>> ref. 06.11.2012

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pater Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Jochen Olaf Schrank (Medlem, Pastoralråd-medlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Barbara Witczak (Medlem) (delvis tilstede)
Conney Balagat (Varamedlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Trond Jørgensen (sekretær)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Theresa Jee (delvis tilstede)
Gerhard Balagat (delvis tilstede)
Forfall:
Jerzy Edward Derendal (kirkelig assistent)

Dato: 06.11.12
Tid: 18:40 – 22:00
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:


* Referat fra MR-møte 18.10.2012. ble godkjent.


24.12 Barne og ungdomsarbeide og adventsaksjon.
Theresa orienterte om barne og ungdomsgruppen og om deres aktiviteter.
Hun spurte om MR kan støtte leir og andre aktiviteter, spesielt i forbindelse med «troens år».
Pt. Johannes mener det er bra at det arrangeres aktiviteter for barna også utenom de rent kirkelige, og han er positiv til å støtte dette økonomisk, men må først se litt mer på regnskapet.

Videre var det spørsmål om ministrantene skal registreres som lokalgruppe. Pt. Johannes er positiv til dette, men vil ha møte med ministrantene før dette besluttes.

Gerhard er leder for «Dueflokken», og han presenterte årets adventsaksjon. Denne vil blant annet bestå av salg av julekort, salg av mat, lotteri osv, og inntektene fra denne vil gå til arbeide i Sri Lanka. For mer informasjon, gå til www.adventsaksjonen.no

Pt Johannes uttrykte at han setter pris på Theresa og Mang og han ønsker at de fortsetter som kontakter for barn og ungdom.


11.12 Troens år.
Loke har satt opp 17 forslag til aktiviteter som kan gjøres i forbindelse med «troens år».
Disse ble diskutert, og dette er en oppsummering av de viktigste punktene:

1. Banner med logo er ordnet.

2. Det ble besluttet at vi skal samle oversikt over patronatfester for de andre menighetene i Norge, slik at vi kan be for dem på de aktuelle datoene. Trond J Lager en slik liste og sender til Pt. Johannes og kirkelige assistenter.

3. Mariaprosesjon i Drammen. Det ble besluttet å ta dette opp senere, men at det skal gjennomføres i løpet av "troens år".

4, 10, 12, 13 Det er et stort ønske om at menigheten skal ha en en type fellesskap, eller uformell studiesirkel som skal være oppbyggelig, trosstyrkende og «brobyggende».
Det er enighet om at Fredager og Lørdager er best egnet for dette. Det ble foreslått å opprette en gruppe som kan samles etter katekese og messe et begrenset antall ganger i året, gjerne i forbindelse med jul eller påske. Eventuelt kan man for barn og unge arrangere overnatting i kirken som del av dette.
Det ble besluttet av vi skal arbeide fram mot å få til første samling i Januar.
Loke kommer med videre forslag for dette, og han og har ansvaret for framdrift.

6. Lese katekismen på et år. Menigheten skal fortsette å oppfordre til å kjøpe katekismer og å lese denne. Den skal også oppfordre til å benytte kilder slike som www.katolsk.no og OKB’s «apps» for smarttelefoner som en hjelp til å «bygge opp sin tro».

8. Det er enighet om at menighetens bibliotek skal opprustes med katolsk oppbyggelig litteratur. Det ble påpekt at dette må være avlåst og at én person må ha ansvar og gi tilgang etter behov. Vi skal starte dette med å rydde og flytte bøker over fra menighetskontoret. Vi skal dessuten kunngjøre at vi er i ferd med å bygge dette opp og oppfordre til donasjoner av katolsk litteratur.

Nye forslag som kom opp i forbindelse med «troens år»:

a. Katolsk Forum: Pt. Johannes mener at vi bør fortsette å arrangere og invitere til Katolsk Forum.

b. Utdeling av materiell fra OKB: Det ble besluttet at Sachuth kjøper inn 300 ID-kort, bønneintensjonskort og armbånd fra OKB for gratis utdeling.

c. Salg av bøker og religiøse artikler: Det ble besluttet at Urszula kontakter en person som har meldt sin interesse for å opprette salg av religiøse artikler og bøker i menighetssalen etter messer.


08.12 Renhold i og rundt kirken.
Urszula orienterte om hva som er blitt gjort de siste to måneder.
Det er blant annet kjøpt ny støvsuger, hyller til lagerrom, feiekoster, vaskemidler osv.
Hun mener at det ukentlig må støvsuges og vannes blomster i kirkerommet og at det må vaskes på toaletter og kastes søppel.
Det ble besluttet at Urszula fortsetter å ha kontakt med de forskjellige personer som utfører renhold i og rundt kirken.

De nasjonale gruppene må også involveres i dette, og disse må samles for å etablere dugnadgrupper: Filippinsk gruppe representert ved Conney, Vietnamesisk gruppe ved Long, Polsk gruppe ved Urszula og blandingsgruppen ved Sachuth.
Disse kalles inn til et møte for å sette opp lister og delegere oppgaver.


16.12 Deling av menighetssal.
Det ble besluttet å kjøpe løsningen med foldedører, da dette er billigst og godt nok.


23.12 Polsk kirkekaffe.
Den andre lørdag i måneden blir det polsk kirkekaffeetter messe kl 19:00.


06.12 Katekese.
Det ble opplyst at Menighetsfakultetet starter kateketutdannelse fra høsten 2013. Interesserte oppfordres til å ta kontakt med kateketisk senter for mer informasjon.

* Korrespondanse ut/inn ved sognepresten.

«Bibeldagen»: Pt. Johannes har fått forespørsel om katolikker i Hurum kan delta på bibeldagen 27. Januar. Pt. Johannes kan ikke delta og de som bor i nærheten kan heller ikke delta, men Iwona og Kjell kan representere.

«Time To Pray»: Pt. Johannes har fått brev fra Biskopen og NUK om opplegget «time to pray» som arrangeres 30.11.2012 kl 19:00-20. Det ble besluttet å gjennomføre dette og vurdere om vi skal fortsette på fast basis.


* Andre saker.

a. Polsk AA-gruppe: Pt. Janusz har sagt ja til at Polsk AA-gruppe kan få tilgang til menighetssalen. Disse har fått nøkkel.

b. Adventskrans: Sachut sørger for grønn krans med lys til advent.

c. Kor i menigheten: Henrik har forespurt om det fortsatt skal være et «blandet kor» i menigheten som skal synge en søndag i måneden. Det ble besluttet at dette fortsetter hvis Henrik ønsker dette.

d. Mikrofon: Det viser seg at vi ikke lenger har trådløs mikrofon for presten. Jochen oppretter en komite som ser på dette, samt sjekker om lydanlegget for øvrig er funksjonelt.

e. Forrige pastoralråd: Jochen orienterer om dette neste gang.

f. Aktiviteter i Filippinsk gruppe:
Conney orienterte Pt. Johannes om aktiviteter i Filipinsk gruppe. De har Cenacle hver mandag hele året, novena i kirken en gang i måneden, Legion Of Mary en gang i uken, Infant Jesus (rosenkrans med 12 perler) etter messen hver andre søndag i måneden.
Det ble besluttet at alt dette fortsetter som før.


* Neste møte berammes til 04.12.2012 etter messe kl 18:00.Drammen 06.11.2012
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 06.11.2012 av webmaster