>> ref. 27.04.2010

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 27.04.2010

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Kjell Maudal, Beate Dannevig, (møteleder), Egil Olaussen, Le Thi Thu Thao, Jovita Quebec, Stefan Bolin Backmann, Mau Van Le, Barbara Witczak (delvis), Marie Rye (Caritas-gruppen), Swathika Anandan, (Dueflokken) og Hilde Schlaupitz (referent)
Forfall: Paul Bungaroo, Sigurd H. Jensen, Jerzy E. Derendal og Carl E. Thieleman
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 21:00

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling godkjent

2. Godkjenning av referat fra MR 02.03.10
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz
• Takkebrev fra NAV etter NAV/EURES informasjonsmøte i menighetssalen 21.4. Eventuelle tilbakemeldinger etter møtet sendes EURES-rådgiver Sandrine Beaudoin
• Mottat branntilsynsrapport etter befaring, svarfrist 14.5. Rapport inneholder diverse avvik, bl.a.:
• Det må holdes brannøvelse under messe. MR hjelper til med evakuering.
• Plakat i menighetssalen, maks antall personer nede er 250, plakat i våpenhuset som sier at maks antall besøkende i kirkerommet er 400. Rømningsveier må merkes og dør fra kirkerommet til våpenhuset må kunne åpnes utover.
• Det skal utarbeides en branninstruks/prosedyre. Pater Janusz informerer MR-medlemmene i forkant om øvelsesdato.
• Resultat fra særkollekter:
Fasteaksjonen: kr. 3326,50
Salg av palmegrener: kr. 4272,-
Hellige land: kr. 6360,50
Prestestudenter i OKB: kr. 7062,-
• Varmekabler i takrenner må byttes på grunn av jordfeil
• Nye avløpsrør innvendig
• Det var rekviemsmesse den 17.4. for de omkomne i Smolensk
• Triptikon i kirkerommet monteres nå.
• Mottat oversikt fra kateket Marianne Aga som viser barnas deltagelse i undervisning og søndagsmesser under 1. kommunionsforberedelser

4. Bidrag til tiltak som kan aktivisere ungdomsgruppen, "Dueflokken"
• Dueflokken ønsker støtte til ungdomsdagene WYD (World Youth Days) som arrangeres i Madrid i 2011. MR er positive. Saken tas opp så snart NUK kommer med et prisoverslag
• MR oppfordrer Dueflokken til å gjøre seg kjent med pastoralplan for barn/ungdomsarbeid. Se: http://www.katolsk.no/okb/pro/pastoralplan.pdf
• MR oppfordrer til å gjøre seg kjent med 'Gå på vannet'-aksjonen (seminar om barne- og ungdomsarbeid i menigheten) som arrangeres på Mariaholm fra 20. - 22. august. Se: http://www.katolsk.no/nyheter/2010/03/15-0002.htm
• Dueflokken ønsker tilgang til prosjektor. Nøkkel og bruk koordineres med Kjell Maudal og MR ber sognepresten finne en ordning for tilgang til nøkler slik at det ikke legges unødige hindringer i veien for gode aktiviteter
• Swathika Anandan foreslo betaling av kollekt via autogiro. Hun spør sin nevø om forslag til praktisk gjennomføring
• Dueflokken fikk en verdig fin 3. plass under ministrant-NM i Arendal
• Dueflokken sender forslag til innslag under patronatfesten innen 08.06, neste møte i MR

5. Bidrag til tiltak som kan aktivisere menighetens Caritas-gruppe
Gruppen er under 'reetablering'. Først når de har bestemt hva som bør prioriteres vil de søke om støtte til konkrete tiltak. Det er messe og bokcafé/temadag den 1. onsdag i måneden på dagtid noe MR synes er et positivt tiltak. Caritas-gruppen skal også tenke på eventuelle innslag under patronatfesten.

6. Finansrådene i menighetene i OKB - behandling av skriv utdelt på forrige MR-møte
Spørreskjema, punkt a og b skal besvares av Egil Olaussen og sognepresten, spørsmål under punkt c ble besvart av menighetsrådet. Egil Olaussen sender svar c til Hilde Schlaupitz . Svar på spørreskjema skal sendes til OKB innen 01.10.10.

7. Fermingen 2. mai: fordeling av oppgaver - hvem gjør hva
Arrangementet er under kontroll, Mads Tande spiller. Pater Janusz mangler noen til å pynte med blomster. Barbara Witczak spør en bekjent og bekrefter til Beate Dannevig.
1. kommunion 13 juni: Status - er alt klarert?
Foreldrene har ansvaret, MR rydder etterpå i menighetssalen.

8. Referat fra pastoralrådsmøte ved Egil Olaussen
Egil Olaussen ga et fyldig referat fra møtet den 6-7. mars og nevnte spesielt følgende:
• menighetene i OKB bes arrangere en Livets søndag, og den foreslås lagt til 3.søndag i advent. Pastoralrådet anbefaler at Caritasgruppen trekkes med i planleggingen av dette.
• menighetene i OKB oppfordres til å gjøre seg godt kjent med pastoralplan som er sendt menighetene
• Biskopen oppfordrer katolikker til å delta i Olsokfeiringen på Stiklestad
• Aksjonen "Gå på vannet" 20. til 22.august på Mariaholm må få oppmerksomhet i menighetene, og vi bør delta.

9. Søndasskolen: Sette datoer på kalenderen for høsten
Jovita Quebec fortalte at det blir søndagsskole den 16.5., 30.5. og 20.6. og to ganger i måneden fra høsten av.

10. Kirkekaffe 23. mai, 1. Pinsedag (MR)
Menightsrådet er ansvarlige. Vi markerer 25-års-dagen for Pater Janusz prestevielse. Beate bestiller stor bløtekake, i tillegg tar MR-medlemmene med kake.

11. Referat fra møte i skolekomiteen 21.04.10.
Skolekomiteen ber MR om å foreslå navn på personer som kan administrere innsamlingen av grunnbeløpet på kr 100.000
• Den 28.04. er det møte med Ordfører Tore Opdal Hansen. Biskop Bernt Eidsvig, Pater Janusz Fura og Egil Olaussen deltar
• Finne en person til å administrere innsamling av grunnbeløpet. Vi spør Teresa Treffen om å gjøre det med støtte fra skolekomiteen
Eventuelt
• Kjell Maudal ønsker å ta en pause og Beate Dannevig overtar som moderator i Kjells permisjonstid
• Vi ber MR-medlemmer som ikke kan delta på møtet om å si ifra

Saker som ønskes behandlet må sendes/meddeles Beate Dannevig senest en uke før neste møte som er den 08. juni etter messen kl 18:00 Vi glemte å bestemme hvem som tar med kake så jeg gjør det.Til oversikt


Sist oppdatert 14.06.2010 av webmaster