>> ref. 21.02.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt.1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 21.02.06

Tilstede: pater Janusz, Sigurd Henning Jensen, Carl Erik Thielemann, Kjell Ivar Maudal, Jovita H.Anchuelo, Helga Ingvaldsen, Khiem Ngyuen og Teresa Treffen (referent).

Forfall: Juana A.Rye og Mau Van Le.
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.40-20.15

Saker fra sakslista:

- Agenda/møteinnkalling godkjent.
- Referat fra møte 24.01.06 godkjent.

Skriv inn og ut:

- Brev fra forsikringsselskapet om at menigheten fikk penger for skaden på bygget ved Cappelensgate 5.
- Brev fra OKB om at regnskapet for 2005 og budsjett for 2006 er godkjent.
- Brev fra OKB vedrørende nyevangeliseringsprosjet som settes i gang i 2006. ”Evangeliseringsuke” i vår menighet vil bli fra torsdag den 12. til søndag den 15.oktober.
- Brev fra OKB om bønn for preste- og ordenskall hver 1-te fredag i måneden. Inf. om det står også i ”Broen”.
- Inf.om ministranttreff i Oslo fra fredag 31.mars til søndag 2.april. Fra vår menighet kommer til å delta i møte ca.10 ministranter.
- Caritas informerer om at årets fasteaksjon heter: tro, solidaritet og forandring. Inntekt fra fasteaksjon går til prosjekt i Uganda.
- Det er sendt brev til OKB med oversikt over antall personer som i 2005 ble døpt, konfirmert, giftet seg, døde, flyttet ut av kommunen samt aktiviteter i vår menighet.
- Pater Janusz har den 070206 deltatt i møte i Oslo som ble organisert for de som underviser konfirmenter. Biskopen var til stedet og møte var veldig nyttig mente pater Janusz.
- Til jordrasofrene på Filippinene har menigheten samlet kr. 4.050,50,- Beløpet består av ekstra kollekt og penger fra kirke kaffe. 
- Pater Janusz og Tuan Ba Mai skal delta i data kurs i Oslo i OKB regi i forbindelse med det nye databasesystemet som skal innføres i OKB og i alle menigheter i hele Norge .I vår menighet er det registrert 1.609 medlemmer, men det er rundt 130 som det fortsatt mangles personnummer til. Det jobbes med saken .
- Det skal monteres nye panellovner i menighetslokaler med fjernstyrt termostat. Det blir umulig for uvedkommende å regulere temperaturen selv. De skal stå på om vinteren med fast temperatur og slå av om sommeren. De skal koste rund 30.000 kr.
- På askeonsdag den 1.mars vil det bli messe kl.18.00.

Sak: 2006-02
Menigheten har mottatt brev fra Peter Collins hvor han informerer om hva det vil koste å ferdigstille orgel. Prisen omregnet til norske kroner er 185.000,-.Med momsen kan den totale kostnaden bli på rundt 200.000 kr.
Orgelet vil kunne brukes som elektronisk orgel og som pipeorgel. Ved bestillingen ut februar måned, kan orgelet bli ferdigstilt ved utgangen av august måned. MR diskuterte økonomisk aspekt av saken og har enstemmig vedtatt å ferdigstille orgelet. Kjell Ivar kommer med orientering om orgelet til menigheten og vil be om menighetens bidrag. Det vil bli aktuelt å søke om momsfritak også.
The Allen Organ Companys blad ”Allenews” som distribueres over hele verden omtaler vår digital-og pipeorgel som første av den typen i Norge. 
Lam Quang Ho- medlem av vår menighet går på organist kurs og det kan være aktuelt at han kan spille hos oss. I orgelet kan også brukes diskett med ferdig innspilte salmer. Kjell Ivar finner personer som vil bli ansvarlige hver søndag under høymessen for bruk av ovennevnte disketter.

