>> ref. 10.06.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Trond Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (Varamedlem)
Barbara Witczak (Medlem)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Mathias Dannevig
Beate Dannevig
Egil Olaussen
Marianne Aga
Forfall:
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)

Dato: 10.06.2013
Tid: 18:45 – 20:45
Sted: Menighetssalen

Følgende saker ble behandlet:

07.13 Katolsk skole
Skolekomiteen har uttrykt misnøye med hvordan menighetsrådet har behandlet skolesaken. I den forbindelse var skolekomiteen, representert ved Mathias og Beate Dannevig og Egil Olaussen tilstede for å gjøre rede for dette. Marianne Aga, som innsamlingsleder var delvis tilstede og kommenterte angående finansieringsmuligheter.

Skolekomiteen har etterlyst mer engasjement, mer respons på henvendelser og mer ryddige saksprosesser fra menighetsrådet. Rent konkret dreier dette seg om at skolekomiteens anmodninger om å bli invitert på menighetsrådsmøte i mai, der konkrete skolesaker (som i forkant var sendt inn av skolekomiteen) ble behandlet og konkludert, ikke ble tatt til etterretning. Videre har skriv og referat fra menighetsrådet etter dette møtet i mai gitt skolekomiteen inntrykk av at skoleprosjektet mer er et privat anliggende for skolekomiteens medlemmer, snarere enn et prosjekt for menigheten. De aktuelle representantene fra skolekomiteen har av disse grunner stilt sine stillinger til disposisjon.

Menighetsrådet tar selvkritikk for mange av disse punktene, men hevder også at det ikke er snakk om mistillit, men at dette er resultat av misforståelser, som igjen er resultat av uryddige rutiner og dårlig kommunikasjon, noe de beklager. Menighetsrådet oppfordrer derfor disse personene til å gjenoppta sine verv.

Vedtak: Skolekomiteen setter opp «kjøreregler» som de mener samarbeidet må følge før de tar en beslutning om dette. Disse må oversendes menighetsrådet innen 21.06.2013 for behandling og svar.

I spørsmålet om veien videre, foreslo Beate og Egil at man bør rekruttere yngre folk fra menigheten, gjerne slike som har barn i skolealder til skolekomiteen - fordi disse, gjennom sine barn har en naturlig og nær tilknytning til skolen. Videre ble det gjentatt at skolekomiteen også trenger medlemmer med spesialkompetanse, spesielt innen økonomi og byggteknikk, og utfordret menighetsrådet til å hjelpe til med å få tak i disse.


* Godkjenning av agenda.
Denne ble godkjent.

* Godkjenning av referat fra MR-møte 07.05.2013.
Dette ble godkjent.

* Korrespondanse ut/inn v. Pt Johannes.
Brannvesenet har vært på befaring og de krever blant annet at vi monterer en dørpumpe. Videre krever de at vi sender en person på brannvernkurs. Kjell Ivar har sagt seg villig til å delta på dette.

09.13 Internkommunikasjon – en bevisstgjøring.
I tillegg til det som ble behandlet under punkt 07.13, diskuterte vi hvordan vi kan bedre våre rutiner og holdninger angående intern kommunikasjon.
Vedtak: Vi skal i så stor grad som mulig sende inn saker som skal behandles sammen med eventuell dokumentasjon, slik at dette kan vedlegges innkalling. Videre skal alle medlemmer sette seg inn i sakene på forhånd slik at vi kan få en mer effektiv og ryddig saksprosess.
Det ble også minnet om at all aktuell dokumentasjon for saker som behandles fortløpende skal sendes til sekretær for arkivering.

10.13 Oppføring i «Gudstjenestelisten».
Vedtak: Vi skal ikke fortsette å abonnere på denne tjenesten.

11.13 Oppbygging av menighetens bibliotek - ledelse og budsjett.
Man kan ikke basere seg utelukkende på donasjoner av bøker.
Vedtak: Det skal utarbeides en liste over aktuell litteratur for innkjøp, som senere skal danne grunnlag for et budsjett.
Vedtak: Trond Jørgensen er ansvarlig for å videreføre oppbygging av biblioteket.

* Eventuelt
Det er kommet inn et skriv angående en personalsak i katekesen. Dette viser seg å være en sak som presten allerede har behandlet, konkludert og avsluttet. Derfor ble ikke denne diskutert videre.

* Neste møte.
Dette blir Fredag 21.06.2013 etter messe kl 18.


Drammen 10.06.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)Til oversikt


Sist oppdatert 15.06.2013 av webmaster