>> ref. 24.05.2011

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon Referat fra menighetsrådsmøte 24.05.11

Til stede: Pater Janusz Fura sssc, Beate Dannevig, Jovita Quebec, Jerzy E. Derendal, Carl Erik Thielemann, Kjell Maudal, Sigurd H. Jensen, Paul Bungaroo og Egil Olaussen.
Forfall: Barbara Witczak, Mau Van Le, Le Thi Thu Thao og Hilde Schlaupitz
Gjester: Marie Rue og Unni Beyer Olaussen fra menighetens Caritasgruppe

Sak 1: Møteinnkalling og agenda godkjent

Sak 2: Referatet fra 22.03.11 godkjent


Sak 4: Caritasgruppen orienterer om sitt planforslag; 3, 5 og 6

Etter en generell innledning og samtale om arbeidets status ønsket representantene å diskutere med menighetsrådet 3 definerte spørsmål:
1. Kan Caritasgruppen ha et kontor med kontortid i kirken to timer i uken på fast ukedag?
2. Hvordan kan Caritasarbeidet bistå og støtte menigheten lokalt?
3. Kan det etableres en arbeidsgruppe oppnevnt av menighetsrådet til utarbeiding av mandat og videre fremdrift med tanke på etablering i 2011?
Menighetsrådet er takknemlige for initiativet fra Caritasgruppen, og gikk igjennom de tre punktene slik det går fram av nedenstående:
• Soknepresten mener det er et problem med fast kontorplass på menighetskontoret på grunn av hensynet til vern av sensitive data. Han viser også til at menighetskontoret ikke har telefon. Menighetsrådet foreslår at biblioteket blir stilt til rådighet, men ser at rommet ikke er særlig egnet til kontor av den type Caritas trenger, men anbefaler allikevel at Caritas starter her. Når gruppen er klar til det, bekjentgjøres tilbudet med oppslag i kirken; med dag og tidspunkt.
• Menighetsrådet viser til at initiativet samsvarer med OKB’s fokusering på den diakonale siden av Caritas arbeid i menighetene. Ikke minst ble det pekt på de vanskelighetene som innvandrere kan ha i møte med det norske samfunnet, og behov for hjelp av både sosial og pastoral art. MR ser derfor Caritasgruppens forslag som en viktig støtte til menighetens nødvendige diakonale arbeid.
• Soknepresten overlater til Caritasgruppen å oppnevne medlemmer av den foreslåtte arbeidsgruppe.

Sak 3: Skriv ut/inn:
• Santa Elisabethklosteret i Minsk kommer på besøk førstkommende søndag, 29.05., med salg av ikoner og annet. Egil bestiller annonse hvis mulig.
• Branntilsyn 09.05. Alt er forskriftsmessig ok.
• Plass i kirken til 530, men dørene er for små i forhold til kapasiteten.
• Henvendelse fra OKB om offisielt navn på kirken: St.Laurentius menighet i Drammen
• Pr 15.05: antall medlemmer 3474
• Brev fra pater Arne Marko Kirsebom om permanente diakoner i menigheten. Pater Janusz har snakket med to kandidater.
• Det planlegges brev til OKB om assistenter og kommunionsutdelere ved messen; foreløpig har pater Janusz tre, men tenker seg to til.
• Pater Janusz tok fram referatet fra DOTL’s årsmøte i februar
• Seniorministrantene vant konkurransen på Hamar, og har nå prosesjonskorset i ett år.
• 28.08. kommer Caritasgruppe med monsegnor fra Uganda og Zambia

Sak 5: Patronatfesten 21.08.11
• Tilbud fra Legio Maria om å ta på seg ansvaret for festen. Beate svarer med takk, og ber om en skisse for opplegget

Sak 6: Status for skolesaken

• Oppslag blir hengt opp i menighetssalen til erstatning for det gamle oppslaget
• Utarbeidelsen av søknadspapirene med alle de etterspurte vedlegg som departementet krever, er fordelt på medlemmene av skolekomiteen
• Arbeidsfordeling i skolekomiteen med budsjett, læreplaner, inntaksregler og annet
• Statusrapporten er presentert i MR, og er godkjent av rådet

Sak 7: Brev fra Maria Junttila Sammut

• Pastorale utfordringer i denne menigheten.
• Nasjonalitetenes egenart og samspillet i menigheten
• Enheten i Kristus må fokuseres tydelig i våre sammenhenger
• Nødvendige arenaer for pastoralt arbeid
• Egil lager et svar til Maria Junttila Sammut

Sak 8: 1.kommunion 5.juni

• Foreldrene sørger for frukt og servering
• Menighetsrådet lager kaffe og saft, og bordet dekkes på lørdag kl 1400. Karl Erik, Paul og Barbara kan stille

Eventuelt
• Ansvar for nøkler til menighetssalen og tilliggende rom
• Regler er utformet
• 10 personer har nøkkel, og kan kontaktes ved arrangement
• Forhøyelse av utleieprisen for menighetssalen. Ny pris kr 2500 på grunn av generell prisøkning
• Pater Janusz i ferie fra 04.til 31.07.11
 

Neste møte. 16.08.11

Referent: Egil Olaussen


Til oversikt


Sist oppdatert 18.08.2011 av webmaster