>> ref. 29. okt 2003

Til oversikt

  Utskriftsvennlig versjon 

St.Laurentius menighet
Cappelensgt.1
Drammen

REFERAT FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET 29.10.03

Tilstede: Kjell Ivar Maudal (formann), pater Janusz, Marianne Aga, Carl Erik Thielemann,      Sigurd  Jensen, Khiem Ngyuen, Eivind Saxlund og Teresa Treffen
Forfall:  Mau Van Le og Juana A.Ryen
Sted:      Menighetslokalet
Tid:       18.45-21.30

Møte åpnet med at formannen (K.I.M.) ønsket velkommen nye medlemmer av MR. Han gratulerte også Marianne Aga med at hun ble medlem av Pastoralsrådets Arbeidsutvalg (PRO AU).

Saker  fra sakslista:

-Godkjenning av møteinnkalling med små rettelser (navnet Khiem,forkortelse PRO og møtedato 09.12.03)
-Referat fra konstituerende møte den 8.oktober 2003 godkjent (tilføyet forfall av Carl Erik Thielemann)
-Korrespondanse:

Ut:
·
        Sendt brev vedr.resultatet av valget til MR til Biskopen , Pastoralrådet og Broens redaksjon.
·
        Sendt brev-innkalling til møte i MR

Inn:
·
        Hafslund, pengegave på 2.500 kr. til dansegruppa.
·
        Mail fra Mang vedr. forslag til inntekter til dansegruppa.
·
        Brev vedr. møte i forbindelse med Budstikke.
·
        Brev fra "Kjernehuset" i Lier vedr. salg av såpe fra Tautra Mariakloster. MR ga tillatelse til salget etter høymessen, den 16.november d.å. All inntekt skal gå til klosteret.Formann skriver svarbrev til "Kjernehuset".
·
        Innbydelse fra Baptistkirke til gjeninnvielse av kirken den 30.11.03. MR vil bli representert av Eivind Saxlund.
·
        Mail fra Bispedømme, konfirmasjon i 2004 vil bli på søndag den 25.april.
·
        Forespørsel fra polske kunstnere som bor i Norge, om tillatelse til salg av ikoner. MR ga tillatelse til salget etter høymessen, den 23.november. Avhengig av salgsresultatet vil de betale for utleie av menighetssalen.
·
        Brev fra Theresa Jee vedr. drift av søndagskirkekaffe.Sak 2003-11.

Det er kjemperespons og veldig gode driftsresultater etter 4 søndager på rad. Theresa vil gjerne fortsette med prosjektet, men kommer med ønsker i forbindelse med den videre driften.

MR etterkommer ønsker og har innvilget en "flytende startkapital" på 1.500 kr. til innkjøp, som skal trekkes fra sluttoppgjøret. Nestformann Khiem Nguyen skal være hennes kontaktperson og ha ansvar for oppgaver Theresa nevnte i brevet sitt       (rengjøring av sal og toaletter, innkjøp av kaffe, te og sukker, ansvarsfordeling for nasjonale grupper, adventsaksjon og Caritas). Formann skriver svarbrev til Theresa.

·        Sak 2003-10: Retrett. Svar fra presten  Arfin Haron. Retrett i fastetiden holdes fra den 12-14.mars 2004.

Siden sist:
·
        Menigheten har fått 1 benk og 4 bord ( 25.000 kr. fra Joelslegat)
·
        Adventsfestival i vår kirke i samarbeid med Bragernes kirke, på onsdager den 3, 10 og 17 desember d.å. kl. 19.00.
·
        Inf.fra Marianne Aga vedr. betaling av bidrag til Bispedømme. Menigheten må være flinkere. Forslag:
1% av brutto inntekt per måned kan betales gjennom avtale giro til Bispedømme og man kan skrive at pengene skal videre sendes til menigheten. Det skal tydeliggjøres at de innbetalte pengene kan trekkes fra på skatten  på  inntil 6.000 kr. per person.

Denne informasjonen gis i Budstikken og det kommer påminnelse om saken i menighetssalen under søndagskirkekaffe

- Håndbok for menigheter.
Formann har delt ut ny versjon av håndboken og "Tilleggsregler for MR i St. Laurentius menighhet".

- Det skal utarbeides liste over utvalg.
Nestformann skal bli kontaktperson for de forskjellige utvalg.

Sak 2003-02: Barnet og ungdomsarbeid.
Årsplan for 2004 ble utarbeidet av Marianne Aga og har fått veldig positive tilbakemeldinger fra medlemmer av MR.  Medlemmer har understrekt  viktigheten av å ha slik plan. Det ble foreslått å gjøre menigheten kjent med planen, for. eks. under søndagskirkekaffe.
Det ble gjort justering av punkt 7, vedr. samarbeid av NUKs lokallag med menigheten.
Det kom forslag om å invitere formann for NUKs lokallag i Drammen på MRs møte. 

Noen av forslag for å aktivisere ungdom i vår menighet:
- at ungdommer leser forbønn under messen,
- at det dannes et barne- og  ungdomsutvalg (B&U.utv.). Marianne skal komme med forslag   til personer i det utvalget til neste møte i MR,
- leir til alle barna i menigheten i alderen fra 8-14 år (juni 2004 og 2005, før fellesferien).

Ungdomsgruppe- ansvar MR og tilføyes B&U.utv.

Katekese- inf. i eget nummer av Menighetsblad el. eget brev før skolestart.

Adventsaksjon- ungdommer / konfirmantene.

Marianne hadde med seg Rapport fra Barnet- og ungdomsseminaret på Mariaholm den 4.-10. august 2003.

Rapporten heter " Hvordan bringer vi barn og unge til Kristus ?". Den skal diskuteres på neste møte den 12.november.

- Info fra møte i Pastoralrådet (PRO) den  25.- 26.oktober d.å. v/ Marianne Aga.  Hovedpunkter / prioriteringsområder:

Barne- og ungdomsarbied, katekese, kurs for ledere i menigheter, kommunikasjon mellom nasjonalgrupper, pastoral omsorg for medlemmer som bor lang fra kirke, reevangelisering, nasjonalets grupper behov, omsorg for gamle og eldre enslige.

-Møteplan ut året:

- onsdag  12.november kl.18.30. Messe kl.18.00.

- tirsdag  9.desember kl.18.30. Messe kl.18.00

Referent:Teresa Treffen

Til oversikt


Sist oppdatert 23.05.2004 av webmaster