>> ref. 02.03.2010

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 02.03.2010

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Le Thi Thu Thao, Jovita Quebec, Paul Bungaroo, Sigurd H. Jensen, Stefan Bolin Backmann, Egil Olaussen, (referent) (delvis),
Forfall: Mau Van Le, Jerzy E. Derendal, Barbara Witczak, Hilde Schlaupitz, Kjell Maudal og Carl E. Thieleman,
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 20:30


SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling godkjent med et tillegg pkt 10: Finansrådene i OKB

2. Godkjenning av referat fra MR 26.01.2010
Referatet godkjent

3. Godkjenning av referat fra ekstraordnært møte i MR 09.02.10
Referatet godkjent og tas til etterretning

4. Godkjenning av referat fra skolekomiteen 23.02.10
Notatet inneholder blant annet følgende punkter:
• Prosjektert møte med ordfører
• Etablering av grunnkapital
• Opprettelse av konto for innsamlingsaksjon
• Forslag om innsamlingsleder
• Utforming av blanketter
• Tanker om lokaler
• Foreløpig navn på skolen; St.Laurentius katolske skole

Notatet tas til orientering, og komiteen fortsetter sitt arbeid etter planen

5. Skriv ut/inn
• Kvinnenes bønnedag 5.mars kl.19 i Landfalløya kapell
• Fra IKO orientering om kurs i formidling av påskens budskap, 9.mars
• Påminnelse om innmelding av registrerte katolikker 01.01.10
• Fra Mau van Le om Caritas i Menighetsbladet
• Fra Katekesesenteret om barnebøker og godkjent barnebibel
• Brev fra OKB om finansrådene. Se egen sak 10
• Det er innsamling til Caritas’ fasteaksjon på fredager i fastetiden
• 23 registrerte konfirmanter i forskjellig alder
• 3 konvertitter skal tas opp i påsken

6. Utvidelse av menighetsaktiviteter inkludert barne/ungdomsarbeid og karitativt arbeid.
• Menighetsrådet vil ta initiativ til en tenkerunde om menighetens aktiviteter. Ungdomsgruppen og filippinsk gruppe vil bli invitert sammen med andre gode krefter
• Å styrke det karitative perspektivet innover i menigheten, uten å svekke det mer utadrettede arbeidet, vil også være et vurderingstema

7. Orientering om interreligiøst møte 28.02.10 (Egil/Barbara)
Det rapporteres om et fredelig, velviljens møte, med representanter fra ulike livssyn og religioner. Forumet er tenkt å være en plattform for å bli kjent over konfesjonelle grenser, og i henhold til informasjonen på årsmøtet har nå styret i DOTL planlagt en seminarrekke på fem kvelder for religiøse ledere i Drammen og omegn. Drammens ordfører åpner seminaret onsdag 7. april kl. 18.00 på Introduksjonssenteret i Drammen. Seminarene omhandler religiøse lederes rolle i samfunnet og man har engasjert gode og interessante foredragsholdere. Det blir lagt opp til mye samtale og medvirkning fra deltakerne.


8. Orientering om kurset for menighetsrådsmedlemmer
Kurset ble holdt på Katarinahjemmet, lørdag 13.februar, og fra St.Laurentius menighet deltok pater Janusz og Egil Olaussen. Kurset var intenst, med mange poster på programmet.
Hovedtemaet for kurset var legfolkets plass og ansvar i menighetens liv, og Egil har bedt om Maria Fongens foredrag med tanke på en presentasjon enten for menighetsrådet, eller ved en kirkekaffe.

9. Orientering om norskkurs for fremmedspråklige og Katolsk Forum
Vi er foreløpig avventende med fortsettelsen av norskkurset, uten at vi legger det bort.
Det vil bli arrangert et møte i Katolsk Forum denne våren. Vi arbeider med foredragsholder

10. Finansrådene i menighetene i OKB
Fra biskopen er det sendt brev til sogneprestene og administratorene i bispedømmets menigheter. Det ønskes en gjennomgang av erfaringene med hvordan finansrådene som ble opprettet i januar 2008, fungerer i menighetene. Undersøkelsen foretas ved hjelp av et spørreskjema som skal besvares av sogneprest, finansråd og menighetsråd.
Vårt svar skal være sendt til OKB innen 01.10.10.

Eventuelt
• Stefan foreslår at vi har en grilldag etter søndagsmessen. Foreløpig forslag på dato er 27.06.. Stefan tar initiativ til organisering.

• Jovita forteller om vellykket start på forsøket med ”ordets liturgi for barna”. Hun forteller om noe problemer med egnet sted; og behovet for god oversikt over brukerne av menighetssalen til en hver tid. Gracina Tywoniuk og Jovita arbeider videre med forsøket.


Drammen 05.03.10
Egil Olaussen, referentTil oversikt


Sist oppdatert 29.04.2010 av webmaster