PRO v/ Carl Erik
Carl Erik presenterte referatet fra Pastoralrådets Arbeidsutvalgsmøte som var den 18.januar 2006. 
- Kirken i Larvik vil bli ferdig 010506.
- Det planlegges bygging av presteseminaret i Oslo. Det er nåværende bygget til OKB som vil bli utvidet.
- Det kateketiske Senter (KS) informerer om at det jobbes med en ny utgave av konfirmantboken. Den gamle er utsolgt.
- Riksantikvaren er interessert i en freding av St.Hallvard kirke.
- Det danske pastoralrådet har skrevet til PRO og fortalt om problemmer med aktivitet og medlemmstall –de setter i gang en intensiv kampanje som skal vare i ett år. Bispedømme der sliter med stor gjeld.
- I referatet skrives det at de nasjonale gruppene i Drammen er satt til å samle inn personnummer, hvilket er rimelig uheldig. AU i PRO har misforstått saken. I referatet av 061205 står det klart at hver nasjonalgruppe må sørge for at medlemmene registreres med fødselsnummer 11 sifre, dvs. gruppene skal oppfordre til at medlemmene melder seg til presten vedrørende dette. Det er ikke gruppene som skal samle inn personnummere.
- Det er foreslått at bl.a. PROs referater legges ut på nettet.
- Evangeliseringsuken- St.Olav menighet er først ute. Skal samle menighetsmedlemmene i uken før palmesøndag. Man håper på at flere menigheter melder seg. Plakat er under trykking.
- Barne-og ungdomsarbeid. NUK skal arrangere et seminar fra 24-26.mars hvor barne- og ungdomskontakter skal være med. Det vil være et LL-lederseminar (lokallagslederseminar).Seminaret skal belyse deres problemstillinger i hverdagen, gi dem selvsikkerhet, kunnskap og inspirasjon. LL og andre delta- kere skal utveksle erfaringer. Det er satt oversikt over Barne-og ungdomskontakter i menigheter. Ved Drammen står det at menigheten ikke har slik kontakt. Dette stemmer ikke helt. I referatet av 111005 står det at det er Khiem Nguyen som er utnevnt til slik kontakt.
- NUK har seminar 17.-19.mars.
- NUK arrangerer Barne-og ungdomsseminar i 2007 i forbindelse med NUKs 60-årsjubileum.
- Pastoral omsorg for katolikker som bor langt fra menighetens sentrum, samt kapelldistrikter og sogn. Valdres Katolske Forum har kommet med forslag til bl.a. følgende tiltak:
. Lage en kampanje der katolikker i utkant strøkene oppfordres til v/behov å stifte katolske foreninger i lokalmiljøet 
. Fra sentralt hold bør det utarbeides en ”start pakke ” og et starttilskudd på noen få tusen kroner for etableringsgrupper. Startpakken bør inneholde skriftlig materiell om hvordan man etablerer slike foreninger samt messebok og salmebøker. 
. Gruppene bør vurdere medlemskap i Norske Kirkeakademier. De gir støtte til foredragsvirksomhet. 
. Kirken sentralt bør skaffe oversikt over alle asylsøkermottak, slik at lokale menigheter kan gi katolikker i slike mottak et tilbud.
. Kirken bør vurdere om det mulig at pensjonerte prester bosetter seg ute i distriktene og får en rolle som hjelpeprester i slike områder.
. Åpen holdning og grei praksis til det å justere sognegrenser som ikke stemmer med lokale og naturlige administrative inndelinger.
. Det viktigste er å oppnå en effektiv og virksom sjelesorg for katolikker i utkantstrøk og gjøre sakramentene tilgjengelige for dem på regelmessig basis. Regelverk for kapelldistrikter og messesteder må gjennomgås. Utkastet til grenseendring som det forrige PRO behandlet må sendes ut til bred høring blant alle alle berørte parter.
. Innvandreres pastorale behov- kartleggingsarbeid fortsetter.
. Informasjon om samfunnskontakt. Kristine Dingstad er ansatt på heltid fra februar måned som ansvarlig redaktør for nettstedet til OKB, katolsk.no. 
. Medarbeiderseminar i forbindelse med det nye databasesystemet i OKB. Både prester som har ansvaret i menighetene og vanlige folk som praktisk gjennomfører registrering må lære bruk av registret. Seminaret gjennomføres i slutten av februar med prester på fradag og legfolk på lørdag. Menighetene betaler selv kostnadene for kurset. 
. Broen sendes ut til alle husstander. Registeret hvor man hadde husstandene, og det nye databaseregisteret er ikke samkjørt. Det skaper en del problemer. Et er viktig å unngå returer samt dobbel utsending til medlemmer som bor under den samme adressen.
. Det kateketiske Senter (KS) i Oslo informerte om at kurset rundt menighetsbasert katekese ”Ekko” snart er ferdig trykket og klart til utsendelse. Menighetene må selv bestille kursmateriell fra KS.

Ferming og I.Kommunion.Arr./Organist/Salmer/Lesninger m.m.

- Ferming er 7.mai. Det blir 14 konfirmanter i år og de skal sitte i biblioteket.
- I.Hellige Kommunion er 11.juni. Det blir 20 førstekommunionsbarn og det skal dekkes bord for dem i menighetssalen. MR medlemmer bør sette av tid de datoene.
- Til arrangementer trenger vi en organist. Det kan være aktuelt å snakke med: Odland- som var fast organist i St.Paul kirke i Bergen. Nå bor han i Oslo og spiller i Haslum kirke. Lam Quang Ho fra vår menighet som utdanner seg til organist, eller Hermund Tronvik- organist som også jobber i firma ”Norsk Musikk”.
- Kjell Ivar ordner med fordelingen av lesninger mellom lektorene i Påsketiden, samt salmer som skal brukes i vårt digitalorgel.

Eventuelt 

- På lørdag 24.februar kl.10.30 skal Carl Erik informere foreldre til katekesebarna om Pastoralrådets arbeid.
- Katolsk skole i Bodø har fått besøk av erkebiskop.
- Khiem tar med seg kake til neste MR møte 14.03.06.

Neste møte i MR er på tirsdag den 14.mars kl.18.30. Messe kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 11.03.2006 av webmaster