>> ref. 12.03.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Trond Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (Varamedlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Forfall:
Barbara Witczak (Medlem)


Dato: 12.03.2013
Tid: 18:40 – 21:00
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:

* Referat fra 12.02.2013 ble godkjent med følgende endring av punkt 30.12: «Kunstutstilling. Det er aktuelt å stille ut 30 bilder av Maria Matych og det er også mulig at Waldemar Bizon kan stille med 10 bilder».

06.13 Budsjett for 2013.
Regnskap og budsjett ble gjennomgått. Følgende ble kommentert:
Inntekter:
Registrering av medlemmer må følges opp.
Det bør søkes om støtte til religionsundervisning fra frifond. Thao tar kontakt med Theresa og tar initiativ til dette.
Kappelensgt 5 leies ut i dag og kontrakten går ut inneværende år. Dersom dette skal brukes til katolsk skole, må bygningen endres vesentlig. Hvis dette er av interesse, må det komme et initiativ fra skolekomiteen.
Utgifter:
Vaktmester, vask og diverse; I overkant av NOK 100.000 er satt av til dette, og det er ønske om mer systematisk og kontinuerlig hjelp til disse tjenestene.
Det ble besluttet at Pt. Johannes og Urszula drøfter dette sammen for å få dette til.
Det ble nevnt at posten «investering til inventar» er for liten og bør oppjusteres, eller at vi oppretter et fond for investeringer.
Konklusjon:
Det er ønske om at finansrådet for framtiden forbereder menighetsrådet på budsjett før godkjennelse, slik at dette kan bli så treffsikkert som mulig.

28.12 Orientering fra Pastoralrådet ved Loke.
Statistikk:
Oslo Katolske Bispedømme består nå av 107.000 registrerte katolikker, mens det er 130.000 totalt i Norge. St. Laurentius i Drammen har nå 5432 medlemmer.

Av temaer som har hatt Pastoralrådets oppmerksomhet siste halvår kan nevnes «familie, livsvern, minoriteter og integrering».
Av temaer som biskopen spesielt har nevnt at han vil gi tilslutning til er disse: «barne og ungdomsarbeid (eks NUK), prosesjoner, karitasgrupper og konserter».
Videre foreslår han «utvidet MR» (dvs at menighetsrådene inviterer andre grupper), at man reiser rundt til jubilanter med blomster, pilegrimsturer, og at medlemmene generelt skal «tenke mindre nasjonalt og mer universalt».

Noen sitater fra Biskopen:
«Er det prestekandidater blant oss?»
«Kan polakker være mer misjonerende?»
«Det er helt greit å gå til messe på eget nasjonalt språk».
«Den ytterste hensikt må være at vi har en visjon med hvem vi skal ha med til himmelen.»
«Vi må være oppmerksomme på visjonen for vår menighet.»
«Legfolk må slutte å moralisere og geistlige må slutte å synes synd på seg selv.»
«Vi skal gå i kirken for å vise at Jesus er levende»
«Innvandrere skal ikke tenke så mye på minoritet/majoritet, men heller at Den Hellige Ånd har sendt dem til dette landet.»

01.13 Palmesøndag - prosesjon.
Bærbar høyttaler har dårlig (utslitt) batteri. Kjell Ivar har ansvar for lading og klargjøring.
Vi har fått forslag til salmer etter møte med Bragernes menighet. Det er ønske om å ha med flere salmer. Urszula sender forslag til Pt. Johannes som han legger til.
Videre ble det reist forslag om å gå samlet på vei tilbake fra Bragernes.

11.12.3 Troens år; Mariaprosesjon.
Kommunen har bekreftet at de ikke har noen innvendinger mot at vi benytter nedre del av torget (nedenfor brønnen) den aktuelle dagen. De har også sjekke dette med Politiet som gir sitt samtykke. Traseen blir den samme som for palmesøndag, men vi må i størst mulig grad benytte fortauene. Klokkeslettet er endret fra 14:00 til 16:00. Det er foreslått grillsamling etter prosesjonen. Bandolær kan kjøpes inn.
Loke skal, i samråd med sognepresten finne medlemmer til en komite for videre planlegging og gjennomføring av arrangementet.

03.13 Trådløs mikrofon for prest og to eller tre for kor.
Selger har vært på befaring og mener at vi må oppgradere forsterkere og installere sender og mottaker med antennesystem og at dette koster NOK 23.000.
Det er ønske om at selger kommer tilbake når Kjell Ivar er tilstede for å vise rundt og orientere om det eksisterende anlegget, for om mulig å fortsatt nyttegjøre oss av deler av dette.

27.12 Inventar til kirken.
Skap et er bestilt og kommer etter påske. Stoler til sakristiet kommer til sommeren.

04.13 Vievannskaster.
Urszula kjøper fra Polen.

Eventuelt.
* Sachut sørger for ommaling av bilder for korsvei.

* Det er ønske fra foreldrene til polske foreldre 1. kommunionsbarn at messen feires på polsk.

* Pt. Johannes opplyste:
Antall medlemmer er ikke riktig fordi registrene ikke alltid er oppdatert.
Innhenting av prester til messer på nasjonale språk må godkjennes.
Han kan ikke bruke sin ferie til pilegrimsreiser.
Forslag til kandidater til kateketer og arbeidere leveres til sogneprest.

* Loke foreslår at vi starter kurs i bruk av katekismen til høsten.

* Loke vil ha nøkkel til skap med lydustyr. Nøkkel kan lånes etter avtale med Mang, Egil eller Kjell.

* Neste møte berammes til 09.04.2013 etter messe kl 18:00.


Drammen 12.03.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)

Til oversikt


Sist oppdatert 23.03.2013 av webmaster