>> ref. 11.01.2011

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 11. januar, 2011

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Egil Olaussen, Sigurd H. Jensen, Jovita Quebec og Hilde Schlaupitz (referent)
Meldt forfall: Barbara Witczak
Øvrige forfall: Paul Bungaroo, Mau Van Le ( i permisjon), Le Thi Thu Thao (i permisjon), Kjell Maudal, Carl E. Thieleman, Stefan B. Backmann, Jerzy E. Derendal
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 19:00 til 21:00

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Et par punkter kom til under eventuelt, ellers godkjent

2. Godkjenning av referat fra MR møtet den 23.11.10
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz Fura
• Familien Gautneb synger under høymessen på disse datoer : 23.1., 13.2., 6.3., 3.4., 23.4. (påskeaften), 1.5., 12.6. (pinsedag)
• Etter at ny tilskuddsordningen fra OKB til menighetene tredde i kraft har første utbetaling funnet sted. Antall medlemmer i menigheten per. 1 april danner grunnlag for utbetalingen som var kr 80,- per medlem
• NUK's adventsaksjon med tema 'Utdanning på Haiti' innbrakte kr 17 426,-
• Innsamling til barnemisjonen innbrakte kr 7 455,-
• Overskudd etter juletrefesten (Hellige tre kongers fest) ble kr 2 368,-
• I forbindelse med pastoralplan med fokus på barne- og ungdomsarbeid har Biskop Bernt Eidsvig sendt ut et spørreskjema for å utrede erfaringer med barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Pater Janusz er ansvarlig for utfylling og retur av skjema innen 10.2.

4. Evaluering - juletrefesten 08.01.11
Det var god stemning, folk koste seg. Neste gang bør vi ha et forberedelsesmøte i forkant for å få enda bedre helhet i programmet.

5. Skolekomiteen - status
Brev utarbeidet av Mathias Dannevig i samarbeid med Pater Janusz Fura sendes Biskop Bernt Eidsvig i OKB for godkjenning. Brevet inneholder forslag til skolens statutter og presentasjon av styret. Det består av: Mathias Dannevig (styreleder), Beate Dannevig (personlig vara), Pater Janusz Fura (nestleder), Egil Olaussen (personlig vara), Øvrige styremedlemmer er Barbara Witczak og Loke Borgersen. Loke Borgersen er innsamlingsleder for skolens grunnkapital på kr. 100 000,- som må på plass før 1. april. Til nå har vi ca. kr 50 000. Innsamlingen må itensiveres.
Det blir mye arbeid for skolekomiteen før søknadsfristen 1. april.

6. Endringer i menighetsrådet
Kjell Maudal ønsket ikke lenger å være moderator, Beate Dannevig overtar. Egil Olaussen går inn som nestmoderator. Kjell Maudal fortsetter som fast medlem. Hilde Schlaupitz oppdaterer sammensetning i menighetsrådet og sender til Biskopens sekretær, samt gir beskjed til webmaster for OKB om forandring.

Eventuelt

• Støtte til Verdens Ungdomsdager i Madrid.
Totalt 12 ungdommer har søkt. Finansrådet har behandlet søknaden og besluttet å støtte med kr. 3000,- per deltager
• Katolsk Forum
Biskop Bernt Eidsvig vil besøke oss og ha innlegg i Katolsk Forum. Han ønsket forslag til en dato i mars. Egil Olaussen koordinerer.
• Lektorliste
I neste lektorliste ønsker Unni Olaussen å bli satt opp som lektor. Beate Dannevig gir beskjed til Kjell Maudal


Neste møte blir tirsdag den 22.3. etter messen kl 18:00.

Saker som ønskes behandlet må sendes/meddeles Beate Dannevig senest en uke før møtet.Til oversikt


Sist oppdatert 31.03.2011 av webmaster