>> ref. 18.02.2014

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Merk: godkjent

Referat fra menighetsrådsmøte

Tilstede:
Pater Johannes Hung
Pater Chomicz Stanislaw
Urszula Andruchow (moderator)
Sachuth Anandan (nestmoderator, kirkelig assistent)
Carl-Erik Thielemann (medlem)
Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær)
Trond A. Jørgensen (sekretær)
Conney Balagat (medlem)
Loke Borgersen (medlem, Pastoralrådsmedlem) – delvis tilstede
Forfall:
Iwona Katarzyna Flaten (medlem)
Le Thi Thu Thao (medlem)
Trond Olav Aaring (medlem)


Dato: 18.02.2014
Tid: 19:00 – 21:15
Sted: Menighetssalen


Følgende saker ble behandlet:

• Godkjenning av agenda.
Denne ble godkjent med kommentar om å flytte orientering om prestebolig til etter budsjett.

• Godkjenning av referat fra MR-møte 07.01.2014.
Dette ble godkjent.

• Korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær

1) OKB har minnet oss om at komite for valg av nytt menighetsråd må være på plass før 1. Juli.
Det ble besluttet å velge valgkomite på neste menighetsrådsmøte.

2) Det har vært svært liten interesse for budstikke på papirformat.

3) Vår menighet er medlem i Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum. Koordinator Signe Myklebust har spurt om vi kan organisere neste møte i vår kirke – den 1. April kl 19:00-21:00. Det er spørsmål om vi kan være vertskap, organisere møtet og eventuelt presentere den katolske kirken. Det ble besluttet at menighetsrådet planlegger dette på neste møte.

4) Vi har en mengde gamle stoler og andre møbler som er til overs etter at vi har fornyet møblementet i kirkerommet og i sakristi. Disse kan forslagsvis brukes til brylluper, eller vi kan eventuelt gi dem til kapellet på Åssiden.

5) Pt. Johannes har fått henvendelse fra Polsk gruppe angående det de oppfatter som forskjellsbehandling av nasjonale messer. Han forklarte dette, og gjorde det klart at Pt. Stanislaw har hovedansvar for Polsk gruppe, men at de har gjensidige avtaler om å hjelpe hverandre når det trengs. Det ble poengtert at man må se menigheten som en helhet og at alle må være fleksible for at alle skal kunne feire messer og delta i andre kirkelige aktiviteter. Pateren behandler alle likt, og han sier at alle medlemmer må skjerpe seg når det gjelder all praktisk aktivitet i menigheten – alt fra parkeringsproblematikk til låserutiner for bruk av lokaler.


06.14 Orientering fra møte med kunstkomiteen
Pt. Johannes har mottatt brev fra kunstkomiteen angående deres befaring 11.02.2014 kl 11:00, og de har følgende kommentarer:

Korsveien i kirkerommet: Denne er ikke i overensstemmelse med tradisjonell korsveisandakt, slik det også tidligere har blitt påpekt etter befaring i 2004. Noen av ikonene har helt andre motiver enn de tradisjonelle stasjonene tilsier, rekkefølgen er endret og stilen bør stemme med steinene i gulvet. Vi må endre dette til tradisjonell korsvei. Det ble besluttet at Sachuth undersøker muligheter for å bestille manglende ikoner. Hvis dette ikke er mulig, har biskopen godkjent at vi kjøper komplett, ny serie av korsveisikoner.

Alterveggen: De nye store ikonene og møblene passer bra inn i arkitekturen. Noe av vegetasjonen (planter) er noe upassende. En eventuell storskjerm for salmetekster vil virke fremmed og urolig og kan følgelig ikke anbefales.

«Divine Mercy» bildet av Jesus passer ikke godt inn og bør ha en annen plass. Dette kan eventuelt bytte plass med St. Laurentius maleriet bakerst i rommet.

Orgelet har ingen god plassering.

Fanene på venstre vegg bør ikke plasseres i kirkerommet.
Det var for øvrig flertall i MR for at disse fanene skal bli stående hvor de er.

Et eventuelt bilde eller maleri av JPII er vanskelig å plassere i kirkerommet.
Pt. Johannes nevnte at det bør holde med kun én helgen for vår menighet; St. Laurentius. Siden vi har så mange nasjonale grupper, og dermed særinteresser, kan det bli vanskelig å prioritere enkelte av disse fremfor andre.

Det er for øvrig enighet i MR om at vi anskaffer en statue av St. Laurentius som kan erstatte bildet bak i kirken. Derfor undersøker vi om en slik finnes fra den gamle kirken, før vi eventuelt går til anskaffelse av en ny.

01.14 Informasjon om budsjett for 2014
Sachuth presenterte utkast til budsjett for 2014, sammen med regnskap for 2013.
Budsjettet er laget med utgangspunkt i de tidligere års regnskap, men noen poster er justert for å ta hensyn til ting som medlemsvekst, flere messer, byggeplaner osv.
Budsjettet foreslår en inntekt på Kr 2.270.000,- og utgiftposter pålydende Kr 1.296.000,-.
Dette gir et forventet overskudd på Kr 974.000,-.

Menighetsrådet mente at budsjettet er bra, men trenger litt justeringer og rettelser før det kan godkjennes. Likeledes inneholder regnskapet mindre feil som må rettes før godkjenning.

02.14 Orientering fra pastoralrådsmøte
Dette ble utsatt til neste møte.

04.14 Korset foran kirken og gjerdet på parkeringsplassen
Reparasjon med jerninnlegg er svært dyrt. Det ble besluttet at det gjøres en enkel reparasjon med rengjøring og mørtel. Urszula følger opp dette.

Gjerdet ved parkeringsplass på nordsiden av kirken er i dårlig forfatning. Det ble foreslått å bygge nytt, vedlikeholdsfritt gjerde med solide løse elementer i galvanisert stål. Det ble påpekt at det er spesielt viktig at dette fundamenteres godt slik at det ikke flytter seg ved telehiv. Det ble besluttet at Urszula henter inn konkret tilbud for dette.

22.13 Orientering om prestebolig
Sachuth har hatt nye møter med OKB.
Det viser seg at kommunen har restriksjoner i vår «sone» som gjør at vi må ha parkeringsplass for nye boliger. Endring av eksisterende rom fra bolig til kontor krever større takhøyde, noe vi ønsker å unngå. Derfor sender vi ikke bruksendring for 2. etasje, men må i stedet vise til at vi har fast parkeringsplass til to boliger. Dette er nå tegnet inn på søknaden. Tegninger er ferdige og det arbeides nå med å få en pris og innhente diverse godkjenninger.

07.14 Markering av JPII's kanonisering
Det er kommet forslag om å ha en markering i forbindelse med saligkåring av Pave JPII den 26. April. Det er foreslått å gjøre dette i forbindelse med en messe hvor man eventuelt kan markere med sang, lesning av hans tekster e.l. Man kan også henge opp et bilde av ham i kirkerommet denne dagen. Det ble besluttet at vi gjør dette i Mai.

08.14 Underholdning med barn
Det er foreslått at førstekommunionsbarna deltar med underholdning en dag i Juni før skoleferien starter. Det ble besluttet at Urszula organiserer dette med de aktuelle kateketer og kontaktpersoner.

• Neste møte.
Neste møte er satt til 18 mars kl 19:00.
Drammen 18.02.2014
Trond JørgensenTil oversikt


Sist oppdatert 07.01.2014 av webmaster