>> ref. 22.05.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 


St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen


REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 22.MAI 2007


Tilstede: Pater Janusz, Sigurd H.Jensen, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann, Helga Ingvaldsen, Jovita Quebec og Teresa Treffen (referent).
Forfall: Mau Van Le og Khiem Nguyen
Sted: Menighetssalen
Tid: 19.45-20.45

Agenda / møteinnkalling godkjent med rettelse av dato for neste møte 12.juni og ikke 2.juni.

Referat av 24.april 2007 godkjent.

Skriv inn og ut.

- Brev fra Biskopen om at MR-valg i menighetene bes avholdt før sommeren, helst ved utgangen av juni måned.
- Brev fra det Kateketiske Senteret om seminar for kateketer på Katarinahjemmet i Oslo fra 24-26.08.07.
- Det ble sendt søknad om penger til Sparebanken Øst og Einar Juls legat.
- Brev fra kanselist i Bispedømmet om dobbelt medlemskap, i katolsk kirke og et annet trosamfunn. For eks.person oppført som buddist i statsregistret,men konverterte til katolsk tro. Det er veldig viktig å føre godt kirkebok (registrering av medlemmer /utmelding).
- Skriv vedr.Verdensungdomsdag i Sydney i juli 2008. Påmelding 010907. Det blir to grupper: ungdom over 16 år og personer mellom 18 og 35 år. Prisen er 14.000 kr. Ved NUKs opplegg kommer i tillegg 3.000 kr. Til sammen 17.000 kr.
- Reparasjon av skader på taket og maling av vinduer kostet 34.089 kr. Forsikringen dekker 20.000 kr. Kr. 14.089,- må menigheten betale selv.
- Tabernakel- granitsøyle og montering kostet 30.000 kr. Demontering av det gamle stedet ble gjort på dugnad, på kvelden den 27, 28 og 29.april 2007. I dugnaden har deltatt: Wieslaw Lesniak, Pawel Moskal, Kasper, Elzbieta og Marek Szydlowski, Stanislaw og Maciej Michalak, Leszek Calus, Bogdan Teniuch og Dariusz Lacinski.
- Phan Nguyen Thuy-Lan har skrevet korsveiandakt på norsk til bruk i vår menighet.
- Takkekort fra pastor Fredrik Hansen for gaven fra menigheten og feiringen av hans første messe i Drammen den 22.04.07.
- Brev fra Theresa og Mang at de slutter som kateketer.
- Man har vært oppmerksom på enkelte personer som er ryktespredere. Menighetsrådet kan ikke finne seg i det og vil ta tak i det.
- Takkebrev fra fungerende formann Carl Erik Thielemann til Juanna A.Rye som har sagt opp sitt verv som varamedlem i MR.
- Brev fra Fransiskanerne om pilgrimsreisen til Det Hellige Land fra 18-26.10.2007. Valfarten koster 9.500 kr. + 500 kr. i påmeldingsavgift. Påmeldingsfrist 30.juni 2007.

Sak 2007-01. Katekese i vår menighet.
NUK lager katekeseopplegg for minste barna. Theresa Jee skal på møte i Oslo i andre delen av juni måned vedr.dette. MR venter derfor med opprettelsen av arbeidsgruppa (se forrige referatet).

Sak 2007-02. I.Hellige Kommunion den 10.juni 2007.
Organist Ståle Wilhelmsen. Salmer:
Inngangssalme: Gjør døren høy.
Mellomsalve. Måne og sol.
Offersalme: La oss vandre i lyset.
Kommunionsalme: Kjærlighet fra Gud.
Takkesalme: Nu la oss takke Gud.
Utgangssalme: Dine hender er fulle av blomster.
MR pynter menighetssalen på lørdag, den 9.juni etter messen kl.13.00. Alle medlemmer må møtte opp. De som ikke kan må sende noen andre i stedet. Hver MR medlem må ha kake med seg. Menighetens medlemmer vil også bli bedt om å bidra med kaker.
Vasking av kirken vil bli gjort av filippinsk gruppe.
Vasking av vinduer i menighetssalen, og i kirken vil bli gjort av vietnamesisk gruppe.

Sak 2007-02. Fermingen 6.mai –evaluering.
Vellykket arrangement. Ønskes flere til rydding etter festen, slik at jobben kan bli gjort raskere.

Sak 2007-06. Nye MR regler til høring.
Menighetsrådsstatutene skal være i tråd med Kirkeretten. Oslo Katolske Bispedømmet har i høsten 2006 opprettet en komite som skulle se på saken. Arbeidsutvalget i Pastoralrådet har bl.a. på bakgrunn av komiteens arbeid kommet med forslag til nye menighetsrådsregler som er sendt til høring til sogneprester, kapellaner og menigheter. MR skal gi tilbakemelding vedr. dette innen 7.juni. PRO har vedtatt anmodning til biskopen om at Menighetsrådsvalg og Pastoralrådsvalg bør gjennomføres i løpet av en månedstid i vårhalvåret i hele bispedømmet, slik at PRO-representantene er klare i god tid før det innkalles til høstens PRO-møte. Valget foreslås avholdt i juni.
De viktigste endringene er:
- Sognepresten er leder av menigheten, har det siste ordet og MR er kun et hjelpeorgan. Av den grunn avvikles Formann-/ledervervet i MR og personen som skal fungere som koordinator kalles moderator.
- Navnet Menighetsråd endres til Sogneråd.
- Menighetsrådets økonomiske arbeidsoppgaver flyttes til menighetens Finansutvalg.
- Sammensetning. Kirkeretten har ingen bestemmelser for hvordan menighetsrådet skal sammensettes og det var forskjellig praksis på dette området i menigheter. Meningen er at valg skal bidra til at menighetsrådet blir representativt i forhold til menighetens sammensetning. Det foreslås en todelt endring. MR vil som i dag ha noen valgte representanter, men man innfører en spesiell ordning for å sikre representasjon fra større nasjonale grupper i menigheten, samt fra de større pastorale aktivitetene i menigheten (katekese, diakoni, barne-og ungdomsarbeid o.a.) Representasjon fra disse gruppene vil sikres ved utnevnelse fra Sognepresten etter råd fra de aktuelle grupper / involverte.

Vår MR støtter forslag til nye Menighetsrådsregler.

Sak 2007-07. Forberedelse av valg i juni 2007.
MR kontakter forrige Valgkomite vedrørende valget i juni 2007.

Eventuelt.
- MR bestemte at det ikke vil bli kirkekaffe i sommerferien. Siste kirkekaffe vil bli 17.juni, første etter sommerferie den 26.august (patronatsfest).
- Pater Janusz har ferie fra 18.juni t.o.m. 18.juli.
- Olsok feires 29.06.07 med felles Vesper med Bragernes Menighet i Bragernes kirke og etterpå fortsetter feiringen på kirkebakken.
- Det er plan om å sette opp vinduer som kan åpnes mot vest (over inngangsdøra).
- Carl Erik Thielemann tar med seg kake til neste menighetsrådsmøte.


NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 12.JUNI 2007. KL.18.30.
MESSE KL.18.


 

Til oversikt


Sist oppdatert 10.06.2007 av webmaster