>> ref. 07.05.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Trond Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (Varamedlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent) (delvis tilstede)
Forfall:
Barbara Witczak (Medlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Thuan Cong Pham

Dato: 07.05.13
Tid: 19:00 – 22:00
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:


* Referat fra MR-møte 09.04.2013 ble godkjent.

07.13 Katolsk skole
1) Finansiering
Kjell har vært i kontakt med OKB og forespurt om i hvilken grad de kan støtte skoleprosjektet. Disse svarer at det ikke finnes noen slik støtteordning. Forøvrig etterspør de budsjett for prosjektet.

Videre har Skolekomiteen forespurt menigheten om Kr 50,000.- for bruk til eksterne ressurser (konsulenter osv) i deres videre arbeide. Til dette er det bestemt at menigheten får støtte skolen kun én gang – for eksempel ved skolestart. Menigheten skal ikke drifte prosjektet, hverken under etablering eller etter oppstart.

2) Prosjektets struktur og ledelse
På generelt grunnlag og spesielt på grunn av «vanskelighetene» med finansiering, har menighetsrådet diskutert dette og konkludert med følgende:

• Menighet og skole er to separate enheter med separate økonomier.
• Skolekomiteen er utpekt av menighetsrådet.
• Skolestyret er godkjent av biskopen og står således nærmere OKB enn skolekomiteen gjør.
• Eventuelle nye komiteer (slikt som bygningskomite) bør utnevnes av skolestyret.
• Prosjektet er nå kommet så langt at det blir svært mange detaljer å forholde seg til og som krever spesialkompetanse som ikke nødvendigvis finnes i menighetsråd eller skolekomite.

Derfor mener menighetsrådet at det nå er tid for at skolestyret overtar mer og mer for skolekomite og menighetsråd. I en slik overgangsperiode må skolekomite og skolestyre arbeide side ved side inntil skolen er i drift med sitt fungerende styre.

Menighetsrådet vil kontakte skolekomiteen og skolestyret angående disse retningslinjene for videre vurderinger og engasjement.

De viktigste oppgavene er fortsatt å fullføre utredninger omkring lokaler for undervisning, sikre finansiering i form av gaver, innsamlinger, faste givere og videre utredning om støtteordninger.

11.12.3 Troens år; Mariaprosesjon.
Denne aktiviteten er kunngjort på mange måter og i mange medier.
Det må tas høyde for mulig regn. Sachuth tar med svart, stor paraply.
Det er kritisk med høyttalere og anlegg. Det skal vurderes en løsning med vogn.
Iwona bærer Vatikanflagget.
Trenger bærer av St Laurentiusfanen og «to snorvakter». Sachuth spør Stefan.
Det må være en person ved mikrofonen hele tiden som kan lede i bønn og sang. Iwona spør Therese, Loke spør Henrik. Forløpet blir som følger:

• Opplysninger i kirken før vi går.
• Samles og stiller opp ute. Først røkelseskar, deretter kors, Pt. Johannes, Mariastatuen, Mariafane, St Laurentiusfanen og resten av menigheten.
• Under prosesjonen ber vi rosenkransen på 5 språk. Første ledd på aktuelt språk. Svarene på Norsk. Vi synger salme 582 mellom hvert mysterium.
• Ved brønnen synger vi salme 551, en vietnamesisk, salme 244, filippinsk, og salve regina.
• Tilbake inn i Kirken.
• Barna deltar med dans og sang.
• Avslutning.
• Pølser og lomper, is og saft ved Conney.

08.13 Integrasjon i menigheten
Som en fortsettelse fra forrige gang ble det diskutert hva hver enkelt kan gjøre for at menigheten kan bli mer enhetlig og at mennesker kan bli mer integrert. Dette var mer ment som en bevisstgjøring enn en konkret handlingsliste.

Det ble foreslått å «fornye» bildet i menighetssalen ved å legge til nye nasjonaliteter, arrangere samlinger i og utenfor lokalene i forbindelse med patronatfester osv, samt pilegrimsturer til hellige steder i Norge.

Videre ble det anbefalt å se seg rundt i menigheten og legge merke til personer som allerede gjør en god jobb med å samle folk på tvers av nasjonaliteter. Det ble nevnt eksempler. Det ble også konkret foreslått å bevisst blande nasjonale grupper når det skal utføres praktiske oppgaver.

Det ble også nevnt at det er mange i nasjonale grupper som tilsynelatende ikke ønsker å åpne seg for andre i menigheten enn deres egen «gruppe». Dette kan være fordi de oppholder seg i landet midlertidig og ser ikke noe behov for hverken å forplikte seg eller å delta på mer enn nødvendig. Det ble foreslått at patronatfesten kan være en god anledning for å gjøre noe med dette.

11.12 Oppfølging av saker i forbindelse med «troens år»
«Kjenn din tro» - kurs i bruk av KKK/YOUCAT.
Det ble bestemt at menigheten kjøper inn katekismer som ledd i opprustingen av biblioteket slik at disse kan lånes av medlemmer og brukes til katekese og lignende.
Mang tilbyr seg å starte studiegrupper for ungdommer der de kan studere YOUCAT. Menighetsrådet støtter ham i dette.

«Evangeliseringsdager» m/ Pt. Arne Marco Kirsebom og Sr. Bente.
Disse kan komme hit en helg for å dra i gang evangelisering. Pt. Johannes inviterer dem og avtaler tidspunkt. Loke hjelper med å organisere dette etter at vi har fått bekreftet dato. Vi forsøker å få det innenfor «troen år», det vil si tidlig på høsten.

Olsok/Olavsmesse 29. Juli 2013.
Siden denne festen er viktig for Norge, er det ønske om å feire den skikkelig. Dette er imidlertid ikke så lett å få til siden det er midt i ferien og presten er bortreist.
Det ble foreslått å heller delta mer på St. Halvards feiringen, spesielt siden St. Halvard også er knyttet til vårt nærmiljø (Lier).

Menighetens bibliotek – status.
Biblioteket er ryddet for usaklig litteratur, og trenger nå bøker. Menigheten oppmuntres til å donere bøker samtidig som vi vil kjøpe inn nye og aktuelle bøker.
Bøkene skal kunne lånes ut med en enkel registreringsordning. Trond J og Loke ser over utvalget vi har og drar denne prosessen videre.

Det er bestemt at bibliotekets litteratur kun skal bestå av:
Klassikere, kirkelig og religiøst oppbyggelig litteratur. Det betyr at man utelukker det meste av litteratur som man med enkelhet kan få tilgang til på offentlige biblioteker.
Bøker på engelsk er en fordel.

* Eventuelt.

• Vi har fått en invitasjon fra nyåpnede St. Johannes Apostels menighet i Groruddalen. Vi gir en gave på Kr 5.000,- og blomster.
• Det er mye rot i teknisk rom. Dette må ordnes med tanke på brannsikkerhet.
• Antallet aktive medlemmer i MR er redusert. Det betyr at vi må innkalle varamedlemmer.
• Nytt inventar til kirkerommet ble diskutert.
• Forslag om å ha permanente eller løse benker til koret ved siden av orgelet ble diskutert.


* Neste møte.
Berammet til etter messe Man 10.06 k18:00


Drammen 07.05.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 18.05.2013 av webmaster