>> ref. 24.01.2006

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt. 1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 24.01.06

Tilstede : pater Janusz, Mau Van Le, Sigurd Henning Jensen, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann, Jovita H. Anchuelo og Teresa Treffen (referent) 
Forfall: Juana A.Rye, Khiem Ngyuen og Helga Ingvaldsen
Sted: Menighetslokalet
Tid: 18.35-21.10

Saker fra sakslista:

- Agenda/møteinnkalling godkjent med rettelsen av møtedato som 24/1 og ikke 17/1. 
- Referat godkjent med merknad: Sak:2005-12 Hellige Tre Kongers fest.

Skriv inn og ut:

- Takkebrev fra Caritas Norge for pengene til jordskjelvrammede i Pakistan.
- Det er undertegnet avtale med firma ”Solvask” om rensing av gulvmatter i kirken.
- Takkebrev fra Missio Norge for pengegaven i forbindelse med Verdens Misjonsdag.
- Informasjon fra Ansgarsverk om teologiske studier. Påmeldingsfrist 28.02.06.
- Informasjon fra OKB om at i 4 kvartal ble det overført til menighetens konto kr. 12.943,- som var innbetalt gjennom avtalegiro.
- Brev fra Pastoralrådet v/ Maria Fongen om møte i Oslo vedrørende nettverkskontakt for flyktninger.
- Brev fra Presterådet av 04.01.06. vedrørende blant annet dårligere økonomi i OKB p.g.a. lavere statstilskudd, og betydelig redusert støtte fra Tyskland. 
- Adventsaksjon innbrakte kr. 12.807,-. 
- Hellige Tre Kongers fest var veldig vellykket og innbrakte kr. 4.580,-. Det er kommet forslag om å sette påmeldingsfrist ved neste års Hellige Tre Kongers fest.
- Tildelte midler fra Juels legat ble overført Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider som forskuttert på arbeidet med nye glassmalerier. 

Sak 2006-01. Regnskap for 2005 og budsjett for 2006.

Menighetens Økonomiutvalget anbefaler godkjenning av regnskapet. Regnskapet ført av regnskapsfører Øivind Krokeide er veldig ryddig og oversiktlig. Overskuddet er på kr. 183.523,- og skyldes vesentlig gaver fra Juels legat på 200.000 kr. og Sparebanken Øst på kr. 50.000,-. MR setter pris på jobben regnskapsfører har gjort og presten som er flink til å forvalte menighetens midler. 

Bidrag fra menigheter til Bispedømmet i 2006 vil bli på samme nivå som i 2005.

I forbindelse med dårligere økonomi i OKB har Carl Erik Thielemann kommet med forslag om at menigheter som har råd, kan bidra med og betale for oppholdet for sine representanter på møter i PRO på Mariaholm. Sakem overføres til PRO.


E-post fra Marianne Aga vedrørende Olsok 2006, Skjærtorsdag og kunngjøringer i kirken. 

-Olsok 29.07.06 - forslag til messe i Skoger kirke. Presten ikke er tilstede den dagen.
MR forsøker å forbrede et slikt arrangement neste år.
-Skjærtorsdag - Tilbedelse av Det Hellige sakrament. Presten tar på seg å organisere dette.
-Kunngjøringer i kirken- Her bør medlemmer av MR, kirkelig assistent eller lektorer brukes. Det bør ikke være presten som alltid må kunngjøre de ”ubehaglige” sakene. 


Info om glassmalerier.

Det arbeides med utkast til glassmalerier. Disse utføres av Bård Sagfjæra - Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. MR har sett på det første utkastet og dette er også fremlagt for Kunstkommisjonen. Kunstkommisjonen er positive til utkastet og ser frem til et videre samarbeidet med kunstneren. Når det endelige forslaget kommer vil dette bli fremvist for menigheten.

Eventuelt.

Carl Erik Thielemann informerte om at tema: Katolske skoler, retningslinjer for opprettelse er på agenda til Arbeidsutvalget i Pastoralrådet.
MR retter stor takk til vietnamesisk gruppe for en flott julekrybbe.
Kjell Ivar tar med seg kake til neste MR møte 210206.Neste møte i MR er på tirsdag 21.februar kl.18.30. Messe kl.18.00

Til oversikt


Sist oppdatert 14.02.2006 av webmaster