Đọc Kinh Thánh với Lm Paulus Ý

Endret: 09. april 2020, kl.08:30

01.04.2020
Sách Ông Gióp I 

03.04.2020
Sách Ông Gióp II 

7.04.2020 
Sách Ông Gióp III

09.04.2020
Sách Ông Gióp IV