>> ref. 07.01.2014

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pater Johannes Hung
Pater Chomicz Stanislaw (delvis tilstede)
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nestmoderator, kirkelig assistent)
Carl-Erik Thielemann (medlem)
Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær)
Trond A. Jørgensen (sekretær)
Egil Olaussen (leder skolekomite)
Forfall:
Loke Borgersen (medlem, Pastoralrådsmedlem)
Iwona Katarzyna Flaten (medlem)
Le Thi Thu Thao (medlem)
Trond Olav Aaring (medlem)
Conney Balagat (medlem)

Dato: 07.01.2014
Tid: 18:00 – 20:25
Sted: Menighetssalen


Føgende saker ble behandlet:

* Godkjenning av agenda.
Det ble kommentert at «korrespondanse inn/ut» bør være fast post på agenda.
Ellers godkjent.

* Godkjenning av referat fra MR-møte 11.11.2013.
Dette ble godkjent.

07.13 Orientering og status om katolsk skole
Skolekomiteen har vært i møte med med biskopes kontor angående etableringen av skolen.
Egil og skolekomiteen vil orienterere menigheten om sakens status i nærmeste framtid.

22.13 Orientering om prestebolig
Det er bestemt at både sogneprest og kapellan skal flytte inn i 3. etasje når denne står klar og denne går da under betegnelsen «prestebolig».

Det har kommet nye krav til takkonstruksjonen (skråtak på grunn av drenering) som krever endringer i tegningene. Det vil bli møte med byggherrre på torsdag hvor vi legger dette fram slik at tegninger kan utformes og legges fram for godkjenning av biskopen for deretter å brukes som grunnlag for anbud for selve byggingen.
Det skal nå lages en framdriftsplan, men byggestart kan ikke forventes før tidligst i mai måned.

01.14 Informasjon om budsjett for 2014
Dette ble utsatt til neste møte.

02.14 Orientering fra pastoralrådsmøte
Dette ble utsatt til neste møte.

30.13 Økumenisk uke/bønneuke i januar
Denne starter søndag 19.01.2014 kl 18:00 i Baptistkirken, hvor filiipinsk sanggruppe har fått i oppgave å synge på denne gudstjenesten. Programmet videre er slik:
Tirsdag 21.01.2014 kl 12:00 - 12:15 - middagsbønn i Bragernes kirke.
Onsdag 22.01.2014 kl 08:15 - 08:30 – morgenbønn.
Fredag 24.01.2014 kl 12:00-12:15 – middagsbønn i Bragernes kirke.
Se oppslag i menighetssalen.

11.13 Orientering om bibliotek og evt videre arbeide
Menighetens bibliotek inneholder nå mye god katolsk litteratur men det har så langt vært liten interesse for hjemlån av bøker. Dette er likevel et verdifult tilbud som bør utvides.
Selve rommet trenger etterhver å innredes mer hensiktsmessig, med flere hyller med flere bøker og flere kategorier, bedre belysning, dekorasjoner, møbel for protokoller, returbøker osv. Det ble besluttet at Trond J lager forslag til fast årlig budsjett for bøker, samt finne passende møbel som kan fungere som skranke. Det ble videre minnet om at vi av ressursmessige grunner må begrense litteraturen til å være på engelsk og norsk.

32.13 Storskjerm i kirken for visning av salmer
Samme firma som har levert mikrofoner har også AV utstyr og disse har sendt tilbud på storskjerm på 65" med trådløs forbindelse til en «pad». Denne skjermen er tynn, er helt uten kanter og er ment å monteres på høykant på veggen der salmenummerne vanligvis henger.
Prisen på dette er kr 26.000 for skjerm og kr 16.000 for programvare som er spesielt utviklet for kirker.
Det finnes salmetekster med noter for dette formatet på engelsk og norsk, men disse er slike som brukes i den Lutherske kirken. Derfor må det påregnes litt arbeide for å «bygge opp» et bibliotek med katolske salmer.
Et slikt inngrep i kirkebygget må godkjennes av kunstkomiteen i OKB. Derfor skal menighetsrådet søke om dette før prosjektet eventuelt går videre.

03.14 Nøkkel til skap med AV-utstyr i menighetssalen
Nøkler er kopiert opp, nasjonale grupper skal få en hver. Ekstra nøkkel finnes for utlån etter
behov.

04.14 Korset foran kirken og gjerdet på parkeringsplassen
Løse murstein på korset foran kirken må repareres av sikkerhetshensyn. Dårlig gjerde på nordsiden av kirken bør repareres. Det ble besluttet at Urszula innhenter pris på dette.
Følges opp neste møte.

05.14 Parkering ved kirken under polske og norske messer
Noen naboer har tidligere klaget over at det parkeres overalt, også på private plasser.
Videre er det av sikkerhetsmessige grunner ikke lov å parkere på plassen foran kirken mens store messer pågår, da dette vil kunne blokkere for sykebiler, brannbiler osv. Dette er vi lovpålagt å respektere.
Det ble derfor besluttet at prestene må opplyse under messene at ingen må parkere ved innganger eller privat grunn men bare på offentlige plasser.

Det ble for øvrig en diskusjon omkring generelle problemer med parkering og messetider som ligger nær hverandre, men det ble minnet om at messetidene ikke vil bli endret for å tilpasse seg etter dette. Messedeltagerne må heller benytte parkeringshuset dersom alt annet er opptatt. Der er det alltid plass.

* Eventuelt, korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær

* Pt Johannes minner om at vi må bli flinkere til å benytte menighetens hjemmeside for å informere om aktuelle ting.

* Det har kommet inn forespørsel om å henge opp et maleri (ca 50x70cm) av den salige Johannes Paul II på en av veggene bakerst i kirkerommet. Menighetsrådet søker OKB om dette samtidig med søknad angående sak 32.13.

31.13 Klokke på ytterveggen fungerer ikke. Urszula følger opp med elektriker.

* Norges katolske kvinneforbund inviterer til temadag. Se oppslag i menighetssalen.

* Budstikke – mange eksemplarer er er kommet tilbake. Dette skyldes i stor grad at adresser ikke
er oppdaterte. Derfor er det viktig at alle medlemmer må sørge for at kirken har fått registrert riktig adresse!
Menighetsådet besluttet at vi i framtiden kun gir ut budstikka på elektronisk format. Dette må kunngjøres i kirken.

* Katekese - mange utenlandske barn som har været i norge i mange år er forsatt ikke registrert i kirken. Vi trenger i det minste fødselsdato og navn for å kunne komplettere registrene.

* Kjell Maudal skal redusere arbeidstiden. Derfor blir det følgende endring på menighetskontoret:
Mandager: stengt.
Tirsdager/onsdager: Pt. Stanislaw og Kjell.
Torsdager/fredager: Pt. Johannes.
Lørdager/søndager: Etter avtale.
Åpningstider er kl 10:00-14:00.

* Neste møte.
Dette blir 18.02.2014 kl 19:00


Drammen 07.01.2014
Trond Jørgensen
(sekretær)Til oversikt


Sist oppdatert 07.01.2014 av webmaster