>> ref. 10.09.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pt. Johannes Hung
Pt. Stanislaw (delvis tilstede)
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nest-moderator, kirkelig assistent)
Trond Jørgensen (sekretær)
Kjell Ivar Maudal (Menighetssekretær, kirkelig assistent)
Trond Olav Aaring (Varamedlem)
Le Thi Thu Thao (Medlem) delvis tilstede
Forfall:
Loke Borgersen (Medlem, Pastoralråd-varamedlem)
Iwona Katarzyna Flaten (Medlem)
Barbara Witczak (Medlem)
Conney Balagat (Varamedlem)
Dato: 10.09.2013
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Menighetssalen

Føgende saker ble behandlet:

07.13 Katolsk skole
Egil Olaussen har akseptert å være leder for ny skolekomite. Derfor orienterte han om status for etableringen av denne og litt om arbeidet videre.

Egil ønsker Sachuth Anandan som nestleder, og har dessuten hatt kontakt med ytterligere 3-4 personer som innehar den tidligere etterlyste kompetanse og som har vist til dels stor interesse for å bli med. Han har orientert disse om de faser prosjektet til nå har vært gjennom, og vil innkalle dem til et møte innen 1-2 uker.

Videre anser han dette å være de viktigste oppgavene framover:
1) Finne lokaler til skolen. Her må også Cappelensgt. 5 vurderes.
2) Finansiering av skolen. Man må kartlegge de muligheter og vilje man kan finne, dels hos OKB og dels i menigheten. Videre bør man vurdere lokale sponsorer fra Drammen. Her trenger vi en person som kan «selge» prosjektet.
3) Gjennomføre en undersøkelse i menigheten om hvor mange som vil benytte skolen for sine barn.
4) Utarbeide læreplan, klasseinndeling osv.
5) Finne en egnet rektor til skolen.
Det blir viktig å presentere alt dette som et gjennomtenkt, troverdig og realistisk prosjekt for de nødvendige instanser, investorer og ikke minst menigheten selv.
Egil stiller gjerne i menighetsråd når skolesaker står på dagsorden.

* Godkjenning av agenda.
Denne ble godkjent

* Godkjenning av referat fra MR-møte 13.08.2013.
Dette ble godkjent.

13.13 Bispevisitas – en oppsummering
Menighetsrådet var stort sett fornøyd med gjennomføringen av visitas.

16.13 Bolig og bil for kappelan
Pt. Stanislaw har nå kommet til Drammen på permanent basis.
Spørsmålet om bolig og bil ble diskutert privat med Pt. Stanislaw etter møtet.

17.13 Gjesterom for prester som feirer messe/vikarierer i vår kirke
Det er situasjoner hvor besøkende prester og andre ønsker et rom for å oppholde seg ved besøk.
Pt. Johannes foreslår at slike sitasjoner løses fortløpende ved at han finner rom etter behov.

03.13 Mikrofoner, lydanlegg, prosjektor
Denne aktiviteten har gått videre og det er blitt foretatt ny befaring. Det viser seg at det må legges nye kabler og ekstra sender for å få god dekning for mikrofoner.
Angående storskjerm til sangtekster, har konsulenene anbefalt en flatskjerm på venstre side i front i stedet for prosjektor, da dette vil medføre minimalt inngrep i kirkesalens arkitektur.
Sachuth arbeider videre med dette.

18.13 Lydia og Harald Lyches fond – midler til investeringer i kirken
Det har kommet inn forslag om å søke om støtte, enten til å investere i nye salmebøker eller lyddemping i taket i menighetssalen. Fordi salmebøkene muligens kan bli erstattet med flatskjerm, og fordi vi ikke har tid til å forberede søknad for lyddemping, vil vi sende søknad om investering i lydanlegget under punkt 03.13.
Trond J forbereder dette og sender søknad innen fristen 15.09.2013.

Lyddemping i menighetssalen er forøvrig en god ide, og blir fulgt opp på et senere møte som eget prosjekt.

19.13 Frifond - støtte til religionsundervisning
Urszula ber Theresa ta kontakt med Thao angående dette.

20.13 Organisering av matpause for barn og renhold etter religionsundervisning
Denne saken skal ivaretas av katekesegruppen, og ble ikke videre diskutert.

21.13 Dagens vaskerutiner for kirke/menighetssal
Ukentlig vask fortsetter med Philipinsk gruppe etter at Polsk gruppe er ferdig med sin periode. Urszula tar kontakt med Philippinsk gruppe om dette.

* Korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær
Ingen nyheter fra menighetskontoret.

* Eventuelt

Egen konto for Caritas.
Sognepresten godkjenner at det åpnes egen konto for Caritas. Trond Aaring sørger for dette.

Piano i kirkerommet.
Det er kommet forslag om å plassere et piano i kirkeommet for bruk de ganger vi ikke har organist. Det ble ikke tatt noen beslutning angående piano, men det ble nevnt at Henrik har sluttet som kantor, og at han har gjort en god jobb i messene. Det ble derfor besluttet at han skal få tilbud om å få ansvar for å samordne menighetens kor og musikkressurser.
Det ble også nevnt at Tuan har spilt en del på orgelet i messer den siste tiden og mange kommenterte at dette har vært vellykket.

Bokhyller.
Trond J foreslår å kjøpe inn egnede hyller til bibliotek slik at bøkene lettere kan sytematiseres. Dette ble godkjent, men vi må først finne noe som passer inn.

Thao ønsker å trekke seg fra menighetsråd
Hun ønsker derimot å fortsette å følge opp sak 19.13 ovenfor.

Nytt medlem i menighetsråd.
Carl-Erik Thielemann har sagt seg villig til å bli med i menighetsråd.
Trond J sender formell innbydelse til ham om medlemskap.

* Neste møte.
Dette blir tirsdag 22.10.2013 kl 18:30 uten messe.
 

Drammen 10.09.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)


Til oversikt


Sist oppdatert 15.09.2013 av webmaster