>> ref. 09.04.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Trond Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (Varamedlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Mathias Dannevig

Forfall:
Barbara Witczak (Medlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)


Dato: 09.04.13
Tid: 18:40 – 20:50
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:

* Godkjenning av referat fra MR-møte 12.03.2013.
Dette ble godkjent med endring i pkt 06.13 at «Vaktmestertjenester vask og diverse; I overkant av NOK 100.000 er satt av...»

07.13 St. Laurentius Katolske skole – en orientering.
Mathias Dannevig var til stede som representant for skolekomiteen. Han orienterte om status i saken.
Søknadsprosessen har tatt lang tid, men søknaden ble innvilget 13.03.2013. Godkjennelsen forutsetter imidlertid at en del forhold blir forberedt, slikt som å finne godkjente bygninger til skoledrift, dokumentere lærernes kompetanse, sende inn elevprognoser osv, men de to viktigste utfordringene på kort sikt er:

1) Lokaliteter for undervisning.
Uansett hvilke loaker som skal benyttes, så må det innhentes godkjenninger for slikt som brannsikkerhet, sanitæranlegg, rømningsveier, sprinkelanlegg, utearealer og andre bygningstekniske og miljømessige forhold.

Angående leie av eksisterende lokaler, så viser det seg at det for tiden er et underskudd av skolelokaler i Drammen. Dersom man likevel finner noe egnet, må man regne med en pris på NOK 1000,-/m2 per år. Vi vil trenge ca 250-300m2. Det ble også opplyst at de andre Katolske menighetene i Norge har skole i egne lokaler.

Angående eventuell bruk av egen bygning i Cappelensgt 5, så har OKB’s eiendomssjef nylig hatt befaring i denne bygningen. Hennes konklusjon var at det trolig vil være mer lønnsomt å rive bygningen og bygge nytt fremfor å sette i stand den gamle slik at den oppfyller kravene for skoledrift. Enten gammelt bygg benyttes, eller om det bygges nytt, så snakker vi her om en relativt liten skole. Begrensningen er tomtens størrelse. Egil Olausen har tilbudt seg å kontakte det firma som bygde kirken for å få et første overslag på hva et nytt bygg kan koste. Deretter må OKB (som eier og drifter) ta stilling til om de kan finne prosjektet lønnsomt.

Disse og mange andre spørsmål om bygg og leie blir for omfattende for skolekomiteen å handtere, og det er derfor tid for å opprette en eiendomskomite som kan videreføre denne delen av skoleprosjektet. Denne kan starte med å sjekke grundig leiemarkedet i Drammen. Sachuth har tilbudt seg å være med i denne.2) Finansiering.
Før oppstart kreves at det kjøpes inn undervisningsmateriell, inventar, møbler osv. Skolekomiteen mener det trengs ca ½ million kroner til slik startkapital.
Marianne Aga er i dag innsamlingsansvarlig, og hun gjør en god jobb med å skaffe faste givere. Dette arbeidet trenger å fortsette. Skoleprosjektet har i dag den nødvendige grunnkapitalen på NOK 100.000 og i tillegg ca NOK 24.000.
Ved eventuelt nybygg vil OKB nødvendigvis være sentral i finansieringen og hele prosjektet må ses på som en «pakkeløsning».

Tidligste realistisk oppstart er høsten 2014.
Saken blir fulgt opp på neste menighetsrådsmøte.


11.12.3 Troens år; Mariaprosesjon.
Prosesjonen vil foregå 11. Mai, vi starter 14:00 (etter messe 13:00).
Vi skal be rosenkrans og synge Mariasanger mens vi går. Vi går ned langs torgets vestside, ned til brønnen hvor det blir en pause og vi går deretter tilbake til kirken opp langs torgets østside.
Det blir en sammenkomst etterpå med grilling kl 16:00 (pølser og lompe).
Rute med mer detaljer blir hengt opp i kirken.

Vi har fått tillatelse av Politiet, men må etterlyse godkjenningsbrevet.
Vi har skaffet bandolær til fane, men trenger båre til å bære Maria-statuen. Urszula spør i Polsk gruppe om noen kan lage. Sachut sørger for høyttaleranlegg.

Alle nasjonale grupper må være med å bidra med sine nasjonale tradisjoner, med slikt som blomster, drakter og musikk.

For å få samkjørt dette og diskutere i detalj hva som skal gjøres, vil Loke orientere representantene for de nasjonale gruppene Mandag 15.04.2013 kl 18:00 i menighetssalen.
Conney samler Phillipinsk gruppe , Grazyna samler Polsk gruppe og Long samler vietnamesisk gruppe. Pt Johannes kontakter Long.

* Eventuelt og oppfølging.

30.12 Det er ønske om at kunstutstillingen kan avholdes i perioden 08-16 Juni. Dette er godkjent.

08.13 Menigheten er svært multikulturell og det er behov for at de forskjellige nasjonale gruppene kan bli mer integrert. Iwona foreslår at dette temaet blir videreført til neste møte ved at hver enkelt tenker gjennom hva som kan gjøres konkret.

* Vi bør fortsette med norskkurs for Polakker. Dette kan være aktuelt for Caritas
* Vi må være generelt restriktive med utleie av menighetslokale til ukjente.
* Under Konfirmasjon og førstekommunion; vi må unngå å rearrangere stoler og benker, samt unngå parkering foran kirken.
* Bønn henvises til kapellet og ikke lagerrom og lignende, for verdighetens skyld
* Antall konfirmanter i år er 34.
* Konfirmasjon: Det er ikke lov å ta bilder rundt alterrommet under messen, for verdighetens skyld.
* Neste møte blir 07.05.2013 kl 18:30 (messe på polsk kl 18:00).
Drammen 09.04.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 18.05.2013 av webmaster