>> ref. 23.05.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

Referat fra menighetsrådsmøte 23. mai 2006

Tilstede: 
pater Janusz Fura, HelgaIngvaldsen, Carl Erik Thielemann, Sigurd H. Jensen, Kjell Maudal, Mau Van Le, Teresa Treffen og Jovita H. Anchuelo

Meldt forfall:
Khiem Nguyen


1. Agenda for møte godkjent

2. Referat fra møtet 4/4-06 godkjent med følgende rettelser:
Punktet om katekese og ungdomsarbeid føres opp med saknr. 2006/03 og punktet om Fermingen 7. mai føres opp med saknr. 2006/04

3. Skriv inn/ut
- Vasking: det har vært noe mangelfull kommunikasjon/kontakt med firmaet som ble leid inn for vasking. Det kom en e-post fra Corneliusen som avklarte en del.
- Det er sendt søknader om økonomisk støtte til Einar Juuls legat, Sparebaken Øst og Lyche fondet – glassmaleriene prioriteres.
- Kunstkommisjonens uttalelser om glassmaleriene er possitive. Utkastet til glassmaleriene vil bli hengt opp m/kunstneren forklaring på/om arbeidet.
- Referat fra PRO – forslag fra Carl Erik om å ta en prat med sognepresten og MR-formannen om saker/aktiviteter fra vår menighet som bør omtales/refereres på PRO møter for å synliggjøre menighetensliv. Sognepresten minner om at det skjer mye positivt i St. Laurentius som bør nevnes når anledningen byr seg.
- E-post fra Theresa om dugnaånd
- E-poster fra Marianne Aga:
    a. brosjyren om menigheten: en grei brosyre. Alle bes om å se gjennom brosjyren og gir Kjell tilbakemelding om noe bør/skal endres førtrykking.
    b. Vedr. tabernaklet: Ingen signaler/indikasjoner fra Biskopen om et fellesmøte med menigheten
    c. om informasjon på oppslagstavlen: tas til etterretning
    d. om plassering av Maria Sjulsen: tas til etterretning
    e. om diakonvielse 1. juli: menighetsrådet oppfordrer deltakelse i Fredriks diakonvielse. Det arrangeres ingen felles busstransport fra St. Laurentius.

4. Sak 2006/5 1. kommunion 2006:
- Utkast til salmer samme som i fjor. Organist Oftestad kan spille i år
- Det ønskes så mange kaker som mulig. Det oppfordres til å spørre personer i menigheten om kaker til festen. Det dekkes til fellesbord med sognepresten, barna, Sigurd og Grazyna.
- Alt gjøres klart fra lørdagen før, etter lørdagsmessen
- Sognepresten skaffer blomster til pynting
- Kjell kunngjør på torsdag og søndag om kaker samt om bruken av salmebøker som er til utlån.

5. Evt.
- Det er utarbeidet et enkelt skjema om persondata som er nødvendig for menigheten. Skjema ligger i våpenhuset. Vær snill å oppfordrer folk til å bruke dette skjemaet.
- Teresa frembragte et ønske om bedre klima/luft forhold i kirkerommet. Kjell og sognepreten legger opp et opplegg for lufting/ventilasjon.
- Gruppen som pynter kirken og gjøre istand menighetslokalet på lørdag skal se over kirken og menighetslokalet vedr. renhold. 
- Carl Erik orienterte litt om presentasjonen/innlegget Don Elias Carr hadde på Pro-møtet sist. Det er en god og spennende innlegg som er produsert på CD på både englesk og norsk. Carl Erik oppdrer til å vise denne CD´b i menigheten.


Neste møte 13. juni 2006


Møtet hevet kl. 20:26


Referent Mau Van LeTil oversikt


Sist oppdatert 22.05.2006 av webmaster