>> ref. 24.01.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 24.01.2012

Til stede: Pater Janusz Fura sscc, Beate Dannevig, (møteleder), Jovita Quebec, Sigurd H. Jensen, Carl E. Thieleman, Jerzy E. Derendal og Egil Olaussen(referent)
Forfall: Hilde Schlaupitz, Barbara Witczak, Kjell Maudal, Le Thi Thu Thao, Paul Bungaroo, Stefan Bolin Backmann, Mau Van Le.
Sted/tid: Menighetssalen fra kl 18.30 etter messe kl 18.00

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av møteinnkalling/agenda
Møteinnkalling godkjent; sak 5 om telefon til Caritaskontor går ut, da saken er ordnet

2. Godkjenning av referat fra MR 06.12.11
Referat godkjent

3. Skriv ut/inn og informasjon fra Pater Janusz
• kr 2500 er sendt til 4 kloster; 3 i Norge; klostret på Tautra, i Tromsø, på Lunden og ett i Polen; Norbertanki
• Adventsaksjonen innbragte til Zambia kr 28705,50
• Innsamling til Fillippinene på julaften. Kr 5000 er overført
• Mailhenvendelse om informasjonsflyt som kan bedres
• 31.12.2011 var vi 4233 medlemmer
• Biskopen inviterer til en ukes studietur til Osnabruck 25.06 til 02.07.2012
• Ordfører har sendt brev om møte på Sundland 30.01. fra kl.17 til 21. Drammen i 2036; hvordan ønsker vi at byen skal være?
• Plan for kirkekaffe er klarert. Henger på oppslagstavlen
• Noen statistiske opplysninger: 43 barn under ett år er døpt, vi har hatt 30 førstekommunikanter, de samlede søndagsmessene inklusive lørdag samler 1650 messebesøkende, vi har i 2011 hatt 20 ministranter, forskjellige grupper for barn, ungdom og voksne, nasjonale grupper, Caritaslag, Maria Legion og sangkor.

4. Referat fra Pastoralrådet 28. til 30.oktober 2011
Fra biskopens orientering;
• antall katolikker i Norge er nå mer enn 100.000. Av disse er 81280 registrert i Oslo katolske bispedømme.
• flyttingen av prester har fungert greit
• Maria Junttila vil fullføre arbeidet med en kartlegging av det pastorale arbeidet i OKB
• generelt god økonomi, men menigheten bør forberedes på at tider kan komme da det vil bli særs viktig med ny givertenkning. Biskopen ser for seg at alle katolikker gir 1% av bruttoinntekten til kirken
• nytt polsk tidsskrift; "Informator Katolicki" går til 13700 registrerte polske husholdninger
• Ny messebok foreligger, og biskopen anbefaler å presentere den for menighetene. Menighetene kan også selge boken, og få fortjeneste av salget
• kirken har en utfordring i forhold til deltagelse i presse og media. Opplæring av unge en vei å gå?
Nye statutter for Pastoralrådet:
• målsettingen er blant annet å bedre kommunikasjonen mellom MR, PRO og sogneprest
• biskopen er særlig opptatt av at PRO-representanten enten er menighetsrådsleder, eller i alle fall sitter som fast medlem av MR
• styrking av prestenes representasjon i PRO, blant annet ved at leder for presterådet møter for prestene sammen med to prester og to andre geistlige
Vedtak i PRO må følges opp i menighetene
• vedtakene er PRO's råd til biskopen
• det tilligger biskopen å formidle vedtakene til menighetene når vedtakene får biskopens tilslutning
Pastoralrådet tok opp betydningen av å velge unge til menighetsrådet
• vil for eksempel styrke oppfølgingen i MR av sentrale vedtak som angår barne- og ungdomsarbeidet
• gi større tilhørighet og ansvar

5. St.Laurentius budstikke, utgivelse/styrking av redaksjon og ressurser
• Problemer med utsendelsen av julenummeret. Redaksjonen må styrkes. Mang har sendt en mail med forslag til endringer. Se på Mangs mail. Vi vil tenke på dette…
• Tuan, Mang, Hilde og Mau og Janusz er i redaksjonen
• Egil tar kontakt med Danvik og/eller Åssiden med forespørsel om lay-out for å vurdere alternativ til nåværende løsninger
• Hilde og Egil tar et møte med Mang. Hilde innkaller.
• Påskenummeret er ferdig med tanke på stoff. Nytt stoff må eventuelt leveres innen 15.02.

6. Evaluering av Helligtrekongersfesten 07.01.2012
Menighetsrådet vurderer årets Helligtrekongersfest som rimelig vellykket. Neste år vil vi invitere menigheten til en åpen fest uten inngangspenger, og i stedet oppfordre til å gi i en kollekt. Vi vil sannsynligvis også oppfordre frivillige til å bidra med kaker

7. Regnskap
Pater Janusz orienterte om regnskapet. Regnskapet går i balanse med et betydelig overskudd. Menighetsrådet konstaterer at regnskapet viser ubrukte midler til organist, og vil anbefale en annonsering etter organist, eventuelt oppfordre egne krefter til å bruke orgelet ved messene.

8. Informasjon fra skolekomiteens møte 21.01.12.
Beate gjorde rede for møte i skolekomiteen, og prosessen videre. De nødvendige dokumentene og forutsetningene for å sende søknaden om godkjenning foreligger nå. Gjermund Høegh blir konsultert før søknaden om godkjenning sendes departementet innen 1.april. Den samlede søknaden med alle dokumentene sendes skolestyrets medlemmer før det ekspederes til Høegh.


9. Eventuelt
1. Besøk av Martha Skretteberg neste menighetsrådsmøte 13.03.2012. Caritas inviteres
2. Biskop Bernt kommer til Katolsk Forum 01.februar
3. Egil starter norskundervisningen 09.02.


Neste møte i menighetsrådet er 13.03.2012

Drammen 30.01.2012,
Egil Olaussen (referent)

Til oversikt


Sist oppdatert 31.01.2012 av webmaster