Siste innlegg

Viktig kunngjøring om deltagelse i messefeiring

Viktig kunngjøring om digital deltagelse i messefeiring i St. Laurentius kirke i Drammen
fra 23. mai 2021 og inntil videre.

Ifølge Drammen kommunes nåværende forskrift blir det kun 20 deltakere (uten liturgiske oppdrag) tillatt i St. Laurentius kirkerom for hver gudstjeneste. Deltagelsesrett kun for 20 førstekommende og registering skjer ved hovedinngang. Du kan følge med liturgien digitalt i menighetslokale (med to meters avstand), ved Youtube. Messefeiringer blir direkte ført (streammet) og du får anledning til den hellige kommunion. 
&
According to Drammen municipality’s current regulations, only 20 participants (without liturgical assignments) are allowed in St. Laurentius’ church for a Mass. Participation only for 20 first comers and registration takes place at the main entrance. You can follow the liturgy digitally in the parish hall (two-meters social distancing) and using Youtube. The Holy Mass will be live-streamed from the church and the Holy Communion will be accessible for you.
&
Theo quy định hiện tại của thành phố Drammen, giới hạn số người tham dự thánh lễ là 20 người (không tính người có nhiệm vụ trong nghi thức phụng vụ) bên trong nhà thờ St. Laurentius. Ưu tiên cho 20 người đến trước và ghi tên trước cửa vào. Tuy nhiên anh chị em có thể theo dõi thánh lễ qua Youtube trực tuyến qua màn hình ở hội trường giáo xứ (giữ giản cách tối thiểu 2 thước và những biện pháp vệ sinh chung cũng như riêng theo Bộ Y tế hướng dẫn). Các thánh lễ sẽ được phát trực tuyến và anh chị em có cơ hội rước lễ.