St.Elisabethsøstrenes caritative arbeid i Hvite-Russland. Foredraget blir annonsert i DT. Det vil også være anledning til å kjøpe produkter fra klosteret i forbindelse med messen søndag 21.juni.

Sak 4. Skolesaken.
Biskopen innkalte til møte 15.06. Fra skoleutvalget møtte Mattias og Beate Dannevig sammen med Kjell Maudahl. Møtet ble innkalt på kort varsel, og pater Janusz og Egil Olaussen var forhindret fra å delta.
Biskopen er positiv til initiativet om å etablere katolsk skole i Drammen, og anbefaler at menigheten utreder
• det økonomiske grunnlaget for skolen
• leieutgifter
• mulig lokalisering
• eventuelle lokale sponsorer
• tjenligheten ved et forprosjekt, eventuelt i samråd med skolemiljøet i Bergen

Ansgarwerk i Tyskland er kontaktet om mulig økonomisk hjelp.

Kjell Maudahl ber om avløsning i skoleutvalget, og Barbara Witczak går inn i hans sted.

Det er videre foreslått nytt møte med biskopen 03.10. i Drammen.

Sak 5. Patronatfesten 23.august
Menighetsrådet legger opp til en grillfest denne dagen, det konkrete ansvar fordeles slik:
• Beate sørger for pølser, brød og lomper
• Theresa kjøper inn saft, is, isbeger
• Jerzy setter opp grillen
• Egil kjøper inn kull


Sak 6. Katekesen
Theresa Jee innkalte kateketer og vikarlærere til møte lørdag den 06.06. for å forberede neste års katekese.
For å rydde eventuelle uklarheter av veien når det gjelder organisering og styring av katekesen, slår menighetsrådet fast at det er Theresa Jee som administrerer gjennomføringen. Undervisningen gjennomføres slik:
• 1.kommunionsklassen: Barbara og Alexandra, med Marianne som hjelpelærer
• 4. og 5.klasse: Mang
• 6. og 7. klasse: Theresa
• 8.klasse: Samuel
• konfirmantklassen: Ursula

Sak 7. Støtte til menigheten i Halden
a) Økonomiutvalget har behandlet søknad fra Halden menighet om økonomisk støtte, og foreslår for menighetsrådet å bevilge kr 7500. Forslaget vedtatt uten innvendinger.
b) Økonomiutvalget har på vegne av menighetsrådet utarbeidet høringssvar på dokument fra OKB: ”Solidarisk fordeling av kommunaltilskudd”. Menighetsrådet slutter seg til uttalelsen. (Se vedlegg til referatet)

Sak 8. Færre menighetsråd
Menighetsrådet ble forelagt forslag fra pater Janusz om å begrense antall menighetsråd til møte annen hver måned. Etter noe diskusjon vedtok menighetsrådet følgende:
Det avholdes ordinært MR annen hver måned, men rådet kan innkalles oftere om nødvendig.

Eventuelt:
• Pater Janusz uttrykker kritikk av menighetsrådet i forbindelse med hans sykdom, og etterlyser bedre rutiner for menighetsrådets håndtering av tilsvarende saker.
• Medlemmer av menigheten etterlyser informasjon om regnskap for 2008 og budsjettet for 2009. Begge deler vil bli kopiert og lagt fram for interesserte.
• Velsignelse av Madonnastøtten i Trillemarka. Reisen organiseres individuelt


NESTE MØTE 01.09. KL. 18.30 ETTER MESSEN


Til oversikt


Sist oppdatert 21.06.2009 av webmaster