>> ref. 24.04.2007

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgate 1
Drammen
REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 24.APRIL 2007


Tilstede: Pater Janusz, Sigurd H.Jensen, Kjell Ivar Maudal, Carl Erik Thielemann, Helga Ingvaldsen, Khiem Nguyen, Jovita Quebec og Teresa Treffen (referent).
Forfall: Mau Van Le
Sted: Menighetssalen
Tid: 19.45-20.45

Agenda / møteinnkalling godkjent med endring i Sak 2007-02, tilføyes og I Kommunion 10.juni 2007.

Referat av 13.mars godkjent med rettelse i Sak 2006-14, 7.690 kr. endres til pund.

Skriv inn og ut.

- Brev fra gruppa ”Dansering” vedr.leie av våre menighetslokaler til sine øvelser på mandager og torsdager (80-100 personer).
- Brosjyre om sommerleir (barne- og ungdomsleir).
- Takkebrev fra Caritas for 7.000 kr. som ble samlet inn i vår menighet under årets Fasteaksjon.
- Overføring av 10.808 kr.fra vår menighet til OKB i forbindelse med nytt datasystem ORKSYS.
- Det ble samlet inn 1.219 kr. til Caritas under kirkekaffe den 15.april d.å.
- Montering av tabernakelet på nytt sted (ved alteret) begynte på mandag 23.april.
- 19.april har kraftig vind gjort skader på taket (vindusbeslag i lyskasset på toppen av taket).Reparasjon utføres av Blikkenslager- Haukjem. Samtidig blir det foretatt utbedring /maling av vinduer i 20 m. høyde.

Sak 2007-01 Katekesen i vår menighet-evaluering av møte den 13.mars 2007.
MR har fått en fin orientering fra kateketene. Det er behov å ta seg av de som ikke går til undervisning før konfirmasjon og menigheten må holde på med barna fra 1. Kommunion til Konfirmasjon. Forslag til søndagsskole for barn under 7 år slik det er i St.Olav kirke i Oslo. De kunne bearbeide dagens lesninger på eget rom på barnevennlig måte med en person som ville ta seg av denne barnegruppa.
Det skal dannes arbeidsgruppe med representanter fra MR og kateketene for å utarbeide virksomhetsplan fremover for katekesen. Gruppa tar kontakt med Katekesesenter i Oslo. MR skal representere Helga Ingvaldsen. Theresa Jee og Urszula Andruchow vil bli forespurt om å representere kateketene.
Katekesen starter 1-te lørdag i september kl.10.30.

Sak 2006-14. Plassering av tabernakelet, ferdigstillelse av orgelet-status.
Etter flyttingen av tabernakelet skal ledig plass utnyttes til å plassere nye benker mot orgelet. Flyttingen gir også mulighet til utvidelsen av korsvei. Nye benker og ny korsvei vil bli menighetens nye fremtidige planer.

Sak 2007-03. Fredriks prestevielse 21.april og hans første messe i Drammen 22.april.
Dette var en flott feiring og et vellykket arrangement. Det rettes stor takk til Theresa Jee som stod bak kirkekaffe og maten etter messen på søndag. Fredrik skal jobbe 50% som sogneprest i Lillehammer og Valdres og 50% som privat sekretær til Biskopen. Fredrik skal studere også kirkerett.

Sak 2007-04. PRO-møte 24.og 25.mars 2007.
Carl Erik Thielemann hadde forfall og det var Helga Ingvaldsen som representerte menigheten på møte. Hun leverte MR en fin oppsummering av møtes innhold. Mange menigheter sliter med svært dårlig økonomi. Kirker og menighetssaler trenger store reparasjoner. Flere kirketak må legges om. Noen få menigheter har stort overskudd,
godt med frivillige hjelpere, mens andre har problemer med å få nok kateketer. Noen få menigheter har problemer fordi presten er sykmeldt eller har permisjon, og noen har problemer med å forstå presten. Helga konstaterte at etter alt hun hørte, har vi det meget bra i St.Laurentius menighet. Hovedtema på møte var: ” Nasjonale grupper i menighetene og nasjonalsjelesorg”. Katolsk kirke i Norge har alltid hatt et stort innslag av innvandrere og i de siste årene er det blitt aktualisert via arbeidsinnvandring fra katolske land. En del menigheter har også betydelig antall flyktninger. Generalvikaren pater Arne Kirsebom orienterte om hva som finnes av nasjonalsjelesorg i OKB, hvilke språk er dekket: bl.a. spansk, vietnamesisk, polsk m.m. Det er viktig å fokusere på enkelte gruppes bidrag til felleskapet og nye gruppes udekkede behov. Til inspirasjon fortalte representant fra St. Birgitta menighet i Fredrikstad hva de har gjort for polske arbeidsinnvandrere. De yter rådgivning og hjelp. Dette har ført til positiv utvikling, men er en utfordring også. De har 2 klasser med til sammen ca. 40 elever. De har hatt møte med Fellesforbundet om organisering av arbeidslivet, har fått informasjon om organisering av norske helsevesen og trygderettigheter, om skatteregler og plikter, og et advokatfirma om arbeidsregler og kontrakter. PRO er overbevist om at ulike nasjonale grupper sitter med mange ressurser som er en berikelse av alle katolikker i bispedømme. Religiøsiteten og religiøs praksis blant disse gruppene kan virke positivt for alle katolikker og deres katolsk identitet. OKB –s foreløpig regnskap viser stor underskudd, men flere penger vil bli overført til OKB i nærmeste fremtid. NUK har presentert sin nye sangbok ”Adoremus”. Den er veldig fin og kan bestilles hos NUK. Det ble diskutert nye regler for Menighets Råd. Statuttene må
endres slik at de blir i samsvar med kirkeretten. Forslag om at valg av menighetsråd skulle foregå på samme tid i alle menigheter. Det ble diskutert økt representativ i PRO. Flere av de representantene som nå går ut mente at det måtte være en kontinuitet slik at man fikk erfaring og kunne følge opp sakene. Mange ønsket at PRO-møte begynte fredag ettermiddag så deltakere fikk bedre tid til å diskutere saker. Noen representanter informerte om at de slår opp referatet fra PRO-møte i  menighetslokaler.

Sak 2007-05. Fond og legater.
Det skal søkes om midler fra Nils Juls legat, Sparebanken Øst og Lyche fondet til benker i kirken og møbler til biblioteket.

Sak 2007-02. Fermingen 06.05.07 og I Kommunion 10.06.07.
Det blir 24 konfirmanter. Bordet dekkes i biblioteket. Kjell Ivar kjøper duker. Menighets medlemmer vil bli bedt om å bidra med kake til fermingen. MR pynter menighetssalen på lørdag etter messen kl.13.

Eventuelt.
- Filippinsk gruppe foreslår innkjøp av stellebord til dametoalettet. Denne gruppa har fast messe 1-te lørdag i måneden. Presten betjener Østfold og Vestfold,
og er veldig belastet. Gruppa etterlyser fleksibilitet slik at de kan ha messe med etterfølgende sammenkomst en annen lørdag hvis det passer for filippinsk prest.
- Teresa Treffen tar med kake til neste menighetsrådsmøte.


NESTE MØTE I MENIGHETSRÅDET TIRSDAG 22.MAI 2007,KL.18.40.
MESSE KL.18.00


Til oversikt


Sist oppdatert 20.05.2007 av webmaster