>> ref. 11.11.2013

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent .

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pater Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nestmoderator, kirkelig assistent)
Loke Borgersen (medlem, Pastoralrådsmedlem)
Carl-Erik Thielemann (medlem)
Conney Balagat (medlem)
Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær)
Trond A. Jørgensen (sekretær)
Egil Olaussen (leder skolekomite)
Trond Olav Aaring (medlem) (delvis tilstede)
Forfall:
Pater Chomicz Stanislaw
Le Thi Thu Thao (medlem)
Iwona Katarzyna Flaten (medlem)


Dato: 11.11.2013
Tid: 18:00 – 19:45
Sted: Menighetssalen


Føgende saker ble behandlet:

* Godkjenning av agenda.
Denne ble godkjent.

* Godkjenning av referat fra MR-møte 22.10.2013.
Dette ble godkjent, men at eventueltsaker som den om kirkekaffe bør endres til en oppfølgingssaker.

07.13 Katolsk skole – status.
Egil har hatt møte med fylkesmannen angående godkjenning av skole. Han har prinsipielt ingen innvendinger, men vil stille de samme krav som for andre skoler.

Det er godt mulig at vi kan starte første år i kirkens lokaler og med relativt få elever. I så tilfelle blir krav om helsevern, brannvern og brukstillatelse fra kommunen viktige momenter. Angående utemiljø, så er det ikke spesifikke krav til størrelse på skolegård, men for vårt tilfelle vil det telle positivt at et er kort vei til naturen i Bragernes-åsen. Det foregår også vurderinger av leie av konkrete lokaler i kirkens nærhet, eventuelt som langsiktig løsning.

Kommunen er også positiv til at vi bygger en «liten» skole på nabotomten (Cappelensgt 5), men minner oss da om at dette kan bli en begrensning for vekst på lengre sikt.

Dersom vi velger å bruke menighetens lokaler, selv om dette er for en kortere periode, kan det bli en utfordring å samkjøre dette med menighetens øvrige aktiviteter som krever bruk av de samme lokalene. Pt Johannes nevnte i denne sammenheng at det er svært lytt mellom kirkesal og de øvrige rommene i første etasje og presteboligen.

Skolekomiteen består av:
Egil Olaussen (leder)
Pt. Johannes Hung
Sachuth Anandan
Jan Sadlej
Norun Harvik
Videre har man knyttet til seg en arkitekt og en økonomikonsulent.


25.13 Aktiviteter til Advent og Jul

Julekrybbedekorasjon.
Polsk gruppe blir forespurt om å bygge og dekorere denne.

Juletrær.
Vietnamesisk gruppe blir forespurt om å skaffe, rigge og pynte disse.

Hellige tre kongers fest.
Menighetsrådet har ansvar for arrangementet.
Festen blir Søndag 05.01.2014 etter messen kl 11:00.
Det blir gratis inngang og gratis kaker for alle.
Urszula forespør Siri og Theresa om de kan ta ansvar for musikalske innslag.
Hellige tre konger blir Sachuth, Kjell og Carl-Erik.
Urszula skal være programleder/toastmaster.
Sachuth kjøper 60 godteposer som skal deles ut til barna.
Alle i MR tar med en stor kake (ferdig oppdelt) og 2 gevinster for loddsalg.
Festen kunngjøres i menighetsbladet.

Kompletorium i adventstiden.
Pt. Johannes opplyste at det blir Kompletorium sammen med Bragernes menighet tre Onsdager i adventstiden. Datoene blir 4, 11. og 18. desember kl 21:00 i St. Laurentius Kirke.


26.13 Troens år, avslutning og refleksjoner
«Troens år» slutter Søndag 24.11.2013, men menigheten oppfordres til å fortsette aktivitetene som har foregått i løpet av dette året. Det ble bestemt at dette markeres under messen og gjennom bønn denne dagen. Det ble videre besluttet at denne anledningen brukes til å åpne biblioteket for utlån av bøker til menighetens medlemmer.


11.13 Bibliotek – status
Veggseksjon i biblioteket er byttet ut med hyller som er egnet for bøker. Bøker er bestilt etter godkjent liste fra forrige møte og ankommer snart. Uegnet litteratur er fjernet fra hyllene. Kategorisering og merking av hyller er påbegynt.

Videre skal det vil bli laget oppslag med utlånsregler og protokoll for registrering.
Det vil fortsatt bli bestilt nye og aktuelle bøker. Trond J og Carl-Erik skal sammen se over litteratur som er sortert ut for å sikre at ikke noe verdifullt går tapt.


* Eventuelt, korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær

27.13 Vi har fått brev fra biskopen etter visitas, der han sier at «evighetslampen» ved tabernaklet må endres fra å være elektrisk drevet olje-drevet. Urszula spør om Grazyna kan skaffe en slik fra Polen. Gjerne med stor tank.

* Kantor. Henrik Gautneb har fått tilbud om nytt musikalsk engasjement i menigheten. Han har avslått dette.

28.13 Organist. Forslag om å engasjere en tidligere bekjent. Trond Aaring tar kontakt.

21.13 Vasking av Kirken. Pt. Johannes opplyser at sakristi også må vaskes, at kjøp av blomster til Kirken refunderes ved å levere kvittering til ham og at Kirken godt kan betale mer til medlemmer som deltar i vask, dersom økonomi er et hinder for deltagelse.

* Orientering om den Katolske Kirke. Kjell skal ha orienteringsmøte for introduksjonssenteret (mest afrikanere), og fiducia (frimurerordenen) om den Katolsk Kirke. Sistnevnte er 25. mars.

* St. Nikolas dag. Polsk katekese ønsker å feire St. Nikolas dag for barna første lørdag i desember. Dette er godkjent.

29.13 Orientering fra pastoralsrådsmøte: Pastoralrådets handlingsplan er sendt ut til menighetene, men Loke vi orientere om samlingen på neste MR-møte.

* Pt. Johannes sier at vi skal starte med tidebønner i menigheten på for eksempel Torsdager og Fredager for alle som vil delta. Nærmere informasjon kommer.

30.13 Økumenisk uke/bønneuke i Januar. Hvordan kan vi delta? Vi følge opp på neste MR-møte.

* Vi har fått et brev der en familie takker for at de har fått anledning til å feire messe på Kongsberg.

03.13 Mikrofoner blir installert denne denne uken.

31.13 Klokken på veggen vår kan ikke slå enkeltslag (til begravelser) Dette må rettes.

32.13 Projektor/storskjerm: vi venter på forslag og pris fra leverandør.

* Neste møte.
Dette blir 07.01.2014 kl 18:00Drammen 11.11.2013
Trond Jørgensen
(sekretær)
Til oversikt


Sist oppdatert 12.01.2014 av webmaster