>> ref. 21.08.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 21.08.2012

Tilstede:
Pater Janusz Fura sscc
Pater Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Jochen Olaf Schrank (Medlem, Pastoralråd-medlem)
Conney Balagat (Varamedlem)
Trond Jørgensen (sekretær)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Jerzy Edward Derendal (kirkelig assistent)
Beate Dannevig (delvis tilstede)
Mathias Dannevig (delvis tilstede)

Forfall:
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Barbara Witczak (Medlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Sigurd Henning Jensen (kirkelig assistent)

Dato: 21.08.12

Tid: 18:30 – 22:15
Sted: Menighetssalen


Følgende saker ble behandlet:

01.12 Presentasjon av den nye sognepresten og menighetsrådet.
Pater Johannes og menighetsrådet ble presentert for hverandre for første gang.

10.12 Katolsk skole - hvem kan oppdatere menighetsrådet?
Barbara er den rette til å oppdatere menighetsrådet.
Loke Borgersen trekker seg som leder av innsamlingskomiteen og menigheten må velge ny leder.
Marianne Aga foreslås som etterfølger.
VEDTAK: MR velger Marianne som etterfølger for skolekomiteen.
Forøvrig blir Iwona anbefalt til skolekomiteen og Thao til styret.
P. Janus foreslår seg selv som nestleder i skolestyret i overgangsperioden og at Fr Johannes overtar i November.

02.12 Godkjenning av referat.
Godkjent etter at pkt 2 er endret til «Faste medlemmer er gitt i henhold til av valgets resultat. Nestmoderator og pastoralrådsrepresentanter velges på etablerende møte den 21.08.».

03.12 Valg av nestmoderator.
Sachuth Anandan ble valgt.

04.12 Valg av 1 fast og 1 varamedlem til Pastoralrådet.
Jochen Schrank ble valgt som fast representant og Loke Borgersen ble valgt som varamedlem til Pastoralrådet.

05.12 Plan for prestevikarer.
Informasjon ligger på websiden.

06.12 Katekese
Det er behov for en leder som kan ha et «samlende» ansvar for katekesen og det er et ønske om at Urszula skal påta seg dette. Det er hun villig til.
Det ble poengtert at undervisningen må være helhetlig mellom alderstrinnene og at det ikke blir for mye repetisjoner på grunn av for stort aldersspenn innenfor hver gruppe. Det forventes dessuten en økning i antall elever. Det er derfor ønskelig å utvide tilbudet i aldersgruppen mellom førstekommunion og konfirmasjon. Det er enighet om å utarbeide en plan for dette innen 24.10.12.
Trond Jørgensen har sagt seg villig til å delta i undervisningen. Fr Johannes er også villig til å delta i katekese når han kommer.
Vi har i dag 5 rom for undervisning. Det ble foreslått å dele menighetssalen i to med skyvedør. Dette kan også være en fordel med tanke på skoledrift og selskapformål. Urszula samler tips om hvor vi kan få billig arbeidskraft og hjelp.
Skap med lås finnes i lokalene, men må ryddes og klargjøres. Kjell gir nøkler til Urszula.

07.12 Kirkens økonomi.
Økonomien er god.
Vi må finne ny regnskapsfører blant våre medlemmer. Menighetsekretær, Kjell sier seg villig til å føre regnskap dersom han får den rette programvaren.
Rydding av bankkontoer kan vente til Fr Johannes kommer.
Kirken er fritatt fra å levere lønns- og trekkoppgave for lønn opp til kr 4.000,-.

08.12 Drift av kirken i perioden mellom 01.09.12 og 01.11.12.

b. Renhold av kirken.
MR moderator mener det må være folk som har ansvar for dette nå som P. Janusz forsvinner.
Kjell tilbyr seg å utføre støvsuging av teppet i kirken og vanning av blomster.
Vi må finne 2 personer for resten av renhold i kirken.

d. Renhold rundt kirken.
Det ble foreslått å opprette grupper der enkeltpersoner kan lønnes på timebasis med inntil Kr 4000,- per person per år for å utføre disse oppgavene. Dette arbeidet gjelder spesielt snømåking, klipping av plen og hekk, samling av løv og rensing av takrenner.
Menighetssekretær Kjell tilbyr seg å følge opp arbeidet. Timepris ble foreslått til Kr 150,- per time per person. Jochen tilbyr seg å hjelpe til med å strukturere oppgavene og lage liste. Følges opp neste møte.

a. Betjening av kirken
Kjell sørger for åpning og betjening.
Urszula vil ha nøkkel til menighetslokalet. Dette ble innvilget.
Kjell har utarbeidet planer for Lektorer og velger salmer.
Marta og Henrik Gautneb har tidligere fått mandat som musikkansvarlig (for sanger og kor).
Dette mandatet gjelder fortsatt.
En organist har tilbudt seg å spille på høymesser for Kr 500,- per gang. MR ønsker å bruke ham i høytidene i det kommende året. Jochen tar kontakt med Henrik for å avtale videre. Fr Johannes spurte om vedkommende kan komme til «ugunstige» tider, slikt som midnattsmesser. Jochen tilbyr seg å utrede dette tilbudet sammen med Henrik.
Presten har ansvar for ministranter.

09.12 Menighetsblad og nettside
Det trengs en «samlende» person som kan innhente artikler og informasjon. Loke sjekker med Mang om han kan bidra med dette. Tuan Ba Mai har ansvaret for nettside og dette fungerer greit. MR mener forøvrig at nettsiden er blitt ganske oppdatert og bra i det siste.

11.12 Troens år.
Utsettes; Loke legger frem forslag til neste møte.

12.12 Plan for bruk/utleie av menighetens lokaler.
Vi viderefører praksisen med kalender der man fører seg opp. Opphoping av søppel er et gjentagende problem. Leietagere oppfordres derfor til å ta med søppel hjem dersom nødvendig.
Fast pris for utleie er Kr 2.500,- med mulige rabatter for dem som bidrar mye.
Lokalene må tilbakeleveres vasket og rengjort.

13.12 Plan for kirkekaffe
Marianne har laget oversikt som henger på oppslagstavlen.

14.12 Andre saker.
a. Sigurd Henning Jensen pensjonerer seg som kirkelig assistent.
Siste dag i tjeneste er søndag 26.08.12, og vi vil markere dette. MR setter stor pris på hans trofasthet gjennom så mange år og Sachuth påtar seg å kjøpe en gave til ham og holde en liten tale etter messen.

b. Økonomiutvalg skal velges (regnskapsfører, to fra MR og presten).
Utsettes til neste møte.

c. Den polske AA gruppen søker å bruke lokalene.
Pater Janusz mener dette ikke er aktuelt, og han har allerede svart på henvendelsen.

d. Tilbud om Ordets Liturgi.
Vi har fått tilbud (via Jochen) fra to damer i menigheten om å bidra med søndagsskole (ordets liturgi) mens det er preken i messen på søndager. Flere uttrykte skepsis til at barna forlater messen og at dette kan skape uro og at barna etterhvert opplever det som naturlig å gjøre dette, noe som i bunnen er en «protestantisk praksis». Pater Johannes har negativ erfaring med dette fra tidligere. Dessuten har lignende tilbud vært tilgjengelig hos oss tidligere, men oppslutningen har ikke vært så stor.
På den annen side er slik undervisning positivt og ønskelig bare man kan finne en god måte å gjennomføre det på. Det ble også nevnt at «dette fungerer forøvrig hver søndag i St Olav».
MR ble enige om å vente til Fr Johannes kommer, men da forsøke å få det til før eller etter messen.

e. Skapet med PA anlegg og lignende er bare tilgjengelig for enkelte.
Kjell og Egil har nøkkel og bruken må planlegges. Egil leverer tilbake nøkkel.

f. Hvem skal ha referat fra MR-møter?
Referat skal sendes til Bispedømmet, pastoralrådet, sogneprest, MR-medlemmer og kirkelige assistenter.

g. Neste møte
Møtene skal tidsbegrenses på forhånd.
Neste møte blir uten prest tilstede og er berammet til tirsdag 18.09.2012. etter messe uten prest 18:00, ferdig 20:00.Drammen 26.08.12
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 26.08.2012 av webmaster